Ukształtowanie terenu. a/ jednostka fizjograficzna, w ramach której mieści się gmina. Leży na Nizinie Wielkopolskiej. Wg podziału B. Krygowskiego gmina leży w zasięgu Wysoczyzny Kaliskiej w subregionie Równiny Kaliskiej. Podział na regiony fizjograficzne Kondrackiego i Ostrowskiego wyróżnia w obrębie gm. Gołuchów należącej do podprowincji Niziny Południowowielkopolskiej makroregion Wysoczyzny Kaliskiej. b/ wzniesienie od 90 do 140 m n.pm. c/ różnice wysokości względnych: Najwyższe tereny znajdują się we wsi Krzywosądów/ 140 m  npm / najniższe we wsi Jedlec, Kuchary. Różnica wysokości wynosi 50 m. d/ rzeźba terenu: Gmina Gołuchów nie ma urozmaiconej rzeźby terenu. Wschodnia jej część stanowi  terasa denna rzeki Prosny oddzielona strefą stopni terasowych od wysoczyzny morenowej płaskiej o małych deniwelacjach. W części północnej występują wyższe tereny terasowe. Najniżej położone obszary znajdują…
07 listopada 2019

Nawożenie precyzyjne

Napisane przez
Nawożenie w rolnictwie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym gdyż, jest czynnikiem plonotwórczym a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym dla gospodarstwa rolnego.  Dlatego temat rolnictwa precyzyjnego jest coraz częstszym tematem wśród rolników. Dotyczy on już nie tylko wielko-obszarowców ale również gospodarstw o mniejszym areale, które zaczynają dogłębnie interesować się tym tematem. Związane to jest nie tylko z kosztami ale również z maksymalnymi  dawkami azotu jakie rolnicy muszą stosować w hodowli roślin uprawnych. Zatem nawożenie precyzyjne oznacza stosowanie nawozów w dawkach dokładnie dopasowanych do potrzeb nawożenia dla danej rośliny uprawowej i w danym punkcie pola. Dlatego nawozy powinny być stosowane umiejętnie i odpowiednio dobrane do potrzeb…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2019
Zdolność roślin do zachowania integralności struktur oraz umiejętności podtrzymywania przebiegu procesów życiowych w stresowych – niekorzystnych warunkach środowiska nazywa się odpornością roślin. W/w odporność może mieć charakter bierny lub czynny. Gdy mechanizmy występują trwale przez całe życie rośliny jest to odporność bierna . Zadaniem  odporności biernej jest stworzenie takich warunków, aby uniemożliwić przenikanie patogenów do rośliny oraz rozprzestrzenianie się ich. Natomiast odporność czynna jest to reakcja obronna organizmu rośliny zmierzająca do zachowania równowagi życiowej oraz nie naruszenie jej przez czynniki chorobotwórcze. Zróżnicowane mechanizmy obronne w roślinach powodują, że się wyróżniają naturalną odpornością na szkodliwe organizmy. Wyróżnia się 5 stopni odporności…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2019
  Uwaga Rolnicy MRiRW  dziś ogłosiło: Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na  niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.    
Od 30 września do 29 października 2019 r. rolnicy mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie z PROW "Premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich". Działanie to w ubiegłym rozdaniu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, jednak określone kryteria nie każdemu zainteresowanemu pozwalały na przystąpienie do programu i otrzymanie premii. Nowe warunki znacznie łatwiej pozwalają uzyskać punkty, szczególnie dla przedsiębiorców myślących poważnie o zatrudnieniu i dalszym rozwoju swojej firmy. Wysokość premii w  tegorocznym rozdaniu uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. I tak może on uzyskać: •   150 tys. zł - jeżeli…
Ostatnio zmieniany 21 października 2019
Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Stawka pomocy wynosi: 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy - szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych,…
Informujemy, że wczoraj w naszym powiecie, w Marszewie odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi w ramach warsztatów „Wdrażanie Programu Azotanowego”. Warsztaty te organizowane są na zlecenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całym kraju. W naszym województwie cały cykl takich spotkań rozpoczęło 18 września szkolenie w Kole, które przeprowadzili Liliana Tatara i Janusz Jurkiewicz. Drugie z cyklu warsztaty w Marszewie, 26.09. br. przeprowadziły Danuta Matusiak i Izabela Grzesiak, frekwencja była zadawalająca, duże zainteresowanie tematem - aktywność uczestników. Szkolenia te mają na celu pomóc rolnikom przygotować się do stosowania w praktyce przepisów wynikających z…
Ostatnio zmieniany 27 września 2019
25 września br. w WODR w Marszewie odbyła się konferencja pod hasłem „Poznajmy się” - rola społeczności wiejskiej w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Tego dnia spotkali się aktywni lokalnie liderzy z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego i pleszewskiego: sołtysi, przedstawiciele KGW, stowarzyszeń. Uczestnicy mieli możliwość poznania, co inni liderzy robią dla społeczności lokalnych, wymiany doświadczeń i nawiązania ciekawych znajomości. Na początek teoretyczne pojęcie rozwoju lokalnego oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnych przedstawiła Jolanta Szczepańska - doradca WODR. Konkluzja z wystąpienia uświadomiła zebranym, że „Nie ma gotowych recept rozwoju lokalnego. Nie da się budować rozwoju lokalnego bez zaangażowania wielu podmiotów działających na danym…
11 września 2019

Dożynki w gminie Gołuchów

Napisane przez
Gospodarzami tegorocznych dożynek w gminie Gołuchów byli mieszkańcy Bielaw, Bogusławia-Bogusławic, Pleszówki i Turska. To pierwsza taka impreza odbywająca się poza miejscowością Gołuchów. Zainicjowali to sami mieszkańcy, że tegoroczne dożynki odbywać się będą właśnie w Tursku. I tak 25 sierpnia 2019 roku Dożynki gminy Gołuchów odbyły się w Tursku. Rolnicy z 5 wsi podziękowali za tegoroczne plony chlebem i wieńcami dożynkowymi. Wszędzie na terenie gminy Gołuchów można było zobaczyć piękne, tradycyjne witacze dożynkowe. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 14.00 mszą św. w parafialnym kościele w Tursku. Część obrzędową zaprezentował Zespół Tańca Ludowego „GŁOGOWIANIE” z Głogowej. W części artystycznej wystąpił równie…