Katarzyna Kaczmarek - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r.

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanych w innych gospodarstwach oraz ograniczających ich kontakt z ptakami dzikimi.

Z myślą o osobach utrzymujących drób w sposób przyzagrodowy oraz wymogami  1 ustawy. 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. poz. 722 ) przygotowano druk

„ Informacji z codziennych przeglądów stad drobiu „, które zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu.

Dokument ten obowiązuje na terenie województwa wielkopolskiego.

W dokumencie zawarte są informacje takie jak :

  1. Dane właściciela drobiu ( imię, nazwisko, adres)
  2. Adres gdzie przebywa stado drobiu.
  3. Stan drobiu w gospodarstwie na dzień 6.04.2017r.
  4. Imię i nazwisko osoby prowadzącej przeglądy.
  5. Podpis osoby prowadzącej przeglądy.
  6. Codzienne wyniki przeglądu uwzgledniające :
  • Całkowita ilość sztuk drobiu w gospodarstwie,
  • Ilość i gatunek padłych sztuk drobiu, w danym dniu,
  • Czy zaobserwowano spadek pobierania paszy lub spadek nieśności ?

W załączniku druk „ Informacji z codziennych przeglądów stad drobiu „ oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Na terenie gminy Siedlec można spotkać liczne przydomowe stare sady. Składają się one z drzew, dobrze przystosowanych do warunków środowiska są odporne na choroby, posiadają smaczne owoce, nie wymagają stosowania ochrony chemicznej. Długoletnie trwanie w środowisku brak stosowania ochrony chemicznej wpłynęło na wytworzenie się równowagi pomiędzy populacją szkodników i organizmów pożytecznych taki układ powoduje minimalny wpływ agrofagów na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu. Obecnie coraz częściej stare drzewa owocowe są usuwane a ich miejsce zajmują nowoczesne intensywne odmiany.

Na części terenu gminy, która w okresie przedwojennym należała do Niemiec do dziś zachowały się drzewa owocowe nasadzane przy drogach polnych, spotykamy tam odmiany wiśni, jabłoni, czereśni, śliwy, gruszki, ich owoce są bardzo smaczne i do dziś są zbierane przez okoliczną ludność. Młode drzewa tych odmian są często przesadzane do sadów domowych ze względu na ich odporność i przystosowanie do warunków środowiska. Ochronie tych sadów służy działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne , pakiet 3 „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych”. Program wspierający ochronę i zachowanie starych wartościowych odmian, których genotypy mogą być wykorzystane w pracy hodowlanej, oraz zachowania charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego. Pakiet ten skierowany jest do rolników zainteresowanych ochroną starych odmian drzew owocowych, których uprawa została zaniechana, lecz odmiany te zachowały się w przepisach krajowych. Rolnik uczestniczący w programie otrzymuje płatność przez okres pięciu lat corocznie przyjmując na siebie zobowiązanie wynikające z programu. Stawka płatności w Pakiecie 3 wynosi 1964zł/ha rocznie, brak degresywności czyli przyznawana jest w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.

Obowiązkiem rolnika jest spełnienie wymogów obowiązujących w ramach pakietu;

- posiadać plan działalności rolno środowiskowej,

- zachować wszystkie trwałe użytki zielone i elementy krajobrazu stanowiące ostoje dzikiej przyrody,

- zachowanie sadu tradycyjnego odmian drzew owocowych, obejmujący co najmniej 12 drzew w wieku min.15 lat, co najmniej 4 odmiany lub gatunki w rozstawie 4x6 m i nie większa niż 10x10m i nie mniej jak 90 drzew na 1ha,

- minimalna wysokość pnia 1,2m,

- zakaz stosowania herbicydów,

- wykonywanie zabiegów wskazanych w planie przez doradcę rolno środowiskowego (cięcie formujące i sanitarne, usuwanie odrostów, bielenie pni drzew, koszenie trawy i jej usunięcie w terminie do 2 tygodni). Owoce tych starych odmian posiadają niezrównany smak i aromat, znajdują coraz więcej chętnych do ich zakupu. Rośnie też zainteresowanie tymi odmianami osób mających przydomowe ogródki, z uwagi na ich naturalną odporność. To jest oprócz płatności PRSK dodatkowe źródło dochodu dla rolnika uczestniczącego w programie.

W odpowiedzi dla zainteresowanych rolników z naszego powiatu , krótka informacja na temat premii dla małego gospodarstwa.

W i kwartale 2017 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pomocy „ Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 201 - 2020

Beneficjentem takiej pomocy może być :

- rolnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne obejmujące przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, pastwisk trwałych ,łąk  czy sadów  bądź stanowiących nieruchomość na której prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej ,

- rolnik musi być objęty ubezpieczeniem w ramach systemu o ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik bądź małżonek w okresie poprzedzającym co najmniej 24 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku,

-wielkość ekonomiczna gospodarstwa beneficjenta nie może być większa niż 10 tys.  euro

- złoży biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa i maksymalnie w ciągu trzech lat wielkość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 w stosunku do wartości wyjściowej .

Maksymalna kwota wsparcia udzielona rolnikowi to 60 tys.  zł premii. Płatne w dwóch transzach.

Pierwsza transza 80 % pomocy czyli 48 zł, druga 20% czyli 12 tys.  zł. Transze te płacone są po złożeniu wniosków o płatność . Pierwszy wniosek o płatność składa się najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, natomiast drugi wniosek o płatność potwierdzający realizacje biznesplanu należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 lat od uzyskania pierwszej raty pomocy.

Pomoc otrzymana w ramach tego instrumentu przeznaczona jest na wsparcie działalności rolniczej polegającej na produkcji rolnej bądź przygotowywaniu produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie do sprzedaży. Reasumując premia może być wydana m.in. na budowę  lub modernizacje budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń , sprzętu komputerowego i oprogramowania ,można zainwestować w plantacje wieloletnie czy sady, zakupić grunty rolne czy nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

80% kwoty musi być przeznaczona na środki trwałe zakupione w ramach realizacji operacji: urządzenia, maszyny bądź wyposażenie , muszą być nowe. Jeżeli chodzi o inwestycje budowlane muszą być one zrealizowane na nieruchomości będącej własnością beneficjenta bądź też użytkowne wieczyście  bądź też dzierżawione z  zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa bądź od jednostek samorządu terytorialnego .

O kolejności przyznania pomocy decyduje liczba przyznanych punktów danemu wnioskowi .

Najwięcej punktów można uzyskać za kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, rodzaj planowanych inwestycji, kompletność biznesplanu (udział w szkoleniach czy korzystanie z usług doradczych ),  deklarowane działania proekologiczne w tym za inwestycje wpływające na ochronę środowiska a także wiek wnioskodawcy (na dodatkowe punkty może liczyć rolnik , który w dniu złożenia wniosku nie przekroczył 40 lat)

Pomocy w ramach tego instrumentu nie mogą otrzymać osoby, które były beneficjentami działań PROW 2007-2013 takich jak ‘Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „ Modernizacja gospodarstw rolnych „ bądź „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „. Także osoby , które były bądź są beneficjentami PROW 2014 - 2020 takich jak „ Premie dla młodych rolników „ Modernizacja gospodarstw rolnych czy „ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rolnicy , którzy uzyskają premie na Restrukturyzację małych gospodarstw”  będą prowadzili gospodarstwo rolne zgodnie z założeniami w biznesplanie i będą zobowiązani  do zachowania takiego stanu gospodarstwa przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej raty płatności. w tym okresie będą także prowadzili uproszczona rachunkowość rolną  w gospodarstwie oraz podejmowali się działań  z tytułu przyznanych punktów .

 

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami rolników hodujących trzodę chlewną  zmianą przepisów dotyczącą identyfikacji  i rejestracji zwierząt , przypominamy że od dnia 18 października 2016 roku uległy one zmianie. 

Rolnik posiadający trzodę chlewną zobowiązany jest w ciągu 30 dni od urodzenia oznakować lewe ucho kolczykiem i w terminie 7 dni od założenia kolczyka zgłosić ten fakt w Powiatowym Biurze Agencji i Restrukturyzacji w Wolsztynie.

W przypadku kiedy sprzedajemy trzodę do innego gospodarza , zmienia się tym samym siedziba stada i zwierzę będzie przebywało w nowym gospodarstwie dłużej niż 30 dni to nowy właściciel zobowiązany jest wytatuować na prawym uchu swój numer identyfikacyjny zgodny ze swoim numerem stada.

Bardzo ważna jest data zmiany stanu trzody chlewnej. Zmianę  stanu stada należy zgłosić w ciągu 7 dni a nie jak to było poprzednio czyli 30 dni.

Ważne !

Posiadacze trzody chlewnej, bydła, owiec oraz kóz zobowiązani są do przeprowadzenia raz do roku spisu zwierząt przebywających w stadzie ale nie później niż do 31 grudnia. Przeprowadzony spis stada w ciągu 7 dni  od jego sporządzenia  przekazują kierownikowi  Powiatowego Biura Agencji i Restrukturyzacji w Wolsztynie.

 

Czwarta edycja konkursu Superrolnik Wielkopolski 2016  już za nami. Partnerem plebiscytu organizowanego we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego był  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Na łamach  „Głosu Wielkopolskiego” prezentowano zgłoszonych rolników. Spośród zgłoszonych kandydatów internauci i czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” wybierali tych najlepszych z najlepszych.
Powiatowy Zespół Doradczy w Wolsztynie nominował do konkursu dwoje gospodarzy Panią Wioletę Dudę  oraz Pana Roberta Ciesielskiego. Głosowanie rozpoczęło się 9 września i zakończyło się 30 września. Przez kilka tygodni trwania plebiscytu w ścisłej czołówce znalazła się pani Wioleta Duda . Zdobywczyni VI miejsca zadowolona i szczęśliwa mogła spędzić i odpocząć z całą rodziną weekend w Olandii, XVIII-wiecznym, zrewitalizowanym folwarku położonym w miejscowości Prusim, nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, na skraju Puszczy Noteckiej. Wiosną w 2017 roku  pojedzie też do Brukseli, gdzie zwiedzi m.in. Parlament Europejski. Fundatorem tego wyjazdu jest europoseł Andrzej Grzyb.

 Przypomnijmy , więc :

Wioleta Duda zamieszkała w Kiełkowie na terenie gminy Siedlec  prowadzi  wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 18 ha. Gospodarstwo przejęła po rodzicach w 2007 roku.. w Kiełkowie mieszka od dziecka , ukończyła Technikum Rolnicze w Powodowie . Dzięki takiemu wykształceniu łatwiej prowadzi gospodarstwo rolne, nadal pogłębia  swoją wiedzę rolniczą uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Zespół Doradczy w Wolsztynie. Mąż Pani Wiolety oprócz pomocy w gospodarstwie prowadzi także własna działalność gospodarczą usługi blacharsko dekarskie ,dlatego też mogą liczyć na pomoc brata Krzysztofa.  Bardzo zaangażowani w pomoc są także trzej synowie , którzy pomimo młodego wieku bardzo kochają prace w gospodarstwie i zwierzęta. Wcześniej gospodarstwo prowadziło hodowlę oraz chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym i posiadało krowy mleczne. Od 1980 roku zajęto się chowem bydła opasowego liczącego obecnie 90 szt . Na gruntach ornych uprawiane są zboża jare i ozime oraz kukurydza stanowiące pasze dla bydła.  Łąki użytkowane są na siano oraz sianokiszonki. Pani Wioleta stawia na ciągły rozwój gospodarstwa . Korzystała programu „Młody Rolnik” oraz „ Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2007 - 2013 ,dzięki czemu wyposażyła gospodarstwo w nowoczesny sprzęt rolniczy.

Uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Głosu Wielkopolskiego” – Superrolnik Wielkopolski 2016 odbyła się w  Urzędzie Marszałkowskim.

Wielkie gratulacje i dalszych sukcesów !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji   (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 identyfikacja koniowatych będzie prowadzona według nowych przepisów. Zmianie ulegnie również wzór paszportu

Paszporty wydane w poprzednich latach są nadal ważne, jednak szczególną uwagę zwracamy na zagadnienie identyfikacji koni urodzonych w 2015 roku (okres przejściowy):

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego.
Konie urodzone w drugiej połowie 2015 roku mogą być zidentyfikowane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostaną zidentyfikowane w tym czasie wówczas od 1 stycznia 2016 będą identyfikowane zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia UE 201

Źródło :  http://www.wzhk.pl

 

 

Szanowni r rolnicy !

W CWS Sielinko powstała mała olejarnia oraz wędzarnia.  Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego przymierza się do wykorzystywania tych urządzeń usługowo ( koszt dla klienta to pokrycie kosztów pracy i przygotowania urządzenia ) . Z urządzenia będą mogli korzystać rolnicy produkujący metodami ekologicznymi . Związku z tym prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych rolników chętnych ze skorzystania z naszych urządzeń w Sielinku, prosimy także określić z których urządzeń chcieliby państwo korzystać  z olejarni i/lub wędzarni  oraz określić w miarę możliwości jak często czy ile razy w roku z poszczególnych urządzeń oraz jaka duża partia towaru jednorazowo byłaby dostarczana do przerobu w danym urządzeniu .

 

Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2016 roku .

Zgłoszenia z całego powiatu wolsztyńskiego proszę przesyłać telefonicznie pod numer  68 384 24 58 bądź 502 173 230

Katarzyna  Kaczmarek  

WODR ZD Wolsztyn

04 grudnia 2015

Kurs chemizacyjny

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs :

 

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się  w dniu 4 grudnia 2015  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie

Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników

Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich.

Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5 lat

Kontakt : Zenon Tomys

Tel. 68 384 24 58

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat.

Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

Z uwagi na zmianę przepisów ww. ustawy ulegnie zmianie także formularz wniosku o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia 2016 r.

Źródło : arr.gov.pl

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu realizuje szkolenie pt.: „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych”, w którym mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele zakładów przetwórczych jak i rolnicy prowadzący czy planujący prowadzić przetwórstwo przyzagrodowe. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Do wyboru są 4 terminy szkoleń:

I        3 -  4 listopada 2015 roku
II      9 - 10 listopada 2015 roku
III   13 - 14 listopada 2015 roku
IV   16 - 17 listopada 2015 roku

Szkolenie jest dwudniowe, przewiduje 4 procesy wędzenia w wędzarni tradycyjnej z wykorzystaniem różnych parametrów wędzenia i rejestracją temperatur na każdym etapie. Uczestnik szkolenia otrzyma wyniki badań wędzonych w trakcie szkolenia produktów, wraz z zapisem przebiegu temperatur.

Program szkolenia, prowadzonego przez przedstawicieli nauki, przewiduje również zajęcia teoretyczne i dyskusje.

Wszystkie koszty szkolenia poza dojazdem uczestników, pokrywa organizator. W związku z wczesną porą rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia, istnieje możliwość zakwaterowania już w przeddzień szkolenia.

Cykl szkoleń odbędzie się w „Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa”, przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

ADRES: ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom

ZAPRASZAMY PRZETWÓRCÓW ORAZ PRZYSZŁYCH PRZETWÓRCÓW

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

O ZAKWALIFIKOWANIU NA SZKOLENIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia telefonicznie lub mailowo przyjmuje:
Andrzej Śliwa
Tel.: 48 365 69 33
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.