30 czerwca 2021

Uwaga! Termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, również na inwestycje w nawadnianie w gospodarstwie, został wydłużony do 20 września 2021

Napisane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga! Termin składania wniosków został wydłużony do 20 września 2021 r.!

Rolnicy, zainteresowani finansowym wsparciem na „Modernizację gospodarstw rolnych”, mogą jeszcze przez ponad miesiąc składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich pięciu jej obszarów, tj. na: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B), rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C), inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 20 września 2021 roku.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Wysokość i poziom pomocy

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tysięcy złotych;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tysięcy złotych;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tysięcy złotych;
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tysięcy złotych, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tysięcy złotych;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tysięcy złotych.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%, z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników.

Można złożyć tylko jeden wniosek, ale jest wyjątek

W przypadku tegorocznych naborów na inwestycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka krowiego, produkcję bydła mięsnego czy inwestycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w obszary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Zatem jeżeli rolnik zdecyduje się starać o pomoc na inwestycje w produkcję prosiąt, czyli obszar A, nie może już ubiegać się o wsparcie w ramach działań z obszarów B, C czy D. Natomiast może złożyć wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 250 tysięcy euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) czy związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 200 tysięcy euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tysięcy euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tysięcy euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tysięcy euro.

Natomiast w przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 hektar i nie więcej niż 300 hektarów, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Formularze wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Czytany 280 razy Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2021