30 czerwca 2016

Ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym.

Napisane przez Julita Maślińska

W ostatnich naborach  w roku 2015 i 2016 w ramach  działania Premia dla młodego rolnika w powiecie słupeckim złożonych zostało 35 wniosków.

Młodzi rolnicy, którzy otrzymają pomoc w ramach PROW 2014-2020 z działania Premia dla młodego rolnika czy Modernizacja gospodarstw rolnych zobowiązani są do prowadzenia w swoich gospodarstwach ewidencji przychodów i rozchodów. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak należy prawidłowo prowadzić taką ewidencję. Do biur gminnych na teranie powiatu słupeckiego trafia coraz więcej osób z pytaniami dotyczącymi prowadzenia zapisów.

Najczęściej pojawiają się następujące pytania:

  1. Od kiedy należy prowadzić zapisy?

Obowiązek prowadzenia ewidencji pojawia się w dniu otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

  1.  Jakie zdarzenia należy ujmować w ewidencji?

W ewidencji zapisuje się tylko i wyłącznie przychody i koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. zakup pasz, nawozów, części zamiennych do maszyn rolniczych, sprzedaż zwierząt.

  1. Co jest podstawą wpisów?

Dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenia są:

- faktury VAT RR, faktury, rachunki,

- inne dowody potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, które zawierają co najmniej: określenie stron uczestniczących w operacji czyli nazwę i adres, datę wystawienia oraz datę realizacji operacji, przedmiot operacji jego ilość i wartość, podpisy osób uprawnionych.

- dzienne zestawienia faktur

- dowody opłat pocztowych i bankowych

- inne dowody opłat.

Poniżej przedstawię wzór prowadzenia zapisów.

W gospodarstwie pana Jana Kowalskiego zamieszkałego w Adamowie 21 w miesiącu maju 2016 r dokonano następujących operacji:

  • 05.05.2016 zakupiono środki ochrony roślin na sumę 835,40 – Nr. Faktury - FA VAT 209/2016
  • 10.05.2016 zakupiono części zamienne do ciągnika na sumę 1256, 00 – Nr.faktury - FA VAT 48/2016
  • 06.05 2016 sprzedano bydło na kwotę 15435,80 – Nr.faktury - FA RR 652/B/2016

 

Wzór ewidencji:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Adres:  Adamów 21 62-100 Zduny

 

LP.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Przychód

Wydatki

Uwagi

 zł

 gr

 zł

gr

 

1

05.05.2016

FA VAT 209/2016

                   

 

  835

40

 

2

06.05.2016

FA RR625/B/2016

15435

80

 

 

 

3

10.05.2016

FA VAT 48/2016

 

 

1256

00

 

 

 

Suma strony

15435

80

2091

40

 

 

 

Przeniesienie z poprzedniej strony

8320

32

7525

40

 

 

 

Razem od początku roku

23756

12

9616

80

 

 

 

Jeżeli dokonano  błędnego wpisu należy go  przekreślić  i wpisać poprawną wartość - nie należy zamazywać korektorem.

Numerem pod jakim została zapisana faktura w ewidencji oznaczamy również dowód stanowiący podstawę dokonania wpisów.

Jeżeli nie sumuje się wpisów w poszczególnych miesiącach, to na koniec roku należy zrobić zestawienie zbiorcze.

Karty ewidencji przychodów i rozchodów zszywa się i kolejno numeruje. Ewidencję i dowody, na podstawie których dokonano wpisów należy przechowywać w miejscu zamieszkania lub siedzibie beneficjenta.

Na wszystkie pytania dotyczące prowadzenia ewidencji w gospodarstwie rolnym odpowiedzą doradcy ZD w powiecie słupeckim.

Przygotowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przygotowała Julita Maślińska

Czytany 27366 razy Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016