30 października 2020

Działanie „Współpraca” w zakresie krótkich łańcuchów dostaw

Napisane przez

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje program dofinansowujący rolników, którzy prowadzą sprzedaż bezpośrednią bądź chcieliby się taką działalnością zająć. Środki finansowe będą dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawą uzyskania dofinansowania będzie stworzenie grupy rolników, którzy wspólnie będą dostarczać produkty żywnościowe do konsumentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Jest to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Pomoc będzie przyznawana na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i będzie dotyczyć produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc na operację tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest przyznawana w wysokości:

 • 325 000 zł – w przypadku zakupu środka transportu,
 • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Jest to pomoc wypłacana w formie ryczałtu.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • jest realizowana przez grupę minimum 5 rolników;
 • przedsięwzięcie będzie realizowane w nie więcej niż dwóch transzach;
 • złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy – po zakończeniu operacji i spełnieniu warunków przyznania pomocy (nie później niż po 12 miesiącach);
 • w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa;
 • rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości przez okres 5 lat od ostatniej płatności;
 • koszty planowane do poniesienia dotyczą:
  • zakupu lub instalacji wyposażenia,
  • zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
  • kosztów ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,
  • zakupu środków produkcji,
  • kosztów związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Grupę operacyjną tworzy minimum 5 rolników, oczywiście liczba i zróżnicowanie podmiotów nie jest ograniczone.

O przyznaniu pomocy będzie decydować liczba punktów uzyskanych na podstawie następujących kryteriów:

 • w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi więcej niż 5 rolników, od 6 do 10 rolników – 3 punkty, powyżej 10 rolników – 6 punktów;
 • jeżeli w grupie jest rolnik uczestniczący w co najmniej jednym systemie jakości w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” (Dz.U. z 2019 r. poz. 449) i posiada ważny certyfikat lub świadectwo – 4 punkty;
 • jeżeli w grupie jest rolnik wytwarzający produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego i posiada ważny certyfikat – 3 punkty;
 • zróżnicowanie kanałów komunikacji z konsumentem:
  • aplikacja na urządzenia mobilne – 2 punkty,
  • sklep internetowy – 3 punkty;
 • w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty;
 • umieszczenie w ofercie i na opakowaniu produktów oferowanych do sprzedaży informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty;
 • w opisie operacji wykazano, że produkty będą oferowane do sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym ma miejsce produkcja przez uczestników produkcji – 4 punkty;
 • zróżnicowany asortyment, co najmniej 3 produkty – 6 punktów;
 • grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów.

Warunek konieczny do spełnienia – to zebranie minimum 18 punktów.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

 • pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  • uzyskał ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją,
  • uruchomił stronę internetową,
  • przedstawił analizę dotyczącą oczekiwań i potrzeb konsumentów wraz z wyjaśnieniem, w jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania, a także wskazaniem, na czym polega przewaga rynkowa oferowanych produktów,
  • przedstawił plan działania grupy operacyjnej uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:
   • liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,
   • liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,
   • asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,
   • wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży,
  • zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 • druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  • zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania,
  • uzyskał inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją.

Potencjalna grupa rolników będzie zawierać między sobą umowę konsorcjum, w której zostaną ustalone warunki współpracy.

Czytany 1189 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.