Regulamin strony

 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email


I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.wodr.poznan.pl, zwanej dalej „Stroną www”.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie www wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zmianami).
 4. Właścicielem i operatorem Strony www, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (zwany dalej „WODR”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.
 5. Strona www oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym logotypy, elementy graficzne, rozwiązania mapowe i inne treści stanowią przedmiot praw wyłącznych WODR lub jego partnerów biznesowych.
 6. Na Stronie www znajduje się także oprogramowanie Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług, dla której obowiązuje odrębny regulamin.

II.  Wymagania techniczne i zasady dostępu

 1. Strona www dostępna jest dla wszystkich użytkowników korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.

III.  Ogólne zasady korzystania ze Strony www

 1. Korzystanie ze Strony www jest bezpłatne i nie wymaga logowania.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony www w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania ze Strony www w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania ze Strony www w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz WODR, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Strony www jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić WODR o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem ze Strony www.

IV.  Odpowiedzialność właściciela Strony www i użytkowników

 1. WODR prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony www, zapewniając poprawność jej działania. WODR nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Strony www, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta ze Strony www dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. WODR nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Strony www;
  3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. WODR nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie ze Strony www i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V.  Zmiana i dostęp do regulaminu

 1. WODR ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia go na Stronie www. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego ze Strony www.
 2. WODR zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl.

VI.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2017 roku.