Anna Giera - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie. Z kolei w tym zakresie istotny jest transfer wiedzy i innowacji.

W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 zorganizował konferencję „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Gołaszynie i skierowana była do pracowników naukowych, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji i organizacji okołorolniczych oraz doradców rolniczych. Jej celem było promowanie dobrych przykładów i praktyk związanych z ochroną bioróżnorodności oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przedsięwzięć w tym zakresie.

Po otwarciu konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich” przez Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Macieja Szłykowicza, przedstawiono wykład wprowadzający na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Następnie w bardzo przejrzysty i komunikatywny sposób zaznaczono istotę różnorodności biologicznej dla człowieka i środowiska poprzez wykład „Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj”. Z kolei podczas wykładu „Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe” wskazano źródła finansowania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności.

Jak wspomniano powyżej poszukiwanie, upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest niezwykle potrzebne w ochronie środowiska na obszarach wiejskich. Wykorzystanie badań naukowych w tym zakresie tematycznym do praktycznych zastosowań przedstawiono w wykładzie „Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich”.

W trakcie konferencji zaprezentowano również przykłady promowania wiedzy o bioróżnorodności i jej ochronie podczas wykładu „Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności”.

Przebieg konferencji niewątpliwie urozmaicił quiz „Co wiem na temat bioróżnorodności?”, polegający na odpowiedzi przez uczestników na pytanie konkursowe dotyczące elementów krajobrazu rolniczeg,o mających kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Rozstrzygnięcie quizu nastąpiło poprzez wylosowanie 10 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Zwycięzców nagrodzono upominkami w postaci książek o tematyce przyrodniczej. Nagrody wręczył Zastępca Dyrektora WODR w Poznaniu – Maciej Szłykowicz.

Konferencja stanowiła okazję do spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń jej uczestników, jak również do nawiązania dalszej współpracy w zakresie ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich. O znaczeniu poruszanej tematyki świadczyło widoczne zainteresowanie i aktywny udział uczestników konferencji.

W piątek 27 października 2017 r. w Hotelu Przylesie w Sierosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” oraz w konkursie plastycznym „Moje środowisko – moja przyszłość”, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Całe przedsięwzięcie realizowane było w ramach działania „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, które współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od wykładów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami znakowania żywności ekologicznej, sposobami jej rozpoznawania oraz z zaletami produktów wytworzonych w sposób bezpieczny dla środowiska. Zaprezentowano również ścieżki edukacyjne utworzone przez Ośrodek, tj. ścieżkę pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności” i drugą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii. Atmosfera na sali momentami była poważna ze względu na istotne znaczenie ochrony środowiska, ale nie zabrakło również śmiechu i radosnego nastroju uczestników.

Następnie zostały przedstawione założenia przedsięwzięcia pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego” oraz zasady i wymogi przeprowadzonych konkursów.

Kolejnym i niezwykle wyczekiwanym momentem było uroczyste wręczenie nagród – nagrody główne stanowiły tablety, nagrody wyróżnienia zegarki (konkurs plastyczny), blendery (konkurs wiedzy) oraz dla szkół laptopy wraz z rzutnikami multimedialnymi. Dodatkowo kolejnym wyróżnionym uczestnikom konkursu plastycznego wręczono zestawy gadżetów.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział i zaangażowanie. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji nr 69/U/400/234/2017

W Gołaszynie 16 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”.

Program konferencji
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Powitanie, Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie
10.30 – 11.15 Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj
11.15 – 11.45 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich
13.30 – 14.00 Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności

W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny „Moje środowisko – moja przyszłość”.

Celem konkursu z zakresu sztuki jest promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych np. malowanie, rysowanie, wyklejanie itp. a także podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska.

Konkurs „Moje środowisko – moja przyszłość” jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części „Pobierz załącznik”) regulaminie. Do regulaminu są dołączone formularze kart zgłoszenia dla szkoły oraz ucznia.

Harmonogram konkursu

Data Czynność
9 października 2017 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
20 października 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu.
27 października 2017 r. Posumowanie i wręczenie nagród.

Na zwycięzców (uczniów i szkóły zaangażowane w konkurs) czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji nr 69/U/400/234/2017

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na terenie całego kraju zostanie wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Co to oznacza?

Selektywnie gromadzi się następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

Wspomniane frakcje odpadów gromadzi się w pojemnikach. Rozporządzenie dopuszcza również zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.

* Jeżeli szkło segreguje się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe to szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

W przypadku gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Wymóg selektywnej zbiórki odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:

 • na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, o którym mowa powyżej, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
 • pojemniki oraz worki, o których mowa wcześniej, zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia. Kontenery stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się odpowiednimi napisami, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z wspomnianym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) można znaleźć na stronie internetowej: http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji.

Światowy Dzień Środowiska, który obchodzimy 5 czerwca, jest największym corocznym wydarzeniem organizowanym na rzecz pozytywnego oddziaływania na środowisko. Dzień ten został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku na Konferencji Sztokholmskiej. Od tego momentu mieszkańcy różnych części świata zorganizowali tysiące wydarzeń, od sprzątania swoich lokalnych, sąsiedzkich terenów do działań przeciwko przestępczości związanej z dziką przyrodą, czy też ponownego zalesiania.

Tegorocznym krajem będącym gospodarzem obchodów jest Kanada i będzie stanowić centrum uroczystości na całym świecie. W tym roku tematem wiodącym Światowego Dnia Środowiska jest „Connecting People to Nature” tzn. „Łączenie ludzi z naturą". Wydarzenie to wzywa nas do wyjścia na świeże powietrze do natury, aby docenić jej piękno i znaczenie, a także podjąć wezwanie do ochrony naszej Ziemi. Ma nas zachęcać do zastanowienia się nad tym, że jesteśmy częścią natury i jak bardzo od niej zależymy. Światowy Dzień Środowiska stawia wyzwanie, aby znaleźć zabawne i ekscytujące sposoby doświadczania i pielęgnowania tego żywotnego związku.

Żródło informacji: http://worldenvironmentday.global

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) w Poznaniu w dniach 24-26 marca 2017 r. odbędą się XXI Targi Edukacyjne w Poznaniu.

W ramach targów powstanie Eko Forum czyli stoisko, na którym zaprezentują się instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. W tym roku Eko Forum odbędzie się po raz ósmy. Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW).

Jednym z wystawców będzie również Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na naszym stoisku będzie można m.in. zobaczyć ul demonstracyjny i dowiedzieć się o znakowaniu żywnościowych produktów ekologicznych oraz zagrać w grę „Koło fortuny wiedzy ekologicznej”. Serdecznie zapraszamy na Eko Forum!

Informacje organizacyjne:

 • wstęp na Targi Edukacyjne dla publiczności jest bezpłatny,
 • godziny otwarcia targów:
  • 24-25 marca (pt.-sob.) – godz. 10.00 – 18.00,
  • 26 marca (niedz.) – godz. 10.00 – 16.00.
 • stoisko Eko Forum będzie zlokalizowane w pawilonie nr 7A.
 • wejście na targi – od ulicy Śniadeckich oraz wejście zachodnie. 

Wprowadzone ostatnio zmiany w Ustawie o ochronie przyrody dotyczą ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do najbardziej oczekiwanych zapisów należą te zawarte w art. 83f, tj. że nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości m.in. w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednak należy pamiętać, iż obowiązują również przepisy dotyczące różnych form przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

W związku z powyższym przed wycinką drzew lub krzewów należy dowiedzieć się, czy nie znajdują się one w obrębie form ochrony przyrody, ponieważ fakt usunięcia drzewa lub krzewu czy też jego następstwa mogą naruszać zakazy ustanowione dla tej właśnie formy ochrony przyrody.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Najnowsze zmiany w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249).

Wprowadzone zmiany dotyczą ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do najbardziej oczekiwanych zapisów należą te zawarte w art. 83f. Nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości m.in. w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zmieniono również zapisy dotyczące charakterystyki drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia. W przypadku krzewów bierze się pod uwagę powierzchnię, a nie jak dotychczas wiek. Z kolei w przypadku drzew zwiększono wielkość obwodu pnia, do którego zezwolenie nie jest wymagane.

Dodano też przepis mówiący, że rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 (tj. o wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

 • gatunek drzewa lub krzewu, lub
 • wiek drzewa lub krzewu, lub
 • obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
 • cel usunięcia drzewa lub krzewu:
  • związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
 • cechy nieruchomości:
  • objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
  • wpisanie do rejestru zabytków,
  • położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
  • rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
  • określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa powyżej, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kolejne zmiany dotyczą naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
 2. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
 3. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa powyżej, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
  • rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
  • obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
 4. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.
 5. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
 6. W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, o których mowa powyżej, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w pkt. 4 i 5.
 7. Stawki, o których mowa w pkt. 4 i 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

O wszystkich zmianach można przeczytać w USTAWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249), udostępnionej poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiono rekompensaty dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Kto może składać wniosek o pomoc?

Producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

 • w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz
 • będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.

Jednak pomoc nie przysługuje producentów rolnym:

 • których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa, w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;
 • których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo, któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;
 • których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.

Gdzie należy złożyć w wniosek?

Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć od 1 do 28 lutego 2017 r.

Gdzie można znaleźć formularz wniosku?

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej ARiMR.

Ponadto do wniosku należy załączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jak będzie wyglądać wspomniana rekompensata?

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 • 25 zł – za indyka,
 • 25 zł – za strusia,
 • 15 zł – za kaczkę,
 • 15 zł – za gęś,
 • 5 zł – za kurę,
 • 5 zł – za perlicę,
 • 5 zł – za przepiórkę,
 • 4 zł – za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,
 • 4 zł – za gołębia,
 • 4 zł – za bażanta,
 • 4 zł – za kuropatwę.