01 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie działalności Kaźmierz 2017

Napisane przez Lech Dudek

        Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie,  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2017 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe , po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 15 lutego realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – wykorzystanie systemów wspomagania decyzji i stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin”. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań i materiały szkoleniowe IOR ze szczególnym omówieniem znaczenia stacji meteo zlokalizowanych na terenie powiatu szamotulskiego do sygnalizacji pojawiania się patogenów w uprawach rolniczych, a także wprowadzanych do praktyki rolniczej programów wspomagających podejmowanie decyzji w wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.  W spotkaniu uczestniczyło 30 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu.  Kolejne szkolenie dla członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej  odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 w Kaźmierzu na polach w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz na polach rolników uczestniczących w tym spotkaniu szkoleniowym. Tematem wykładu była : "Integrowana Ochrona Roślin – rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób oraz chwastów w zasiewach roślin uprawnych”,  ponadto członkowie LGD uczestniczyli w przeprowadzonym na plantacji z uprawą zbóż i rzepaku  pokazie, którego tematem był : „Rozpoznawanie agrofagów w roślinach uprawnych, ich zwalczanie i ustalanie progów szkodliwości” W tym szkoleniu uczestniczyło 17 członkowie LGD. Ponadto członkowie LGD licznie uczestniczyli w zorganizowanych w dniu 14 czerwca 2017 roku „Dniach Pola i Zagrody – Kaźmierz 2017” w trakcie, których omawiane były tematy dotyczące technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin uprawnych i doboru do uprawy w warunkach gospodarstw nowych odmian roślin uprawnych.  Kolejne spotkanie szkoleniowe członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na dzień 22 września 2017 roku. W tym dniu tematem była „Integrowana Ochrona Roślin – jesienna ochrona zbóż i rzepaku zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin”. W trakcie wykładu szczególny nacisk położono na omówienie zagadnień poprawnego zaprawienia i przygotowania ziarna do  siewu. Do przeprowadzenia wykładu wykorzystano prezentacje WODR Poznań, katalogi, atlasy oraz zalecenia i metodyki uprawy Instytutu Ochrony Roślin z Poznania. Wykład przeprowadzono w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu, uczestniczyło w nim 14 rolników z terenu gminy Kaźmierz.  Kolejne spotkanie dla członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na IV kwartał br. i przeprowadzone zostało w dniu 21 listopada 2017.  Tematem tego spotkania szkoleniowego była „Integrowana ochrona Roślin – Rozpoznawanie patogenów roślin uprawnych, określanie progów szkodliwości”. W szkoleniu uczestniczyło 22 rolników z terenu gminy. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, atlasy, katalogi oraz metodyki Instytutu Ochrony Roślin.   Szkolenie odbyło się w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

Rok 2017 był szóstym rokiem działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz.  Ta forma szkoleń, wykładów i pokazów spotkała się z akceptacją  i zainteresowaniem  młodych rolników  z terenu tutejszej gminy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych spotkaniach na przestrzeni całego roku.  Działalność ta będzie kontynuowana w roku 2018, gdyż uwzględniając potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez  uczestników zaplanowane zostały już dalsze wykłady i pokazy na przestrzeni całego przyszłego roku, gdzie szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące integrowanej ochrony roślin w uprawach rolniczych oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb  związanych z doborem odmian, uprawą, racjonalnym nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych  w gospodarstwach rolnych.

Czytany 1480 razy