słupecki - WODR Poznań
Lokalna grupa dyskusyjna w gminie Lądek  zajmowała się szeroko rozumianym tematem ochrony roślin. W bieżącym roku, trudnym dla wegetacji roślin z uwagi na długo utrzymujący się brak opadów, nie były łatwe również działania rolników w zakresie ochrony roślin. Przez  cały okres wegetacji utrzymywało się zagrożenie ze strony agrofagów dlatego konieczny był monitoring upraw na bieżąco. W czasie spotkań grupy dyskusyjnej rolnicy wyrażali obawy co do wysokości  plonów głównie z powodu suszy. W 2015 roku odbyły się cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej w zakresie ochrony roślin. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady integrowanej ochrony roślin. Rolnicy dyskutowali na temat praktycznego zastosowania w…
Lokalna grupa dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku a rok 2015 był dalszą kontynuacją jej prac .Podczas spotkań uczestników z terenu gminy Strzałkowo i Słupca omawiano bieżące zagadnienia dotyczące organizacji produkcji zwierzęcej ze szczegółowym wypunktowaniem problemów występujących w chowie trzody chlewnej . Pierwsze spotkanie odbyło w marcu i dotyczyło prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie trzodowym. Zwrócono uwagę na potrzebę ewidencji produkcji w celu analizy wyników produkcyjnych w gospodarstwie. Jako przykład podano kartę lochy przygotowaną na 10 cykli porodowych .Zwrócono uwagę, że informacje zawarte w karcie pozwalają producentowi na analizę uzyskiwanych wyników. Uczestnicy w pełni…
Odnawialne źródła energii, to energia pochodząca ze słońca, wiatru, wody lub ziemi. Korzystając z tego typu czystych energii dbamy o środowisko ograniczając emisję substancji szkodliwych dla środowiska. Stały rozwój gospodarki powoduje wzrastające zapotrzebowanie na energię, natomiast większa wiedza z zakresu ochrony środowiska, w szczególności o niekorzystnych zmianach klimatu powodowanych emisją gazów cieplarnianych zmusza nowoczesne społeczeństwa do poszukiwania innych rozwiązań w pozyskiwaniu nowych źródeł energii. Źródeł, które przyczynią się do ograniczenia szkodliwych emisji powstających podczas użytkowania konwencjonalnych źródeł typu węgiel kamienny czy ropa naftowa. Odnawialne źródła energii mają różne pochodzenie wymagają też różnych technologii do ich pozyskiwania. Technologie oparte na korzystaniu…
Program rolnośrodowiskowy to system wsparcia promujący stosowanie korzystnych dla przyrody, tradycyjnych metod gospodarowania oraz zachowanie bioróżnorodności. Głównymi celami programu jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: przywracanie walorów i utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Gmina Zagórów położona jest na lewym brzegu rzeki Warty, co determinuje sposób użytkowania gruntów przylegających bezpośrednio do rzeki. Około 3800 ha użytków rolnych to trwałe użytki zielone, grunty orne to gleby klas IV, V i VI.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
Długotrwałe przechowywanie ziarna zbóż w magazynach zbożowych jest wśród rolników bardzo popularne. W związku z tym należy zapewnić odpowiednie warunki w magazynach oraz regularnie sprawdzać czy nie ma szkodników. Przechowywane zboże  narażone jest na atak wielu szkodników magazynowych, do których zalicza się: 1.Owady: wołek zbożowy, trojszyk, spichrzel surynamski,                                              skórek zbożowy, mklik mączny, mól ziarniak, omacnica spichrzanka. 2. Roztocza: rozkruszek mączny, roztoczek domowy i owłosiony. 3. Gryzonie: myszy, szczury. 4. Ptaki: gołębie, wróble. Niezwalczane szkodniki magazynowe mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zupełnie zniszczyć magazynowane zboże. Szkodniki nie tylko zjadają zboże, ale swoim kałem, wylinkami, wydzielinami, zanieczyszczają je. Szkodniki powodują również…
09 grudnia 2015

Ruszyły dopłaty ARiMR

Napisane przez
Zgodnie z zapowiedziami od 16 października do 30 listopada br. w ramach zaliczek 1,073 mln rolników otrzymało łącznie blisko 2,7 mld zł. Zaliczki zasadniczo wynosiły 50 % przysługującej wnioskodawcy jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Ale jak informowaliśmy wielokrotnie, zdarzały się przypadki otrzymania przez rolników zaliczek w wysokości mniejszej niż im przysługiwały. Rolników jednak najbardziej interesuje wypłata dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości, która rozpoczęła się 1 grudnia. Zawiodą się jednak ci, którzy spodziewali się otrzymać szybko pieniądze tak potrzebne w obecnej sytuacji rynkowej i w roku naznaczonym klęską suszy. Jak informuje ARiMR, od 1…
05 grudnia 2015

Mastitis wciąż groźna

Napisane przez
Mastitis, która znajduje się na czele listy chorób bydła, jest chorobą produkcyjną, uważaną za najbardziej kosztowną chorobę bydła mlecznego, powodującą ogromne straty w hodowli krów mlecznych. Mastitis, czyli zapalenie gruczołu mlekowego najczęściej jest skutkiem zakażenia przez drobnoustroje głównie bakterie. Wyróżniamy dwie postaci mastitis : podkliniczną i kliniczną. W stadach krów najpowszechniej występuje mastitis w postaci podklinicznej. Bez widocznych objawów, niemożliwa do organoleptycznego wykrycia, stanowi najczęstszy rodzaj zakażenia wewnątrz wymieniowego. Ta postać choroby wyrządza ogromne straty ekonomiczne poprzez spadek produkcji mleka i pogorszenia jego jakości. Występuje zdecydowanie częściej niż postać kliniczna, trwa długi okres, jest trudna do rozpoznania i stanowi źródło…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2015
Ostatnio na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami od oszustów mogą być również rolnicy, nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję zachęty mająca skłonić uczciwego klienta do nabycia towaru od oszusta podatkowego. Przedstawiając problem nadużyć w obrocie paliwami należy podkreślić, że to konsument czyli również rolnik płaci podatek w cenie paliwa. W wyniku nadużyć podatek ten nie trafia do budżetu, lecz  wzbogaca nieuczciwego sprzedawcę. 1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do obliczenia podatku naliczonego w podatku VAT, gdyż rolnik „wiedział lub powinien wiedzieć”, że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłacił podatku do urzędu…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
  Plantacje zbóż ozimych są silnie narażone na zachwaszczenie zarówno jesienne jak i zimowe. Zwalczanie chwastów na plantacjach zbóż ozimych należy wykonać w okresie jesiennym. Większość chwastów to rośliny zimujące, do których zalicza się : - miotłę zbożową, -tomke ościstą, - przytulie czepną, -chaber bławatek. Chwasty wschodzą w  stosunkowo niskiej temperaturze, nie przekraczającej 2-4 Cº, bardzo  dobrze ukorzeniają się  przechodząc kolejne fazy rozwojowe niezależnie od warunków pogodowych. W okresie  zimowym większość chwastów przeważnie nie wymarza, a w razie zimowych ciepłych, słonecznych dni, gdy zboża jeszcze nie rozpoczynają wegetacji, chwasty potrafią szybko się rozwijać i konkurować ze zbożami o światło wodę…
Ostatnio zmieniany 18 listopada 2015