04 września 2020

Pszczoły w środowisku rolniczym

Napisane przez Henryk Matkowski

Pszczoły w środowisku rolniczym znane są od dawna z bardzo dużej pracowitości a efekty ich pracy przekładają się na zwiększone plony upraw roślin rolniczych i sadowniczych. Korzyści uzyskane w wyniku zapyleń roślin są wielokrotnie większe niż uzyskane produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, wosk, pierzga, mleczko pszczele).

  Według dr Pruszyńskiego w Polsce około 60 gatunków roślin uprawnych bardzo pozytywnie lub pozytywnie reaguje na zapylenia przez owady. Dla efektywnego zapylenia roślin rolniczych na plantacjach upraw w okresie kwitnienia powinna znajdować się odpowiednia ilość rodzin pszczelich. Korzystnie jest jeżeli ule z pszczołami znajdują się w pobliżu plantacji, są równomiernie rozmieszczone. Na 1 ha uprawy w zależności od rodzaju gleby i uprawianych gatunków powinno przypadać od 3 do 6 –ciu rodzin pszczelich. W ostatnich latach na terenie powiatu słupeckiego obserwuje się współpracę rolników z pszczelarzami dotyczącą stawiania uli w pobliżu kwitnących upraw rolniczych. Dzięki takiej współpracy zadowoleni są zarówno pszczelarze jak i rolnicy. Dla pszczelarzy jest to jeden ze sposobów na zwiększenie produkcji produktów pszczelich a dla rolników możliwość zwiększenia plonów roślin. Termin i miejsce ustawiania uli każdorazowo powinny być wspólnie z właścicielem plantacji uzgadniane aby nie kolidowały z ewentualnymi pracami na plantacji.

 Bardzo ważnym jest aby rolnicy podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin przestrzegali zasad dobrych praktyk rolniczych. W przypadku konieczności ich wykonania robili  to w godzinach wieczornych.

Czytany 635 razy