15 stycznia 2021

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym - aktualna sytuacja

Napisane przez Paweł Stasiak

Ronicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się od 31 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 o wsparcie w tym zakresie. Trwa nabór na wnioski dotyczące pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rolnik na tego typu przedsięwzięcia możne otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 a wysokość dofinansowania przyznanego to 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Fot.P.Stasiak

W ramach pomocy mogą zgłaszać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, lub zrealizowali zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planują realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

- ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub

- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub

- zakup urządzeń do dezynfekcji, lub

- przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, lub

- przebudowę/remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było   możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń lub

- budowę i/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub

- zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

Fot.P.Stasiak

Dofinansowanie będzie udzielone gospodarstwom, które wykazują średnio stan stada świń minimum 50 sztuk na koniec każdego miesiąca w okresie od 01.12.2019 do 30.11.2020. Zgodnie z rozporządzeniem, beneficjent musi zobowiązać się do prowadzenia działalności na deklarowanym poziomie oraz w tym samym miejscu przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Ponadto, rolnik musi przechowywać dokumenty związanych z przyznaną pomocą także przez 5 lat oraz informować Agencję o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Jeżeli został wybudowany magazyn na słomę w ramach realizacji inwestycji to musi go używać wyłącznie zgodnie z założonym przeznaczeniem. Do wniosku należy dołączyć dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy. Na przykład w celu ubiegania się o dofinansowanie dotyczące budowy ogrodzenia lub magazynu np. na słomę należy przedstawić kosztorys inwestycji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy rolnik podpisuje umowę o przyznanie pomocy. Po zrealizowaniu inwestycji - składa wniosek o płatność. O pomoc mogą się również ubiegać spółki wodne lub związki spółek wodnych, które w ramach realizacji projektu mogą wnioskować o dofinansowanie do operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Paweł Stasiak

Materiały źródłowe: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Czytany 704 razy