18 listopada 2021

Energia odnawialna w rolnictwie.

Napisane przez Mirosław Gryszka

OZE - to odnawialne źródła energii, których wykorzystywanie nie powoduje zużywania nośników energii jak ma to miejsce w przypadku paliw kopalnych, które są nie odnawialne. Do źródeł odnawialnych można zaliczyć energię: słońca, wody, wiatru, geotermalną i biomasy.

W Polsce przy dynamicznie rozwijającym się rynku prosumenckim to instalacje PV zajmują pozycję lidera z wartością ponad 90 % energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych przy wartości dochodzącej do 6 GWp a więc wartości porównywalnej do wielkości 2 średnich elektrowni węglowych. W myśl założeń nowego pakietu Energia Plus inwestowanie w OZE zmierza do wytwarzania energii elektrycznej na małą skalę, głównie na potrzeby własne. Podmioty, które podejmują się generowania energii w ten sposób nazywane są prosumentami. Mogą nimi być zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa.

  1. W założeniach rządowych pakiet Energia plus ma stać  się głównym kołem zamachowym dla rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju . Kolejna edycja programu rozpoczęła działanie w lipcu 2021 jako Twój Prąd 3.0. Na dzień  15.11.2021 złożono 132886 wniosków. Niestety wielkość dotacji została pomniejszona do kwoty 3000 zł (5000 zł jeżeli prosument zamontował magazyn energii). Wiosną 2022 roku ma zostać wdrożony nowy program Twój Prąd 4.0 gdzie rząd ma zamiar kłaść nacisk na zakup i montaż magazynów energii do zakładanych instalacji PV. Kwota środków które mają być zarezerwowane to
     660 mln zł.
  2.  Innym działaniem pomocowym jest program Czyste Powietrze gdzie na instalacje fotowoltaiczne można otrzymać niskooprocentowaną ( 2%) pożyczkę . Jednak raczej nie będzie ona miała takiego wpływu na rozwój mikro-instalacji jak program  Twój Prąd ze względu na brak dotacji a tylko dopłatę do oprocentowania pożyczki. Nie mniej obydwa programy są potrzebne i pomagają zwykłym obywatelom
    w rozwoju energetyki prosumenckiej a zarazem pomagają w ochronie środowiska naturalnego.
  3. Kolejnym programem skierowanym tylko i wyłącznie dla rolników jest program Agroenergia. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

Program dedykowany jest dla:

- Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

- Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Czytany 85 razy