27 grudnia 2021

Zobowiązania rolników w działaniu modernizacja gospodarstw rolnych w PROW 2014-2020

Napisane przez Jacek Furmaniak

Rolnicy którzy skorzystali z działania Modernizacja gospodarstw rolnych często zapominają że ciążą na nich pewne zobowiązania w związku z otrzymaniem dofinansowania. Podstawowym dokumentem określającym zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020 jest umowa  o przyznaniu pomocy. Rolnik powinien przed  podpisaniem umowy zapoznać się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, czy będzie w stanie wywiązać się z wymienionych zobowiązań. Chciałbym przypomnieć najważniejsze zobowiązania  bez odwoływania się do poszczególnych paragrafów bo wtedy robi się to bardziej zagmatwane dla czytelnika.

     Modernizacja Gospodarstw Rolnych - najważniejsze zobowiązania :

  1. Osiągnięcie wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i utrzymania tego wzrostu przez 5 lat od dnia przyznania pomocy.
  2. Osiągnąć wskaźniki realizacji celu operacji w określonym terminie czyli zrealizować inwestycję zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym które jest załącznikiem do umowy.
  3.  Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tej operacji,
  4.  Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat.
  5.  Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie przez 5 lat od dnia przyznania pomocy -podpisania umowy
  6. Informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
  7.  Zrealizować operację i złożyć wniosek o płatność w terminie określonym w umowie wraz z wymaganymi załącznikami .
  8. Osiągnąć, w wyniku realizacji operacji, i utrzymać przez 5 lat wielkość i sposób prowadzenia produkcji rolnej, mające wpływ na przyznanie pomocy w związku z przyznaną liczbą punktów.

Wymieniłem tutaj najważniejsze zobowiązania , mogą być one bardziej uszczegółowione ze względu na to w jakim obszarze rolnik realizuje swoje zobowiązanie . Chciałbym przypomnieć również rolnikom że mogą oni przed złożeniem wniosku o płatność  wystąpić z wnioskiem o aneks do umowy , gdyby zmianie uległy np. zapisy zawarte w zestawieniu rzeczowo-finansowym .

 

 

Źródła:

 

  1. ARiMR
  2. WODR Poznań

 

Zespół Doradczy Jarocin, Główny doradca, Jacek Furmaniak

 

Czytany 101 razy