24 czerwca 2020

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2020

Przygotowane przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r.

Konkurs jest przeznaczony tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących gospodarstwa ekologiczne towarowe, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udziału fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
  • wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
  • zakończyły okres przestawiania gospodarstwa i posiadają aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie,
  • nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017-2019.

Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową należy przesłać do 31 lipca 2020 r. do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za pośrednictwem kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z dopiskiem „Konkurs” (ul. Sieradzka 29,60-163 Poznań) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego. Karty zgłoszeniowe powinny być podpisane zarówno przez rolnika, jak i osobę, która dokonuje zgłoszenia (pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego). Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do konkursu będą podlegały ocenie zgodnie z regulaminem konkursu i kartą oceny.

Poniżej w części „Załączniki” znajdują się do pobrania: regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r., formularze zgłoszeniowe, klauzula RODO, zgoda na wykorzystanie wizerunku i fotografii w konkursie.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • etap wojewódzki,
  • etap ogólnokrajowy.

Etap wojewódzki – za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dyrektor zarządzeniem powołuje komisję konkursową do wyboru najlepszego gospodarstwa w Wielkopolsce.

Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie ustalonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, dokona merytorycznej oceny zgłoszonych do konkursu gospodarstw ekologicznych. W ocenie (zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku), zawiera się wizytacja gospodarstw. Następnie komisja przyporządkuje miejsca zgodnie z liczbą uzyskanych punktów, ustalając miejsca I-III. Termin i miejsce wręczenia dyplomów dla laureatów zostaną określone przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Laureat I miejsca kwalifikuje się do etapu ogólnokrajowego.

Etap ogólnokrajowy – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dokona do 10 sierpnia 2020 roku zgłoszenia laureata wybranego zgodnie z zasadami regulaminu. Zgłoszonych laureatów wojewódzkich ocenia komisja powołana przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybierze trzech laureatów przyznając miejsca I-III, jak również ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień. Termin i miejsce wręczenia nagród dla laureatów zostaną określone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Kontakt:

Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada Magdalena Stachowiak oraz Magdalena Świątkowska – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 618630439.

Czytany 1031 razy