06 listopada 2020

Prawidłowe pobieranie prób glebowych z działki rolnej, utworzenie próby uśrednionej i zabezpieczenie próby glebowej do transportu

Napisane przez Kamil Mróz

W dniu 16 października 2020 r. w miejscowości Laskowo odbył się pokaz dla rolników z terenu gminy Lipka. Omawiane tematy dotyczyły m. in. prawidłowego sposobu pobierania prób glebowych z działki rolnej, tworzenia próby uśrednionej i zabezpieczenie próby glebowej do transportu. Ponadto omówiono działanie nowoczesnych skanerów glebowych będących na wyposażeniu jednostek Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy pokazu posiadali maseczki ochronne, zachowywali dystans społeczny oraz mieli zapewniony dostęp do płynów dezynfekcyjnych.

W związku z możliwością ubiegania się o pomoc w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” rolnicy zostali zapoznani z ramowymi wymaganiami tego działania.

Celem Programu jest wsparcie działań środowiskowej regeneracji gleb zakwaszonych poprzez ich wapnowanie, a wsparcie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, do zakupu nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub środka wapnującego).

Beneficjentami końcowymi Programu są rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, w tym posiadający gleby o odczynie (pH) poniżej lub równym 5,5. Dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący do danej działki rolnej będzie można uzyskać raz na 4 lata. W celu potwierdzenia potrzeby wapnowania danej działki rolnej Okręgowe Stacje Chemiczno–Rolnicze (OSCh-R) wydają opinie o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, która to opinia wraz z oryginałem opłaconej faktury i formularzami o pomocy de minimis w rolnictwie stanowią załączniki do Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,

do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,

do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Kosztami kwalifikowanymi, niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie z przyjętym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem, są koszty zakupu:wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Za okres kwalifikowalności kosztów uznaje się termin od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

 

Rolnikom obecnym na spotkaniu przypomniano podstawowe zasady obowiązujące przy prawidłowym pobieraniu prób glebowych do badań m. in.:

- sporządzenie planu sytuacyjnego (szkicu)

- określenie zasięgu powierzchni uprawianych roślin (okopowe, zbożowe, oleiste, itd.)

- zasady tworzenia próbki ogólnej (uśrednionej) – maksymalna powierzchnia użytku 4 ha, zbliżone ukształtowanie terenu, jednorodny warunki agrotechniczne (przedplon, nawożenie)

- schemat pobierania próbek glebowych (próbka ogólna)

- prawidłowe pobieranie prób pierwotnych (szpadel, laska glebowa Egnera Riehma, łopatka ogrodnicza, świder glebowy)

- błędy przy pobieraniu próbek

- optymalne terminy poboru prób glebowych

- prawidłowe pakowanie, opisanie i przygotowanie prób do transportu.

 

Kamil Mróz główny doradca WODR Poznań

 

Źródło:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzis-rusza-program-wapnowania-gleb

Czytany 530 razy Ostatnio zmieniany 06 listopada 2020