27 grudnia 2021

Dotacje do wapnowania

Napisane przez Jacek Furmaniak

Od czerwca 2019 roku funkcjonuje Program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, który ma doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych. Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie jest prowadzony w latach 2019 - 2023 , na ten cel zostało przeznaczone 300 mln zł.

Dofinansowanie jest udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w przypadku naszego województwa. Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, nie obejmuje ono kosztów transportu i rozsiewu wapna. Ważne jest to że dotacja do wapnowania przysługuje do gleb o pH niższym lub równym 5,5, kwota dotacji nie może być wyższa od kwoty zakupu wapna  na fakturze.

Dopłata do wapnowania wynosi od 100 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO i MgO) i zależna jest od wielkości gospodarstwa zgodnie ze zgłoszeniem we wniosku o dopłaty bezpośrednie w ARiMR. Gospodarstwa które użytkują 75 ha i więcej nie biorą udziału w programie .

Wielkość dopłaty przedstawia się następująco:

- dla gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 25 ha użytków rolnych 300zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO i MgO)

- dla gospodarstw o powierzchni 25 ha i więcej, ale mniejszej niż 50 ha użytków rolnych, 200zł/t  czystego składnika odkwaszającego (CaO i MgO)

- dla gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej, ale mniejszej niż 75 ha użytków rolnych 100zł/t  czystego składnika odkwaszającego (CaO i MgO).

Wnioski o dofinansowanie składa się poprzez właściwą terytorialnie Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. By otrzymać dotację trzeba posiadać aktualne badanie gleby nie starsze niż przed 1.01.2017r, fakturę zakupu wapna nie starszą niż rok przed złożeniem wniosku i opinię OSChR.

Składanie wniosku przebiega w dwóch etapach, w pierwszym etapie składamy do OSChR  wniosek o wydanie opinii na podstawie naszego badania gleby wraz z wymaganymi załącznikami tj. Załącznik nr 1, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz kopie badań gleby.

Po otrzymani opinii ze Stacji możemy dokonać zakupu wapna (na podstawie wyliczeń zawartych w opinii) i przystąpić do złożenia wniosku o otrzymanie dotacji. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie składamy następujące załączniki :

- fakturę zakupu wapna (oryginał)

- dowód zapłaty

- opinię OSChR

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- załącznik nr 1, do wniosku o opinię OSCHR oraz załącznikuzupełniający do WFOŚiGW

- Informację o pomocy de minimis w rolnictwie

 - Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

 - Informacje dodatkowe

- Informacja o braku lub uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu wapnowania

- wydruk z kalkulatora wyliczenia wielkości dotacji

Ważne jest by złożona przez nas dokumentacja była kompletna, bowiem w przypadku braku załączników lub błędów formalnych we wniosku OSChR odsyła nam dokumenty i musimy wtedy wniosek złożyc ponownie. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku OSChR przekazuje dokumentacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu który wypłaca nam dotację na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Rolnicy mogą zwracać się do doradców WODR Poznań, którzy wypełniają wnioski o dotacje do wapnowania.

 

Źródła:

 

  1. OSChR  Poznań
  2. WFOŚiGW

 

Zespół Doradczy Jarocin, Główny doradca Jacek Furmaniak

Czytany 99 razy Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2022