Pomoc związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - WODR Poznań
06 stycznia 2021

Czyste powietrze – co możemy zrobić?

Opracowanie: Wiesław Biały • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska

W poprzednim artykule wymieniłem przyczyny zanieczyszczeń powietrza i szkodliwy wpływ tego zanieczyszczenia na zdrowie Polaków. Teraz pozostaje następna kwestia – co możemy z tym wszystkim zrobić?

Najbardziej szkodliwa jest niska emisja, więc rozwiązanie jest proste – należy zmienić sposób ogrzewania pomieszczeń na bardziej ekologiczny i ocieplić przegrody zewnętrzne, aby nie ocieplać otaczającego powietrza.

Problem jest tego rodzaju, że ta zmiana kosztuje, a polskie społeczeństwo jest w swojej masie ubogie. Na pauperyzację społeczeństwa składa się szereg przyczyn; wśród głównych trzeba wymienić wysokie podatki i nadmierne koszty uzyskania dochodu.

Środki pomocowe do wymiany pieców i na termomodernizację mogą pochodzić z budżetu centralnego, jak i budżetów lokalnych (samorządowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dysponent funduszu centralnego, ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych.

Beneficjent musi spełniać łącznie następujące warunki:

• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych po 15. grudnia 2002r.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

• do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub

za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub

• poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Tyle teorii; niestety praktyka jest zupełnie inna – trzeba mieć naprawdę wiele samozaparcia, aby przebrnąć przez biurokratyczne sito. Drugą z wad jest brak wsparcia finansowego przed rozpoczęciem inwestycji, co powoduje, iż najuboższe rodziny nie są w stanie wyłożyć 10 – 15 tys. zł na wymianę kotła, a co dopiero 30 – 60 tys. zł na termomodernizację.

31 grudnia 2020

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Autor:
Elżbieta Dryjańska

Ekologiczna metoda produkcji rolnej pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza produktów najwyższej jakości, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska i wpływa na rozwój obszarów wiejskich.

Publikacja przedstawia założenia rolnictwa ekologicznego i omawia środowiskowe i zdrowotne następstwa ekologicznej produkcji rolnej.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Ciekawe rośliny w rolnictwie ekologicznym

Autorzy:
Magdalena Stachowiak
Magdalena Świątkowska

Gospodarowanie metodami ekologicznymi jest przedsięwzięciem bardzo trudnym, wymagającym bezwzględnego zaangażowania i ogromnych nakładów pracy oraz – wbrew pozorom – dużych nakładów finansowych, na co w dobie dzisiejszej globalizacji nie każdy chce się decydować.

W publikacji przedstawiono propozycje uprawy metodami ekologicznymi roślin mniej popularnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony sprzedających, jak i kupujących. Omówiono ich podstawowe wymagania i możliwe zastosowanie.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” przygotował filmy prezentujące dobre praktyki w obszarze przetwórstwa żywności oraz jej sprzedaży. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników do rozwoju przedsiębiorczości, co w dalszej perspektywie może zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw na rynku.

Zapoznanie się z rozwiązaniami przedstawionymi w filmach „ Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego” może być bodźcem do skorzystania ze środków finansowych w ramach działania „Współpraca” i podjęcia decyzji o prowadzeniu sprzedaży swoich produktów.

Musimy pamiętać o tym, że zwiększając konkurencyjność troszczymy się o nasz sukces na rynku lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Borówka i żurawina

Boczniaki

Miody

Wyroby wędliniarskie

Nie tylko wyroby wędliniarskie

31 grudnia 2020

Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Film prezentuje kilka przedsięwzięć pozarolniczych z terenu Wielkopolski, aby zainspirować do podjęcia inicjatyw w kierunku tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu. Inicjatywy te rozwijane są na bazie posiadanego potencjału, najczęściej opierane na produkcji rolniczej lub posiadanej infrastrukturze oraz kapitale ludzkim. Powstają małe przetwórnie, wytwarzając produkty lokalne o wysokiej jakości. Rozwijają się punkty usługowe, z których korzystają nie tylko mieszkańcy obszarów wiejskich, ale także mieszkańcy miast. Dynamicznie rozwija się agroturystyka, wykorzystująca walory krajobrazowe polskiej wsi oraz coraz większe zapotrzebowanie na wypoczynek na terenach wiejskich.

Zapraszamy – poznajmy dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Wielkopolski!

 

31 grudnia 2020

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy

Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyczynia się do ułatwienia transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego poprzez prowadzenie szkoleń, pokazów i demonstracji, a także udzielanie bezpośredniego doradztwa rolnikom oraz wykonywanie określonych zadań w obszarze pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Biorąc pod uwagę potrzebę upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, z inicjatywy Ośrodka w 2012 roku utworzono w województwie wielkopolskim sieć gospodarstw demonstracyjnych. Sieć tę stanowią podmioty związane z rolnictwem, takie jak: gospodarstwa działające przy instytucjach naukowych, grupy producenckie, indywidualni rolnicy o różnym profilu produkcyjnym. Różnorodność gospodarstw stanowi doskonały warsztat do wdrażania innowacji z nauki do praktyki rolniczej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” aktywnie współpracuje z podmiotami, które są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Prezentowane filmy przedstawiają wzorowo działające gospodarstwa demonstracyjne, które w sposób znaczący wspierają transfer wiedzy.

Gospodarstwo sadownicze

Hodowla bydła

Produkcja roślinna

Nawadnianie w uprawie ziemniaka

Produkcja trzody chlewnej

Uprawa kukurydzy

31 grudnia 2020

Innowacyjne rozwiązania w hodowli roślin ogrodniczych

Autorzy:
dr inż. Mariusz Lewandowski
dr hab. Agnieszka Masny
dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
dr Piotr Kamiński
dr inż. Marek Szymajda

W polskim ogrodnictwie hodowla roślin skierowana jest na tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego. Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podejmują wiele działań w kierunku wprowadzenia do uprawy nowych gatunków roślin i nowych technologii uprawy. Wzrost produkcji i jakości produkowanych warzyw i owoców jest ściśle związany ze zmianami w technologii i dystrybucji warzyw i owoców, w doborze nowych odmian i nowych systemach uprawy. Jest to proces niezbędny, ponieważ tylko produkty o najwyższej jakości mogą być oferowane na wszystkie rynki świata.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Wprowadzenie do uprawy nowych gatunków warzyw i owoców w celu poszerzenia asortymentu płodów rolnych

Autorzy:
dr hab. Stanisław Pluta
prof. IO dr Piotr Kamiński
mgr inż. Teresa Sabat
inż. Agnieszka Długosz
mgr inż. Artur Kowalski

Publikacja przedstawia nowe gatunki warzyw i owoców, którymi warto zainteresować zarówno producentów, jak i konsumentów. Producenci poszerzają swoje możliwości w zakresie uprawy nowych gatunków, które posiadają duże wartości odżywcze i prozdrowotne dla człowieka. Z tego względu mogą być atrakcyjne dla poszukującego nowości konsumenta. Zwiększenie asortymentu oferowanych warzyw i owoców jest więc korzystne dla producenta i kupującego. Nie ma wątpliwości, że promowanie uprawy nowych gatunków warzyw i owoców jest opłacalne dla obu stron!.

Pobierz →

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W ramach operacji pn.„Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, mającej na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małej przedsiębiorczości, zorganizowany został wyjazd jednodniowy we wrześniu 2020 r. dla grupy 20 osób z terenu powiatu wągrowieckiego do dwóch gospodarstw zajmujących się dodatkową działalnością.

Pierwszym obiektem, który został zaprezentowany, była piekarnia wiejska prowadzona przez Panią Joannę Patan-Nowak w miejscowości Zębowo. Jest to piekarnia wypiekająca chleb w szamotowym piecu opalanym drewnem. Chleb w tej piekarni wypieka się na podstawie starej, bardzo pracochłonnej procedury, na zakwasie z wykorzystaniem dobrej jakościowo mąki z młynów w Nowym Tomyślu i Międzychodzie. Praca przy wypieku chleba jest wykonywana ręcznie. Po oferowane przez piekarnię chleby przyjeżdżają do znajdującego się przy piekarni sklepu mieszkańcy aglomeracji miejskich. Chleb rozwożony jest również do sklepów i punktów sprzedaży.

Oferowane chleby w piekarni to chleb wielkopolski (żytni na zakwasie), razowy, orkiszowy z dodatkami ziół. Produkty wypiekane w piekarni to także bułki, ciasto drożdżowe, ciasta orkiszowe oraz ciasta świąteczne.


Uczestnicy wyjazdu w piekarni u Państwa Nowaków w Zębowie

Drugim obiektem zwiedzanym przez grupę była serowarnia w Linie u Pana Marka Grądzkiego – właściciela gospodarstwa rolnego posiadającego stado kóz wypasanych na ekologicznych łąkach. Z pozyskiwanego koziego mleka wytwarzane są sery wysokiej jakości o ciekawie brzmiących nazwach: herbowy z czarnuszką, orzechami, encantando, wędzona rocotta, ser grądzki, bomba czosnkowa i inne. Tutaj odbyły się warsztaty sporządzania sera podpuszczkowego. Uczestnicy mieli okazję obserwować proces powstawania sera podpuszczkowego i zapoznać się z tajnikami tego procesu.

W gospodarstwie Pana Grądzkiego znajduje się również restauracja „Linie w ogniu” oferująca dworską kuchnię. Potrawy są przygotowywane na ogniu z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.


Sery kozie u Pana Marka Grądzkiego w Linie

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnikom zaprezentowano przykłady dywersyfikacji działalności i różne możliwości odniesienia sukcesu w oparciu o prowadzone gospodarstwa rolne.

31 grudnia 2020

Marketing dla rolników. Podstawy teoretyczne i wskazówki dla praktyków

Autor:
dr inż. Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Widzimy ogromną potrzebę wzmocnienia produktów przygotowywanych przez rolnika, by mógł lepiej zaistnieć w świadomości konsumenta. Niezbędne jest zatem przekazanie Państwu kompendium wiedzy z zakresu marketingu, tak by można było z niego korzystać.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji zachęcą Państwa do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →