krotoszyński - WODR Poznań
Od  października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze są przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Każdego roku dochodzi do sytuacji, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie ma informacji o likwidacji konta i założeniu nowego. Rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. Rolnicy powinni sprawdzić i upewnić…
                                 Szacunki plonów  głównych ziemiopłodów w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Krotoszyn  wg badań  przeprowadzonych przez rzeczoznawcę gminnego w osobie pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Krzysztofa Guzika , dla Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Poznaniu  W poniższej tabeli przedstawię na podstawie własnych opracowań dane dotyczące plonów roślin uprawnych na przestrzeni siedmiu ostatnich lat . Dane te obrazują wysokość plonów biorąc  pod uwagę warunki glebowe z przewagą  gleb średnich klasy IVa  i  IVb  oraz warunki pogodowe w ciągu całego okresu wegetacji roślin . Dokumentacja jest sporządzana na drukach dostarczanych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Poznaniu z Oddziałem…
 Rodzaje kosztów i ich podział ujęty jest w zakładce nr 6 w tabeli XIII arkusza kalkulacyjnego Excel  Raportu Indywidualnego Polski FADN w systemie internetowym na platformie RDR.  Koszty dzielą się na bezpośrednie tj. przypisane konkretnej  działalności produkcyjnej jak produkcja roślinna , produkcja zwierzęca oraz produkcja mieszana ( roślinna + zwierzęca ) W produkcji roślinnej obejmują one koszty nasion , nawozów mineralnych i  środków ochrony roślin oraz ubezpieczeń konkretnych upraw a w produkcji zwierzęcej koszty pasz , zakupu zwierząt , usług weterynaryjnych , leków  oraz ubezpieczeń specjalnych zwierząt .  Następną grupą kosztów są koszty ogólnogospodarcze , które obciążają całość działalności gospodarstwa…
Mierzenie dochodów rolniczych nie jest sprawą łatwą. Trzeba bowiem uwzględniać fakt, że gospodarstwo rolne ma jednocześnie cechy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Dodatkowo powstaje problem wyceny pracy własnej, kwestii  wielo zawodowości, czy po prostu uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz silne zróżnicowanie ekonomiczne samych gospodarstw. Dochody  rolnicze możemy badać w oparciu o różne bazy danych, np. FADN, badanie budżetów  gospodarstw domowych itp. Obliczanie dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego, nastawionego głównie na utrzymanie rodziny w nim zamieszkującej, różni się od obliczania dochodu „przedsiębiorstwa rolnego”, czyli dużego, wysokoprodukcyjnego gospodarstwa nastawionego na dostarczanie zysku właścicielom. Zasadnicze różnice polegają na tym, że w gospodarstwie rodzinnym…
Tabela nr 3. Jednostkowy koszt eksploatacji maszyn rolniczych - 2018 2018 Lp. Wyszczególnienie Symbol Jednostka miary Nazwa maszyny - symbol Ciągnik ZETOR  7245    75  KM Pług zagonowy     3-skibowy  A. DANE DO OBLICZEŃ (a) (b) 1 Przewidywany okres użytkowania T lat 25 17 2 Potencjał eksploatacyjny   TH h 18 000 4 000 3 Czas użytkowania w roku   WR h 900 400 4 Cena brutto zakupu maszyny   Cm zł 220 000 17 000 5 Powierzchnia użytkowa garażu   Pu m2 34,00 16,00 6 Jednostkowy koszt eksploatacji garażu kg zł/m2/rok 32,00 15,00 7 Koszt konserwacji          (Kk = 0,77 x Cm0,4)…
02.12.2018 jak co roku spotkaliśmy się na Sali Wiejskiej w Rozdrażewie na wspólnym spotkaniu „Święta coraz bliżej” organizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Rozdrażewa. W tym roku oprócz tradycyjnych wypieków , bożonarodzeniowych ozdób i wyrobów rękodzielniczych można było zobaczyć spektakl powstały z myślą o setnej rocznicy niepodległości Polski pt. „ TĘSKNOTA ZA NIEPODLEGŁĄ ”w wykonaniu zespołu Helka  w reżyserii pani Sabiny Moraś. Po ocenie ciast i ozdób, gdzie miałem przyjemność być członkiem komisji oceny serników, a także po pokarmie duchowym w postaci obejrzenia spektaklu osoby przybyłe mogły napić się kawy  i spróbować ulubionego sernika w miłej , rodzinnej atmosferze. Dodam…
  Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, a nowe przepisy weszły w życie 29 listopada. Ustawa wychodzi naprzeciw pilnej potrzebie nadania Kołom Gospodyń Wiejskich osobowości prawnej. Dotychczas poszczególne koła nie miały możliwości aplikowania o dotacje, zaś samorządy terytorialne nie miały możliwości rozliczania ewentualnego wsparcia finansowego udzielanego KGW. Zapisy nowej ustawy mają na celu zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji KGW, wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Nowe przepisy określają formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację. Co…
  Dobiega końca nabór wniosków o pomoc klęskową z powodu wystąpienia suszy w Polsce w 2018 roku. Pomocą zostało objęte około 0,5 mln gospodarstw .  Wysokość pomocy jest zróżnicowana w zależności od wysokości strat w uprawach. Jeżeli na danej uprawie straty w plonie zostaną oszacowane na 70% i więcej to rolnik będzie mógł otrzymać kwotę 1000,00 zł do każdego hektara takiej uprawy. Jeżeli natomiast procent strat wyniesie od 30 do mniej niż 70 % to kwota pomocy wynosi 500,00 zł. Dodatkowo jeżeli gospodarstwo nie posiadało polisy ubezpieczeniowej obejmującej minimum 50% gruntów ornych kwotę pomocy zmniejszamy o połowę. W gminie Rozdrażew…
Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach w 2017 roku spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. Stawki  pomocy wynoszą: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70%…