28 marca 2017

Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

Napisane przez Dorota Wielgosz

W związku z licznymi pytaniami od rolników z gminy Czarnków chciałabym przekazać poniższe informacje, które dotyczą zawierania pisemnych umów na dostawę produktów.

Od 11 lutego 2017 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Wprowadza obowiązek dla rolnika zawierania umów. Każda sprzedaż nabywcy wymaga pisemnej umowy. Umowy zawsze powinny być zwarte przed sprzedażą. Dotyczą rolników, którzy nabywają produkty rolne, np. prosięta , warchlaki, cielęta do dalszego chowu oraz produkty zbożowe. Zawieranie umów przed dostawą ma na celu uniknięcie nieuczciwych praktyk handlowych, ma służyć poprawie transmisji cen i dostosowaniu podaży do popytu. W umowie należy określić czas jej obowiązywania, terminy dostarczania produktów, ustalenia dotyczące odbioru produktów, skutków wystąpienia siły wyższej. Takie ustalenia nie są potrzebne jeżeli umowa byłaby zawarta krótko przed transakcją. Obowiązek zawierania umowy ciąży na nabywcy i dostawcy produktów rolnych. Jednakże kara pieniężna za brak pisemnej umowy lub za posiadanie umowy niespełniającej warunków zostanie nałożona na nabywcę. Nie należy mylić daty zawarcia umowy z datą realizacji umowy, która może nastąpić w późniejszym terminie. Umowy dotyczą każdego dostarczonego produktu rolnego, nie ma znaczenia czy umowa zawarta jest na dłuższy czas, czy dotyczy jednorazowej transakcji. Zawieranie umów nie dotyczy sprzedaży  bezpośredniej. Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem. Umowa powinna zawierać: cenę do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie, lub jest obliczona poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku, odzwierciedlających zmiany warunków na rynku np. notowania giełdowe, kursy walut, dostarczoną ilość (minimalne i maksymalne) oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych, które można dostarczyć lub , które muszą zostać dostarczone wraz z terminem takich dostaw. Okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostaw produktów rolnych. Przepisy dotyczące siły wyższej, (siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności mogą zostać uznane w następujących przypadkach: śmierci, długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu, poważna klęska żywiołowa, powodująca duże straty w gospodarstwie rolnym, zniszczenie budynku inwentarskiego, choroba epizootyczna lub choroba roślin).

Dyrektor OT ARR po stwierdzeniu nieprawidłowości wobec nabywcy może wymierzyć nabywcy karę pieniężną w wysokości 10% zapłaty w przypadku ustalenia, że produkty rolne nabyte zostały wskutek wadliwej umowy.

Opracowano na podstawie informacji Agencji Rynku Rolnego.

Czytany 1982 razy Ostatnio zmieniany 28 marca 2017