12 grudnia 2016

Szansa dla małych gospodarstw

Napisane przez Julita Maślińska

W gminie Zagórów średnia wielkość gospodarstwa to około 8 ha z produkcją mieszaną. Często dochody z tych gospodarstw przeznaczane są na bieżące utrzymanie a w związku z tym brak nowych inwestycji. Szansą dla nich jest pozyskanie środków z PROW 2014-2020 a dokładnie z działania Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. Zgodnie z harmonogramem jaki przyjęło Ministerstwo Rolnictwa działanie to ma być wdrażane w pierwszym kwartale 2017 roku, w związku z tym to już najwyższy czas aby zastanowić się, co należy zrobić lub zmienić w gospodarstwie aby skorzystać z tego działania.

 Pomoc ma charakter premii w wysokości 60 000 zł wypłacanej w dwóch ratach: pierwsza rata to 80 % czyli 48 000 zł a druga 20 % premii -12 000 zł.

Kto może zostać beneficjentem tego działania?

Rolnik, który jest osobą fizyczną ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, jako rolnik prowadzący wyłącznie działalność rolniczą podlegał temu ubezpieczeniu przez okres przynajmniej 2 lat i w tym czasie nie prowadził innej działalności gospodarczej. Pomoc może być przyznana osobie, która prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, posiada i użytkuje co najmniej 1 ha działki rolnej lub nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych a wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 10 000 euro. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo. W przypadku małżonków tylko jedno z nich może otrzymać premię.

Co należy zrobić aby otrzymać premię?

Jeżeli spełniamy wyżej wymienione warunki, musimy przygotować biznes plan restrukturyzacji gospodarstwa. Powinien on zawierać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, dzięki której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej  o co najmniej 20%   powyżej 10 000 euro. Może to być wzrost produkcji produktów rolnych a także przygotowanie ich do sprzedaży.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

W ramach tego działania katalog inwestycji jest bardzo szeroki np. budowa lub modernizacja budynków i budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Można też pieniądze przeznaczyć na utworzenie sadów lub plantacji wieloletnich owocujących dłużej niż pięć lat, zakup gruntów rolnych a nawet stada podstawowego.

Obowiązki beneficjenta w czasie realizacji biznes planu.

Realizacja biznes planu zgodnie z przyjętymi w nim założeniami.

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie od dnia rozpoczęcia realizacji biznesplanu od końca okresu związania z celem.

Pomocy nie przyznaje się na inwestycje związane z plantacjami wieloletnimi na cele energetyczne, hodowlę zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych. Pomocy nie otrzymają osoby, które korzystały z działań tj.: „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  „Różnicowanie w kierunku działalności          nie rolniczej” z PROW 2007-2013 oraz z „Premia dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Przygotowała Julita Maślińska

Na podstawie- projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacie typu” Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „ Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

 

 

Czytany 1011 razy