29 grudnia 2021

Program rolnośrodowiskowy.

Napisane przez Jacek Furmaniak

Obecnie działanie to ma nazwę Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i można powiedzieć że jest kontynuacją dotychczasowego działania: Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Podstawą do wdrażania tego działania jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) oraz obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 415).

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje rolnikowi któremu:

- został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie

ewidencji producentów i ewidencji gospodarstw rolnych

- spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w

ramach określonych pakietów lub ich wariantów które są określone w rozporządzeniu

- realizuje 5-letnie lub 2-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,

W ramach działania beneficjent ma do wyboru 7 pakietów podzielonych na następujące warianty:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone ,płatność – 486 zł/ha,

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

Wariant 2.1. Międzyplony, płatność – 650 zł/ha,

Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% , płatność – 450 zł/ha,

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, płatność – 1964 zł/ha,

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, płatność – 1276 zł/ha,

Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, płatność -1043 zł/ha,

Wariant 4.3. Murawy płatność -1300 zł/ha,

Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne, płatność – 911 zł/ha,

Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże, płatność – 1083 zł/ha,

Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, płatność – 600 zł/ha,

Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, płatność – 1206 zł/ha,

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), płatność – 600 zł/ha,

Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki, płatność – 890 zł/ha,

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki, płatność – 1199 zł/ha,

Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego, płatność -1070 zł/ha,

Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza; stawka płatności 642 zł/ha,

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, płatność – 1276 zł/ha,

Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, płatność -1043 zł/ha,

Wariant 5.3. Murawy, płatność – 1300 zł/ha,

Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne, płatność -911 zł/ha,

Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże, płatność -1083 zł/ha,

Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, płatność – 600 zł/ha,

Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, płatność – 1206 zł/ha,

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy, płatność – 750 zł/ha,

Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego, płatność – 1000 zł/ha

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła, płatność – 600 zł/szt.,

Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni, płatność – 1900 zł/szt. – konie małopolskie i konie wielkopolskie, pozostałe rasy koni płatność -, 1700 zł/szt.,

Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec, płatność – 360 zł/szt.,

Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń, płatność – 1140 zł/szt.,

Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz, płatność – 580 zł/szt.

Płatności ramach programu podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności:

▪ 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

▪ 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

▪ 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wyjątkiem od tej reguły są powierzchnie zgłaszane do płatności w ramach Pakietu 3.Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (gdzie nie ma ograniczenia powierzchni) oraz Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie gdzie jest wprowadzony limit powierzchni do 5 ha oraz dywersyfikacji nie stosuje się również dla powierzchni zadeklarowanych w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych. Płatności mają zrekompensować rolnikom dodatkowo poniesione koszty i utratę dochodu w wyniku realizacji zobowiązania. Płatności otrzymujemy corocznie przez okres 5 letniego zobowiązania.

W 2021 roku weszły pewne zmiany w realizacji zobowiązań i tak pakiety:

 2. Ochrona gleb i wód,

 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,

 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 7.Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

będą realizowane przez okres 2 lat

Rolnik który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne musi przestrzegać następujące wymogi :

 - posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej, który sporządza się przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR,

- przestrzegać wymogi określone dla danego pakietu lub wariantu.

- zachować występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności rolnośrodowiskowej,

- nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych,

- prowadzić rejestr działalności rolnośrodowiskowej

- posiada dokumentację przyrodniczą sporządzoną przez eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR w przypadku realizacji Pakietu 4 i 5, z wyłączeniem wariantu 4.7,

Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się za pośrednictwem aplikacji e+Wniosek Plus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w terminie składania wniosków o płatności bezpośrednie w danym roku, a decyzje o przyznaniu płatności wydawane są przez Biura powiatowe ARiMR do 1 marca następnego roku.

O szczegółowe wymogi dotyczące realizacji poszczególnych pakietów i wariantów warto zapytać bezpośrednio doradców rolnośrodowiskowych pracujących w WODR Poznań którzy dostępni są w każdym biurze powiatowym i gminnym.

 

 

Źródła:

 

  1. ARiMR
  2. WODR Poznań

 

 

Zespół Doradczy Jarocin, Główny doradca, Jacek Furmaniak

 

Czytany 86 razy