09 grudnia 2019

Podsumowanie działalności w roku 2019 na terenie gminy Kaźmierz - Grupa Dyskusyjna

Napisane przez Lech Dudek

Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2019 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 13 lutego realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji i stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin”. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań i materiały szkoleniowe IOR ze szczególnym omówieniem znaczenia stacji meteo zlokalizowanych na terenie powiatu szamotulskiego do monitoringu pogody na danym terenie a także przedstawiono wprowadzane do praktyki rolniczej programy wspomagające podejmowanie decyzji w wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.  W spotkaniu uczestniczyło 23 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu.  Kolejne szkolenie dla członków Grupy Dyskusyjnej odbyło się w dniu 26 kwietnia 2019 w Kaźmierzu na polach w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz na polach rolników uczestniczących w tym spotkaniu szkoleniowym. Tematem wykładu była : "Integrowana Ochrona Roślin – rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób oraz chwastów w zasiewach roślin uprawnych”  ponadto członkowie GD uczestniczyli w przeprowadzonym na plantacji z uprawą zbóż i rzepaku  pokazie, którego tematem był : „Kolekcja odmian roślin uprawnych – zboża, rzepak, dobór odmian, postęp biologiczny” W tym szkoleniu uczestniczyło 20 członkowie GD. Ponadto członkowie GD licznie uczestniczyli w zorganizowanych w dniu 12 czerwca 2019 roku „Dniach Pola i Zagrody Kaźmierz 2019” przeprowadzonych w Gospodarstwie Demonstracyjnym w Kaźmierzu oraz polach członków GD. W trakcie omawiane były tematy dotyczące technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin uprawnych i doboru do uprawy w warunkach gospodarstw nowych odmian roślin uprawnych.   Kolejne spotkanie szkoleniowe członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na dzień 11 września 2019 roku. W tym dniu tematem była „Integrowana Ochrona Roślin – jesienna ochrona zbóż i rzepaku”. W trakcie wykładu szczególny nacisk położono na omówienie zagadnień dotyczących wyboru odpowiedniej zaprawy nasiennej o wymaganym zakresie działania oraz poprawnego przygotowania i zaprawienia ziarna do siewu. Do przeprowadzenia wykładu wykorzystano prezentacje WODR Poznań, katalogi, atlasy oraz  Zalecenia i Metodyki Uprawy Instytutu Ochrony Roślin z Poznania. Wykład przeprowadzono w Gospodarstwie Demonstracyjnym w Kaźmierzu, uczestniczyło w nim 12 rolników z terenu gminy Kaźmierz. Kolejne spotkanie dla członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na IV kwartał br. i przeprowadzone zostało w dniu 12 listopada 2019.  Tematem tego spotkania szkoleniowego była „Integrowana ochrona Roślin – rozpoznawanie patogenów w rzepaku i zbożach ozimych w okresie jesiennym. Określanie progów szkodliwości”. W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników z terenu gminy. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, atlasy, katalogi oraz metodyki Instytutu Ochrony Roślin. Szkolenie odbyło się w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

Rok 2019 był ósmym rokiem działalności Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz. Ta forma szkoleń, wykładów i pokazów spotkała się z akceptacją  i zainteresowaniem  młodych rolników  z terenu tutejszej gminy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych spotkaniach na przestrzeni całego roku.  Doradztwo grupowe będzie kontynuowane w roku 2020,  gdyż uwzględniając potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez  uczestników zaplanowane zostały już dalsze wykłady i pokazy na przestrzeni całego przyszłego roku gdzie szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb związanych z doborem odmian, uprawą, racjonalnym nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych w gospodarstwach rolnych.

Czytany 838 razy