05 lutego 2019

Do 1 III 2019 nabór wniosków na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych

Przygotowane przez

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu, m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Nabór wniosków trwa od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi:

 • 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
 • 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby ułatwić sięgnięcie po taką pomoc wprowadzone zostały udogodnienia. Polegają one na tym, że zainteresowani mogą składać wszelkiego rodzaju decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.

Ważne jest również, aby osoby starające się o takie wsparcie były ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1581, z późn. zm.).

O pomoc mogą ubiegać się:

 1. rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
  • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
  • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 2. rolnicy lub małżonkowie rolników:
  • wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159);
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Pomoc może być udzielona, jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacją operacji.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in.:

 1. Koszty zakupu (wraz z instalacją)
  1. maszyn lub urządzeń do:
   • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
   • przetwarzania produktów rolnych,
   • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
   • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
  2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,
  4. wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 2. Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
  1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
  3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  4. pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
  „Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia. Natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
 3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  • kosztorysów,
  • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
  • przygotowania biznesplanu,
  • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Sektory objęte wsparciem (wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. nr 98 poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. nr 98 poz. 630)
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
11.02.Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
  Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp. Kategoria/produkt rolny
1. Produkty pochodzenia niezwierzęcego
2. Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne
3. Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne
4. Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki
5. Przetwory z warzyw i grzybów
6. Przetwory z orzechów
7. Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne
8. Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne
9. Oleje
10. Mleko surowe albo mleko surowe i siara
11. Surowa śmietana
12. Jaja od drobiu
13. Jaja od ptaków bezgrzebieniowych
14. Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele
15. Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
16. Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków albo produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
17. Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
18. Produkty mięsne
19. Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie
20. Produkty jajeczne

Źródło informacji: ARiMR

Czytany 1318 razy Ostatnio zmieniany 21 lutego 2019

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.