Wydrukuj tę stronę
05 marca 2019

Do 29 III 2019 nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

Przygotowane przez

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1813 z późn. zm.).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O premię może ubiegać się rolnik albo małżonek rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

W JAKIEJ FORMIE I WYSOKOŚCI OTRZYMUJE WSPARCIE?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), która będzie wypłacona w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Premia może być przyznana na dane gospodarstwo tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa rolne.

NA CO MOŻE BYĆ WYDANA PREMIA?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

W szczególności premia jest przyznawana na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającą na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • muszą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych oraz hodowli kotów rasowych.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY WNIOSKU?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa (im większa, tym więcej punktów), deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY

Decyzja o przyznaniu pomocy jest wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Źródło: ARiMR

Czytany 1573 razy Ostatnio zmieniany 05 marca 2019

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Elżbieta Różańska