05 grudnia 2017

Niekorzystne warunki zbioru płodów rolnych

Napisane przez Andrzej Greczka

Nadmierne opady deszczu w 2017 roku utrudniają zbiór płodów rolnych w gminie Ostroróg w powiecie szamotulskim. Najstarsi producenci rolni nie pamiętają tak trudnych prac polowych, zaczynając od siewu, aż po zbiór. Kombajny do zbioru zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków oraz kukurydzy grzęzną na polach. Praca maszyn w takich warunkach przyczynia się do wzrostu nakładów, częstych awarii sprzętu oraz wysokiego zużycia paliwa. Nadmierna wilgotność gleby przy pracy ciężkiego sprzętu przyczynia się również do  niszczenia struktury gruzełkowatej, która jest najważniejszą cechą gleby. Odbudowa tego stanu gleby może potrwać kila lat. W konsekwencji tego zjawiska następuje obniżenie plonów w kolejnych latach uprawy roślin.

Strukturę gleby można poprawić stosując: nawożenie organiczne, uprawę roślin bobowatych, nawozów zielonych, nawozów mineralnych fizjologicznie zasadowych oraz wykonywanie zabiegów uprawowych w optymalnych warunkach pogodowych. Nawożenie organiczne to najkorzystniejszy sposób podnoszenia zawartości próchnicy w glebie. Prowadzi to do poprawy jej żyzności. Wprowadzanie do płodozmianu roślin bobowatych, przyczynia się do tworzenia gruzełkowatej struktury gleby, posiadają one palowy system korzeniowy powodując przewietrzanie głębszych warstw gleby, wzbogacają również zawartość azotu w glebie, są jednym z najlepszych przedplonów do roślin następczych. Nawozy zielone i międzyplony przyczyniają się do zwiększenia substancji organicznej w glebie, zmnieszają  zagrożenie ze strony grzybów, preciwdziałają zachwaszczeniu gleby, chronią przed erozją, ograniczają straty azotu w glebie, a w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą stanowią dodatkowe żródło paszy. Stosowanie nawozów fizjologicznie zasadowych przyczynia się do poprawy odczynu gleby, korzystnie wpływa na rozwój mikroorganizmów oraz poprawia porowatość. 

Podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych w optymalnych warunkach pogodowych, nleży zwrócić uwagę na to aby gleba nie była zbyt wilgotna lub zbyt sucha. Stosując  agregatowanie maszyn unikamy wielokrotnych przejazdów po polu  co zmniesza ugniatanie gleby, zmniesza zużycie paliwa oraz skraca czas wykonywania zabiegów uprawowych.

Czytany 1326 razy