19 czerwca 2017

Bioasekuracja w gospodarswie rolnym

Napisane przez Julita Maślińska

Często słyszy się, że gospodarstwa rolne powinny spełniać wymogi bioasekuracji czy to związanej z zagrożeniem wystąpienia choroby ASF, czy ptasiej grypy. Co oznacza bioasekuracja i czy należy ją stosować tylko w przypadku zagrożeń epizodycznych ?

Biasakuracja to bezpieczeństwo biologiczne począwszy od produkcji zbóż, pasz przez hodowlę zwierząt aż do produktu spożywczego. W produkcji zwierzęcej to biologiczna ochrona stada zwierząt obejmująca działania zmierzające do ochrony stada przed czynnikami zakaźnymi.

Na terenie gminy Zagórów coraz większa ilość rolników utrzymujących zwierzęta zdaje sobie sprawę z istniejących zagrożeń.

Zasady bioasekuracji należy stosować poczynając od produkcji podstawowej.

Produkcja podstawowa to produkcja na poziomie gospodarstwa, czyli uprawa i hodowla a także łowiectwo i rybołówstwo. Produkty podstawowe to zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jaja, mleko, miód, jagody itp. Aby zapewnić tym produktom bezpieczeństwo należy:

  • okresowo, w zależności od potrzeb przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich, maszyn, środków transportu i urządzeń rolniczych,
  • używać wody pitnej lub czystej,
  • zapobiegać aby zwierzęta ( najczęściej koty), szkodniki: myszy i szczury nie zanieczyściły produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • zapobiegać rozszerzaniu się chorób przez zastosowanie środków ostrożności.

W gospodarstwie powinno być wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, powinny znajdować się maty dezynfekcyjne.

Wejścia do budynków inwentarskich powinny być oznakowane tablicą z napisem: ,, Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Istotną zasadą bioasekuracji jest przestrzeganie kwarantanny zakupionych, wprowadzanych do stada nowych zwierząt. Kwarantanna powinna trwać ok. 4 tygodni.

Ze względu na bezpieczeństwo liczba wizytujących osób powinna być ograniczona do minimum a personel obsługujący bezwzględnie powinien przestrzegać zasad bioasekuracji.

Wszystkie zasady bioasekuracji mają istotne znaczenie dla uchronienia stada przed chorobami a konsekwencje ich nieprzestrzegania ponosi wielu rolników, w ty m również ci, którzy tych zasad przestrzegają.

Należy pamiętać , że stosując wszelkiego rodzaju preparaty dezynfekcyjne czy biobójcze należy prowadzić ewidencję tychże środków. Poniżej wzór ewidecji.

Ewidencja stosowania środków biobójczych/dezynfekcyjnych

 

Lp.

Nazwa zastosowanego środka

Dawka /stężenie robocze środka

Przedmiot / pomieszczenie

Czas kontaktu

Data zastosowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała Julita Maślińka PZDR w powiecie słupeckim

Biblografia:

Tadeusz Bakuła : „Bioasekuracja w hodowli zwierząt, w przemyśle paszowym i spożywczym”- Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Praca zbiorowa : „ Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności” Radom 2009

Strony Internetowe

Czytany 1706 razy