19 listopada 2018

Utylizacja azbestu w Gminie Czarnków

Napisane przez Dorota Wielgosz

W związku z utylizacją odpadów zawierających azbest do roku 2032 gmina Czarnków opracowała program usuwania azbestu. I tak co roku Gmina informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na finansowanie demontażu i odbiór wyrobów zawierających azbest ( pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w odpadów. Wnioski mogą składać osoby, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy, na której położone są nieruchomości zawierające wyroby azbestowe. Termin składania wniosków jest ruchomy. Najczęściej są to miesiące od kwietnia do sierpnia danego roku. Wnioski przekazane przez gminę są rozpatrywane przez powiat czarnkowsko -trzcianecki do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel przyznanych gminom w danym roku. Likwidacja wyrobów azbestowych może dotyczyć budynków mieszkalnych, inwentarskich, i gospodarczych.

Przyjęto, że 1 m2 płyty eternitowej waży 20 kg. Przelicznik stosuje się do wyliczenia wstępnego kosztu demontażu. Dofinansowanie do kosztów demontażu i transportu wyrobów azbestowych oraz ich unieszkodliwienie przyznawane jest w wysokości 100 % całkowitych kosztów. O przyznaniu środków jak i odmowie przyznania środków powiadamia Powiat czarnkowsko-trzcianecki na piśmie. Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz budżetów gmin powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego.

Osoby, które zamierzają dokonać likwidacji wyrobów zawierających azbest  powinny wraz z wnioskiem załączyć:

1. Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np. odpis Księgi Wieczystej albo wypis z rejestru gruntów

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopia pozwolenia na budowę jeżeli w wyniku rozbiórki nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca zezwolenia na budowę.

3. „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Źródło: http://www.czarnkowgmina.pl/bip/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska/azbest.html

Czytany 1529 razy