31 października 2018

Wytyczne do sprawozdań i ankiety monitorującej "Młody Rolnik"

Napisane przez Dorota Wielgosz

W związku z licznymi pytaniami rolników powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zamieszczam wytyczne do sporządzania sprawozdań i ankiety monitorującej w działaniu „Młody Rolnik” (stare nabory). Rolnicy, którzy ubiegali się o premię w ramach działania ”Ułatwienie startu młodym rolnikom” są zobowiązani do terminowego przedkładania następujących dokumentów w ciągu pięciu lat w Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu i tak:

 1. Zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako – rolnik w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy.

Za  nieprzedłożenie zaświadczenia z KRUS w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy  przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

 1. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub notariusza kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie przynajmniej 70 % kwoty pomocy na inwestycje zgodnie z założeniami biznesplanu – po zrealizowaniu każdej z inwestycji i nie  później niż do upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy.

Za  nieprzedłożenie tych dokumentów w terminie przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy  przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów.

 1. Oświadczenie (O-7/144), że zakupy w ramach inwestycji zrealizowanych zgodnie z założeniami biznesplanu nie zostały dokonane na podstawie zawartej między beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym małżonkiem beneficjenta - po zrealizowaniu każdej z inwestycji i nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy zstępni: dzieci, wnuki prawnuki; wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)

Za  nieprzedłożenie tego dokumentu  w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy  przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

 1. Sprawozdania z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję – w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy.

Za nieprzedłożenie tego dokumentu  w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

 1. Oświadczenie (O-8a/144) o spełnieniu w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt – w terminie dostarczenia sprawozdania z realizacji biznesplanu ( w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy).
 2. Ankiety monitorującej zawierającej informacje niezbędne dla celów monitorowania i oceny programu oraz tabeli zawierającej wskazanie osiągniętej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję – do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy oraz na każde żądanie Agencji

Za nieprzedłożenie tego dokumentu w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

 1. Dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia , w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 22ust.1pkt2 – w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat i 9 miesięcy od dnia doręczenia pomocy oraz na każde żądanie Agencji.

Za  nieprzedłożenie tego dokumentu w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Za nieprzedłożenie tego dokumentu  w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty pomocy przyznanej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów.

 1. Oświadczenie (O-8b/144) o spełnieniu w ciągu 5 lat od dnia rozpoczęcia działalności  rolniczej standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt – w terminie dostarczenia ankiety monitorującej z realizacji biznesplanu.

Podczas sporządzania  sprawozdania i ankiety monitorującej  należy pamiętać, że muszą to być stany zwierząt:

 • jeżeli sprawozdanie i ankietę składa się w okresie od 1 stycznia do 31 lipca, to stany zwierząt podaje się w sztukach fizycznych na 31 grudnia roku poprzedniego,
 • jeżeli sprawozdanie i ankietę składa się w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia  to stany zwierząt podajemy na 1 stycznia roku składania ankiety.

Przy wprowadzaniu danych produkcji roślinnej w sprawozdaniu i ankiecie monitorującej uwzględniamy powierzchnię roślin zbieranych jako plon główny w roku sporządzania, będą to więc zasiewy jesienne roku poprzedniego oraz zasiewy wiosenne roku bieżącego. Powierzchnie podajemy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Sankcje wobec beneficjenta za niespełnienie zobowiązań

Sankcja 100 %

W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego:

 • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa,
 • osiągnięcia minimalnej powierzchni gospodarstwa (3 lata od doręczenia decyzji),
 • wydatkowania 70 % kwoty premii (3 lata od wypłaty pomocy),
 • osiągnięcia nadwyżki bezpośredniej 4 ESU (5 lat od wypłaty pomocy),
 • podlegania ubezpieczaniu w KRUS (12 miesięcy od wypłaty pomocy),
 • uzupełnienia wykształcenia (3 lata od doręczenia decyzji),
 • umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu
 • przechowywania dokumentów (5 lat od dnia wypłaty pomocy).

Sankcja 25 %

W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego:

 • utrzymania średniej krajowej powierzchni gospodarstwa, nie większej niż 300 ha (5 lat od wypłaty pomocy),
 • utrzymania (przez 3 lata od doręczenia decyzji) średniej wojewódzkiej pow. gospodarstwa - dot. beneficjentów (z mniejszych województw), którzy zobowiązali się do osiągnięcia średniej krajowej,
 • osiągnięcia (w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej) i utrzymania (przez 5 lat od wypłaty pomocy) standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Sankcja 3 %

W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego:

 • prowadzenia gospodarstwa zgodnie z określoną w biznesplanie strukturą produkcji
 • przedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań.

Za nieosiągnięcie nadwyżki bezpośredniej co najmniej 4 ESU zwrotowi podlega 100 % kwoty pomocy, natomiast przy uzyskaniu minimum 4 ESU, za zmniejszenie nadwyżki bezpośredniej, w odniesieniu do roku bazowego:

 • od 25 % do 50 % - zwrotowi podlega 5 % kwoty pomocy,
 • od 51 % do 75 % - zwrotowi podlega 10 % kwoty pomocy,
 • 76 % i więcej - zwrotowi podlega 25 % kwoty pomocy.

Informacja na podstawie strony internetowej: www.arimr.gov.pl

Czytany 5987 razy Ostatnio zmieniany 31 października 2018