jarociński - WODR Poznań
01 kwietnia 2021

Moja woda

Napisane przez
Od 22 marca 2021r. ruszył nabór wniosków o dotacje z programu ,,Moja woda’’ Jest to już drugi nabór programu realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu ,,Moja woda” jest ochrona zasobów wody przez retencjonowanie wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych dzięki czemu wody opadowe nie będą odprowadzane do rowów czy kanalizacji a będą służyć właścicielom posesji do podlewania ogrodów, trawników. Polska wbrew tego że posiadamy wiele rzek i jezior jest krajem który jest w końcówce państw europejskich pod względem zasobności w wodę. Ostatnio szczególnie w Wielkopolsce mogliśmy odczuć skutki suszy hydrologicznej, gdyż przez ostatnie lata było bardzo mało opadów. Musimy nauczyć się oszczędzać i zatrzymywać wody opadowe…
Ostatnio zmieniany 08 kwietnia 2021
W PROW 2014-2020 wyczekiwanym działaniem była: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Działanie to jest przeznaczone dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro; jednak o przyznaniu pomocy decyduje szereg warunków. Między innymi ilość punktów i chęć podjęcia przez rolnika zobowiązań, które pomagają w zdobyciu punktów. Beneficjent zobowiązania musi posiadać gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub posiadać nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolniczej. Jeżeli beneficjent jest ubezpieczony w ZUS-ie to 25% dochodu lub przychodu musi pochodzić z działalności rolniczej. W dniu złożenia wniosku trzeba być pełnoletnim i być obywatelem Unii Europejskiej. Wcześniej beneficjent nie mógł korzystać z następujących programów PROW 2007-2013: - Ułatwienie startu młodym rolnikom,…
Międzyplony czyli rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi w celu uzyskania zielonej masy, lub do wykorzystania na zielonkę, siano, kiszonkę. Mogą być również przyorane jako nawóz zielony. Międzyplon może być również wykorzystywany jako pasza dla zwierząt. Aktualnie znaczenie międzyplonów jest bardzo duże a prawidłowa ich agrotechnika dostarcza gospodarstwu wielu korzyści, zatem siew międzyplonu powinien stanowić nieodłączny element każdego gospodarstwa dla prawidłowego zmianowania i prawidłowej struktury agrarnej gleby. W zależności od terminu siewu międzyplonu wyróżniamy trzy ich rodzaje: - ścierniskowe – wysiewane w drugiej połowie lata, po zbiorze plonu głównego, przyorywane jesienią tego samego roku na nawóz zielony bądź użytkowane na pasze dla zwierząt, - ozime…
W budownictwie w dzisiejszych czasach jednym z bardzo ważnych aspektów stała się oszczędność energii. Jedną z głównych przyczyn tej tendencji są stale rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz większa świadomość społeczeństwa związana z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym poszukuje się odnawialnych źródeł energii w celu ogrzewania budynków i pozyskania ciepłej wody w nich używanych. Ciepło w budynkach od lat jest wytwarzane na zasadzie spalania paliwa. Na początku wykorzystywano paliwa w postaci stałej jak drewno czy węgiel, później zaczęto korzystać z paliw ciekłych i gazowych takich jak oleje opałowe czy na przykład gaz ziemny. Zasoby większości wykorzystywanych substancji palnych są nieodnawialne. Produkcja ciepła w wyniku spalania wiąże się z dużymi stratami energii .Najpierw poddając…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2021
Głównym owadem zapylającym wykorzystywanym w naszych warunkach jest pszczoła miodna. Jest to owad żyjący w społecznościach którego hodowlę człowiek doskonale opanował. Jednak rosnące zanieczyszczenie środowiska, stosowanie pestycydów oraz choroby dziesiątkujące pszczoły wpłynęło na rozpoczęcie poszukiwań dziko żyjących owadów mogących wspomagać a nawet zastąpić pszczoły hodowlane. W świecie jest około 20 tyś. gatunków pszczołowatych. W przeważającej części są to owady dziko żyjące. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych są one dużo lepszymi zapylaczami od pszczoły miodnej która tylko góruje nad nimi jako owad społeczny liczebnością. Spośród dziko żyjących błonkówek pszczołowatych obok trzmieli najskuteczniejszymi zapylaczami są pszczoły samotnicze. W naszych warunkach geograficznych najbardziej przydatna jest murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Jest gatunkiem…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2021
W pierwszym roku obowiązywania działania „Dobrostan zwierząt” dopłaty które rolnicy otrzymają po zrealizowaniu planu wyniosą wg poszczególnych wariantów: wariant2.1.Dobrostan krów mlecznych–wypas–stawka płatności–185zł/krowę mleczną rocznie wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo -zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –595 zł/krowę mleczną rocznie wariant 2.3. Dobrostan krów mamek–stawka płatności–329/krowę mamkę rocznie wariant 1.1. Dobrostan loch –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –301 zł/lochę rocznie wariant 1.2. Dobrostan tuczników –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności–24zł/tucznika wariant 1.3. Dobrostan loch –dostęp do wybiegu –stawka płatności –612zł/lochę rocznie wariant 1.4. Dobrostan tuczników –dostęp do wybiegu –stawka płatności –33zł/tucznika Przy czym realizację wariantów 1.3 i 1.4 ze względu na panującą epidemię…
Osoby które starały się o premię dla młodych rolników zobowiązały się podczas naboru do spełnienia szeregu warunków. Ilość zobowiązań uwarunkowana została przez ogólne warunki przyznania pomocy jak i szczegółowe rzutujące na sumę przyznanych punktów. Młody rolnik wg ostatnich naborów może otrzymać premie w wysokości 150 tyś. zł. płatną w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80% całkowitej wartości pomocy wynosząca 120 tyś. zł. I druga w wysokości 30 tyś. zł. stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy. Warunki jakie musi spełnić rolnik aby otrzymać pierwszą ratę są następujące: - należy nabyć w posiadanie gospodarstwo którego rozwoju dotyczy biznesplan - rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący - ubezpieczyć się na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako…
31 grudnia 2020

PROW PO 2020 ROKU

Napisane przez
Komisja Europejska w latach 2021-2027 planuje przeznaczyć na Wspólną Politykę Rolną 365 mld euro, w tym: - na płatności bezpośrednie 265,2 mld euro, - na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro, - na wsparcie rynkowe 20 mld euro Jak więc widzimy płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczą częścią Wspólnej Polityki Rolnej, bowiem będą stanowiły 71 %. Nowa perspektywa przewiduje dalszą konwergencję poziomów płatności między państwami członkowskimi, jednak dla naszego kraju pozostaje on niezmienny. Obecnie nasi rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na poziomie wyższym niż 90 % unijnej średniej. Postanowienia WPR przewidują, że wyrównanie dopłat ma zastosowanie tylko wtedy gdy poziom dopłat jest poniżej 90 % średniej unijnej. W latach 2021-2027 dla polskich…
30 grudnia 2020

Dzierżawa gruntów z KOWR

Napisane przez
W kwietniu 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa co zmieniło zasady zagospodarowania państwowych gruntów i tak dzierżawa stała się podstawową ich podstawową formą. Według nowych zasad KOWR ma w pierwszej kolejności oferować grunty rolne w formie przetargu ograniczonego w którym mogą uczestniczyć tylko rolnicy indywidualni którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa. Przetargi mogą mieć formę licytacji lub oferty pisemnej . Żeby zostać dzierżawcą ziemi rolnej trzeba spełniać następujące kryteria : I .Posiadać status rolnika indywidualnego, czyli - od co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której co najmniej jedna z działek która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, dowodem potwierdzającym jest dokument potwierdzający…