Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim - WODR Poznań
W niedzielę 1 września 2019 roku w Podstolicach w powiecie chodzieskim odbyły się Dożynki Powiatowo –Gminne. Ceremonię rozpoczęła Msza św. Dziękczynna w pobliskim kościele z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości. Po jej zakończeniu cały korowód przeszedł spod kościoła na stadion wiejski , gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie Święta Plonów. Podczas uroczystości obrzędowych zaproszeni goście otrzymali od starostów dożynkowych: Ewy Zgorzelak z Podstolic oraz Bartosza Gramowskiego  z Bukowca  chleb, którym podzielili się z przybyłymi uczestnikami. Podczas trwania dożynek odbywały się liczne koncerty zespołów folklorystycznych, które uprzyjemniały zgromadzonym czas. Zwiedzający mogli również degustować liczne potrawy na stoiskach przygotowanych przez poszczególne sołectwa gminy…
Ostatnio zmieniany 10 września 2019
Etapy kontroli w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą prowadzonych przez inspektorów WIOŚ. Inspekcja Ochrony Środowiska ma w swoich zadaniach ustawowych kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska w myśl ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o  ochronie środowiska. Wśród kontrolowanych podmiotów znajdują się gospodarstwa rolne, oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność rolniczą. Zakres kontroli obejmuje: Ustalenie danych indentyfikacyjnych prowadzących gospodarstwo rolne. Charakterystyka produkcji zwierzęcej. Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymogi wynikające  z ustawy o  nawozach i nawożeniu. Wymogi wynikające  z Programu działań mających na celu zanieczyszczenie wód azotanami pochodzących ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wymogi formalnoprawne dla poszczególnych komponentów środowiska. Podmioty zobowiązane do opracowania…
Ostatnio zmieniany 10 września 2019
Dnia 11.04.2019 r. w Szamocińskim Ośrodku Kultury w powiecie chodzieskim odbyło się spotkanie pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, zorganizowane pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkania zorganizowanego w Szamocinie było przybliżenie wiedzy na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. Zagadnienia dotyczące problematyki rolnictwa poruszane były przez instytucje takie jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus oraz płatności bezpośrednie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności WODR w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – idee, zadania i strategie, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna – afrykański pomór świń oraz…
Ostatnio zmieniany 12 kwietnia 2019
W dniu 18 grudnia 2018 r. w Sali wiejskiej w Milczu odbyło się spotkanie na zaproszenie Pana posła Grzegorza Piechowiaka dotyczące pozyskania środków finansowych na rozwój i działalność Kół Gospodyń Wiejskich w ramach rządowego programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Kobiety Gospodarne i wyjątkowe”. Spotkanie to zgromadziło wiele zainteresowanych osób m.in. Przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, przewodniczących związków kółek Rolniczych, i samych zainteresowanych rolników i rolniczek chcących skorzystać z pomocy Unijnej. W ramach spotkania zostały omówione procedury związane z rejestracją Kół Gospodyń Wiejskich oraz złożenia wniosku o płatność. Z pośród licznych pytań wyjaśnione zostały problemy, które były związane podczas składania wniosku do Urzędu Skarbowego czy Urzędu Statystycznego…
05 grudnia 2018

Zmiany klimatu a dobór roślin

Przygotowane przez
Istnieje teoria, iż klimat się nie zmienia i jest to jedna z najgorszych wizji, w którą chcemy wierzyć. Jednak naukowcy udowadniają nam przez cały czas, iż wizja zmian klimatu ma odnośnik do polityki w rolnictwie. Zmienia się klimat to zmienia się rolnictwo. Czy jest to rzeczywiście prawda? Na to pytanie istnieje wiele odpowiedzi za i przeciw. Co się stanie jeżeli średnie temperatury wzrosną o 1 czy 2 *C. Przy łagodnych zmianach możliwości adaptacyjne przyrody powinny być wystarczające. Jednak jeżeli średnie te przekroczą granicę to zmiany te mogą brnąć w bardzo złym kierunku. Wtedy to rolnicy powinni reagować na ocieplenie klimatu. Okres wegetacyjny roślin ulegnie wydłużeniu. Z…
05 grudnia 2018

Ratunek dla zadłużonych gospodarstw

Przygotowane przez
Wkrótce zadłużeni rolnicy z naszego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać z nowej ustawy o restrukturyzacji gospodarstw. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 3 lipca 2018 r. Pierwsze czytanie w komisjach projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne odbyło się 11 września 2018 r. Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 8 listopada i w kolejnym dniu odbyło się trzecie czytanie. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu w dniu 13 listopada 2018 r.   Projekt ustawy określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne. Restrukturyzacją można objąć długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który: 1) jest osobą fizyczną, osobą prawną…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
W dniu 28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami, którego głównym tematem był Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Rozporządzenie, które określa szczegółowe wymogi dotyczące wprowadzonego programu obowiązuje na terenie całego kraju od 26 lipca bieżącego roku. Przedstawia ono m.in. nowe terminy nawożenia nawozami zawierającymi azot, nowe zasady przechowywania nawozów naturalnych oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z nawożeniem nawozami azotowymi , zarówno w postaci naturalnej, jak i mineralnej. Podczas dyskusji , która wywiązała się na końcu spotkania , zwrócono uwagę na kolejne koszty związane z powiększeniem…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
Znaczna większość rolników woli mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie przed świętami nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych. Jest on legalny ale tylko na użytek własny. Reguluje to rozporządzenie MRiRW z dnia 20 października 2010 roku Dz.U. 207 poz. 1370 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, oraz jego zmiana z dnia 27 stycznia 2015 roku Dz.U poz. 161. Wymienione przepisy pozwalają dokonać uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa zwierząt takich jak: owce, kozy, trzoda chlewna, drób, zajęczaki, cielęta do 6 m-ca życia. Posiadacz zwierząt lub prowadzący gospodarstwo na, którego terenie będą ubite inne zwierzęta informuje na 24 godziny przed ubojem powiatowego…
Ostatnio zmieniany 26 listopada 2018
 W Dniu 09. 11. 2018 r. w Próchnowie, gmina Margonin odbyło się szkolenie rolnicze. Powiatowy Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim wraz z rolnikami przeprowadził szkolenie rolnicze połączone z pokazami pól uprawnych.  Panel dyskusyjny obejmował zagadnienia z tematu: - Realizacja  „Plan Dla Wsi „  - Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu        ( wybrane zagadnienia) - Prezentacja wyników demonstracji -Planowanie i analiza produkcji mleka- arkusz kalkulacyjny : proste i przejrzyste narzędzie dla planowania i monitorowania wyników     produkcji mleka. - Rozpoznawanie agrofagów uprawnych, ustalanie progów szkodliwości i ich zwalczanie,…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2018