Od lewej w rzędzie logotypy Unii Europejskiej, SIR, KSOW i PROW.

Operacja pod nazwą „Wydatki na funkcjonowanie SIR w zakresie realizacji projektu Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)”

Operacja pod nazwą „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w zakresie realizacji projektu Lokalne Partnerstwo do spraw Wody (LPW)” mająca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenia sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Celem operacji jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w skład którego wchodzą między innymi przedstawiciele nauki, których zadaniem jest opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z prac grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodną w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zadaniem koordynatorów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy mają duże doświadczenie w działaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest inicjowanie lokalnych działań w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie. Bezpośrednim celem realizacji Operacji było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Przedmiotem Operacji było powołanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, obejmujących swym zasięgiem 31 powiatów województwa wielkopolskiego, w którego skład weszli przedstawiciele: administracji publicznej, rolników, doradców, nauki, a także opracowano raport podsumowujący LPW w 2020 roku w ramach pilotażu. Tematem operacji było: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przygotowywanie LPW do finansowania tych działań w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR oraz Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2021 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.