08 marca 2019

Ustawa oddłużająca gospodarstwa rolne już podpisana

Napisane przez Karolina Żmudowska

W grudniu 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o oddłużeniu gospodarstw rolnych. Ustawa ta określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia, które wynikło z działalności rolniczej. Restrukturyzacją zadłużenia mają być objęte wszystkie długi pieniężne jakie zaszły podczas działań rolniczych przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne.

Osoba która może uzyskać taką pomoc :

1.) osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

2) osoba, która ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244),

4) jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”,

 5) co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej „działalnością rolniczą”, w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,

 6) jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) – zwany dalej „podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne”

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych będzie polegała przede wszystkim na:

1) udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie:

a) dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej tzw. „kredytem restrukturyzacyjnym”,

b) pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej;

2) udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;

3) przejęciu przez Krajowy Ośrodek długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

            W celu uzyskania pomocy publicznej określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 podmiot prowadzący gospodarstwo rolne jest obowiązany opracować plan restrukturyzacji zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

O Przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą gospodarstwo rolne, które nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne.

Warunki przejęcia długu przez KOWR są następujące:

- podmiot prowadzący gospodarstwo rolne posiada długi pieniężne, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a jego wysokość nie przekracza wartości nieruchomości, pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości.

- przejęcie długu nie podlega zobowiązaniom publiczno-prawnym,

Przejęcie długu przez KOWR odbywać się będzie na drodze umowy za zgodą wszystkich wierzycieli na przejęcie długu oraz pod warunkiem, że podmiot ten przeniesie na rzecz Skarbu Państwa własność w całości lub części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten podmiot.

KOWR również może odmówić przejęcia długu jeżeli wartość długu przewyższy wartość nieruchomości.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Źródło:

  1. Dziennik Ustaw, Ustawa z dn. 9 listopada 2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.
  2. Zarządzenie Nr 22/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 8 lutego 2019 r. Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.
Czytany 1245 razy