krotoszyński - WODR Poznań
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w powiecie krotoszyńskim odbyło się kilka imprez plenerowych, między innymi odbyła się XIV wystawa zwierząt gospodarskich i domowych w Benicach, wsi położonej w gminie Krotoszyn. Imprezę jak co roku można zaliczyć za udaną. Liczna frekwencja uczestników mile zaskoczyła organizatorów wydarzenia. Dla gości przewidziane zostały liczne atrakcje min. przejazd bryczką, jazda konna, park zabaw dla najmłodszych uczestników. Główne zainteresowanie było skupione na oglądaniu bogatej wystawy zwierząt gospodarskich i domowych. Zainteresowani zakupem zwierząt mogli skorzystać z takiej możliwości.  Dużym zainteresowaniem cieszył się park maszynowy : maszyn nowych oraz zabytkowych. Oprócz zwierząt można było podziwiać rękodzieła oraz…
W dniu 22.07.2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia. Wnioski będzie można składać od 06.08.2021r. do 27.08.2021 r.    Pomoc skierowana jest do producenta rolnego (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności): który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,…
ARiMR wprowadziła zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego. W obecnej sytuacji istniejącej pandemii warto skorzystać z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt…
Od tegorocznej kampanii wypełniania wniosków obszarowych, rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach deklarowanych działek rolnych wypełniając wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW. W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od tego roku do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i…
W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid 19 dożynki w naszej gminie w tradycyjnym wydaniu trzeba było odwołać. W zamian odbyły się tylko w pełnym reżimie sanitarnym  msze  dziękczynne w kościołach parafialnych w podzięce za zebrane plony. Uczestniczyły w nich delegacje poszczególnych wiosek i zaproszeni goście. Po zakończonych mszach wyrażono nadzieję, że następne dożynki odbędą się już w normalnych warunkach na które zaprosili wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy.   Opracował Piotr Szkudlarek
Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.  Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana…
19 października 2020

Energia odnawialna w rolnictwie.

Napisane przez
Odnawialne źródła energii, czyli źródła energii, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie - ich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Do tego typu źródeł zaliczamy: wiatr; słońce; wodę; energię jądrową; biogazy; biomasę; biopłyny. Mało tego, do energii odnawialnej zaliczamy także: energię geotermalną, czyli ciepło pozyskane z ziemi; energię hydrotermalną – ciepło pozyskane z wody; energię aerotermalną – ciepło pozyskane z powietrza; spalanie biomasy. Za najintensywniej wykorzystywane odnawialne źródło energii uznaje się energię grawitacyjną wody – w roku 2018 odpowiadała ona za 62,8% energii z tego typu źródeł. Na kolejnych miejscach plasują się energia wiatru (19%), energia słoneczna…
  Przyjęta w Sejmie w ekspresowym tempie ustawa o ochronie zwierząt tzw. Piątka Kaczyńskiego  a określająca  podstawowe zmiany w ustawie o ochronie zwierząt miała by polegać na : wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer, z wyjątkiem królika. całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków ograniczenie uboju rytualnego w Polsce zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt zakaz trzymania zwierząt na uwięzi w sposób stały, a tymczasowe trzymanie na uwięzi będzie dopuszczone w przypadku uwięzi…
Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki : - Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych. 2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników…