04 listopada 2020

Dobrostan

Napisane przez Monika Górzna

Wiosną  2020 roku ruszyło działanie „Dobrostan zwierząt”. Jest to roczne zobowiązanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 mające na celu poprawę warunków chowu zwierząt gospodarskich. Wsparcie mogli otrzymać hodowcy bydła mięsnego, mlecznego oraz trzody chlewnej w zamian za zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę gospodarskie o co najmniej 20 % w stosunku do powierzchni minimalnej / dobrostan loch, dobrostan tuczników, dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo / oraz za zapewnienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu / dobrostan krów mlecznych, dobrostan krów mamek/.

 

Rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy skorzystali z programu „ Dobrostan zwierząt”  -  wariant 2.1. dobrostan krów mlecznych oraz wariant 2.3. dobrostan krów mamek                                         są zobligowani do złożenia odpowiednich oświadczeń w biurach powiatowych ARiMR w terminie                   od 16 października do 31 października 2020 r.

Dla rolników , którzy skorzystali z wariantu 2.1 - Dobrostan krów mlecznych jest to rejestr wypasu                     (P-1/622)

Dla rolników korzystających z wariantu 2.3 – dobrostan krów mamek - oświadczenie o zapewnieniu wypasu letniego bydła w typie użytkowym mięsnym  O-1/622

 

 

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych ‐ wypas,  polegał na zapewnieniu w okresie pomiędzy 1 kwietnia a  15 października wszystkim krowom mlecznym utrzymywanym w gospodarstwie rolnym wypasu przez co najmniej 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi. Jeśli rolnik złożył wniosek po 1 kwietnia to okres, w którym realizuje ten wypas jest liczony od dnia złożenia wniosku. Jeśli krowa była wypasana mniej niż 120 dni i jej niewypasanie w tym okresie nie jest usprawiedliwione w rejestrze wypasu przyczynami niezależnymi do rolnika, płatność do tej krowy obniża się o 1 % za każdy dzień takiego nieuzasadnionego braku wypasu.

 

W gospodarstwie realizującym wariant 2.3 – dobrostan krów mamek, należało zapewnić wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym  krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg w typie użytkowym mięsnym co najmniej 140 dni wypasu - bez uwięzi - w sezonie pastwiskowym / tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października, lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 15 października/ na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, a w okresie od dnia 16 października do 14 marca kolejnego roku – dostęp do środowiska zewnętrznego powiększonego o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni określonej dla bydła utrzymywanego systemie otwartym.                          Dla tych gospodarstw został opracowany plan poprawy dobrostanu zwierząt - krów mamek, w którym została wskazana wielkość powierzchni posiadanych wybiegów i okólników, na których będzie przebywało bydło użytkowane w kierunku mięsnym w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca kolejnego roku.

 

 

   Wysokość stawek dla działania dobrostan zwierząt :

Pakiet 1. Dobrostan świń:                                                                                                                                  

  Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach 301 zł/szt.                                                     

  Wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach 24 zł/szt.

Pakiet 2. Dobrostan krów:                                                                                                                                

 Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas 185 zł / szt.                                                                                              

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach - 595 zł/szt.                                                                                                                                                      

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek - 329 zł /szt.                                                                                                                          

Czytany 591 razy Ostatnio zmieniany 04 listopada 2020