Izabela Grzesiak - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wielkopolska to region o bardzo zróżnicowanych walorach przyrodniczych i urozmaiconej rzeźbie terenu. Sprzyjało to tworzeniu między innymi parków krajobrazowych. W województwie wielkopolskim utworzono 13 takich parków krajobrazowych. Wśród nich powstał na podstawie Rozporządzenia Wojewodów Poznańskiego i Kaliskiego z dnia 17 października 1994 r. prezentowany park. Leży on w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Park Żerkowsko-Czeszewski obejmuje swoim zasięgiem obszar 15 640 ha, z czego 8 194 ha to grunty orne a 6 129 ha stanowią lasy. Park leży na terenie gminy Żerków 8 680 ha, na terenie gminy Miłosław 5 880 ha i na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą 1 080 ha. Przedmiotem ochrony na terenie parku jest unikatowa rzeźba terenu, bardzo bogata roślinność, rzadkie gatunki roślin i zwierząt, ale również walory kulturowe, powiązane z tradycją i przeszłością tego ciekawego regionu. Występujące tu ptaki wodne przebywają na stawach rybnych, i licznie występują w dolinie Miłosławki.

              Park na dwie części dzieli Pradolina Warciańsko-Odrzańska czyli na północną, która ma charakter rolniczo-leśny oraz na południową, gdzie występują różne ekosystemy leśne, łąkowe, polne, wodne, torfowiskowe i osady wiejskie. Ta południowa część charakteryzuje się krajobrazem mozaikowym. Taka urozmaicona rzeźba terenu to efekt działalności na tych terenach lodowca.

              Nieodzownym elementem parku jest pagór morenowy czyli tzw. Wał Żerkowski z Łysą Górą 161 m n.p.m i Górą Żerkowską 155 m n.p.m. Krajobraz jest tutaj bardzo urozmaicony licznymi silnymi nachyleniami krawędzi oraz wysokościami względnymi do 90 m. Aby podziwiać krajobraz na pobliskie dwory, wsie i lasy dogodnym do tego miejscem jest punkt widokowy w Brzóstkowie.

Wał żerkowski otacza od południa, wschodu i północy Pradolina Żerkowska. Jej dnem płynie Lubieszka.

              Uboższe południowe tereny sprzyjają utworzonym monokulturą sosnowym, natomiast część północna to tzw. Lasy czeszewskie, które stanowią najbardziej interesujące i najpiękniejsze obszary leśne położone w Wielkopolsce. Lasy te mają charakter bardzo naturalny, co powoduje, że są obiektem badań botanicznych. Występuje tu szereg gatunków drzew np. brzoza brodawkowata, olsza czarna, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jesion zwyczajny ale również gatunki chronione. Lasy te porastają dolinę Warty.

Na terenie parku występują rezerwaty przyrody:

 • Czeszewski Las (rezerwat leśny utworzony w 2004 roku, powierzchnia: 222,62 ha) Chroni cenne płaty łęgów jesionowo-wiązowych oraz grądy.
 • Dębno nad Wartą (rezerwat faunistyczny – bezkręgowce, utworzony w 1974 roku, powierzchnia: 21,62 ha) – chroni rzadkie zwierzęta bezkręgowe, w tym ślimaki świdrzyki.
 • Dwunastak (rezerwat leśny utworzony w  959 roku, powierzchnia: 8,95 ha) – chroni fragment grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego o cechach zespołów naturalnych do celów naukowych oraz dydaktycznych.

              Park Żerkowsko-Czeszewski oprócz bogatej flory posiada również bogatą faunę. Występuje tu szereg ostoi ptaków błotnych i wodnych. Możemy tu spotkać np. czaplę siwą, zimorodka, kaczki, perkozy, łabędzie oraz gatunki chronione. Wiele ptaków zakłada tu swoje gniazda lęgowe a inne są na przelotach. Tak licznie występujące gatunki powodują, że park ten jest często odwiedzany przez spacerowiczów i czyni go atrakcyjnym turystycznie.

              Oprócz walorów przyrodniczych park ten posiada również wiele wartości historycznych i pamiątkowych. Znajdują się tu cmentarze, liczne znaleziska z różnych epok co wskazuje na zasiedlenie tych terenów w odległej przeszłości. Szczególnym terenem jest Śmiełów i muzeum im. Adama Mickiewicza. Przez Śmiełów przebiega czarny szlak rowerowy, łączący Żerków przez Raszewy, Brzóstków, Nową Wieś Podgórną, CzeszewoWinną GóręMiłosławiem.

Liczne ścieżki edukacyjne występujące na terenie obiektu stanowią dogodną formę do rozwoju turystyki edukacyjnej i poznawczej, dlatego są chętnie wykorzystywane, zwłaszcza przez grupy dzieci i młodzieży szkolnej. Ścieżkom towarzyszą liczne publikacje, przewodniki, które zawierają opis trasy, informację o walorach przyrodniczych i kulturowych obecnych na poszczególnych przystankach. Na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski występuje szereg ścieżek, z których znaczna część została przygotowana przy udziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Zatem warto odwiedzić Park Żerkowsko-Czeszewski ze względu na jego malowniczy krajobraz i szereg atrakcji.

Zapraszamy!!!

 

Opracowanie: Izabela Grzesiak PZDR Nr 7 Jarocin

Fotografie: Izabela Grzesiak

Źródła: https://www.zpkww.pl/turystyka/walory-turystyczne/ , www.zerkow.pl, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.

27 czerwca 2021

DNI POLA W POTARZYCY

Czas pandemii spowodował, że wszystkie imprezy zostały w roku ubiegłym odwołane również te plenerowe. Jednak wszyscy mieliśmy nadzieje, że rok 2021 okaże się dla nas łaskawszy. I tak 14 czerwca 2021 roku po raz kolejny odbyło się spotkanie rolników z powiatu jarocińskiego na Dniach Pola w miejscowości Potarzyca koło Jarocina. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w poniedziałek od godziny 10.00. Przy akompaniamencie wesołej muzyki i śpiewu ruszyły bryczki jak co roku na objazd pól okolicznych rolników. Celem były przede wszystkim poletka doświadczalne gdzie zastosowano produkty firmy Timac Agro Polska.  Uczestnicy spotkania czyli rolnicy, doradcy oraz zaproszeni goście oglądali przez ponad 2 godziny pola pszenicy, rzepaku oraz buraków cukrowych.

                Po objeździe bryczek przez pola i okoliczne wioski rolnicy i zaproszeni goście wrócili na wspólną biesiadę, w czasie której podejmowane tematykę związaną z aktualną sytuacja w rolnictwie.

Piękna i słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzającym.

Miejmy nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy!!!

W PROW 2014-2020 wyczekiwanym działaniem była: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Działanie to jest przeznaczone dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro; jednak o przyznaniu pomocy decyduje szereg warunków. Między innymi ilość punktów i chęć podjęcia przez rolnika zobowiązań, które pomagają w zdobyciu punktów. Beneficjent zobowiązania musi posiadać gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub posiadać nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolniczej. Jeżeli beneficjent jest ubezpieczony w ZUS-ie to 25% dochodu lub przychodu musi pochodzić z działalności rolniczej. W dniu złożenia wniosku trzeba być pełnoletnim i być obywatelem Unii Europejskiej. Wcześniej beneficjent nie mógł korzystać z następujących programów PROW 2007-2013:

- Ułatwienie startu młodym rolnikom,

- Modernizacja gospodarstw rolnych,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD.

Również nie mógł korzystać z programów PROW 2014-2020:

            - Modernizacja gospodarstw rolnych,

            - Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

            - Premie dla młodych rolników.

Ważne, wyżej opisane wykluczenie dotyczy osób a nie gospodarstwa.

Jeżeli spełnimy wszystkie te warunki pamiętajmy aby nasz wniosek uzyskał minimum 7 punktów na liście rankingowej, a jeżeli beneficjent jest producentem, który zaprzestał produkcji trzody chlewnej w związku z ASF to minimum 8 punktów.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach. I rata 80% wartości tj. 48 tys. zł i II rata składana do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy w wysokości 12 tys. zł.

Warunki jakie musi spełnić rolnik, aby otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł. zależą od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
 • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
 • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
 • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz musi doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

- do co najmniej 10 tys. euro,

- co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

Podsumowując, zatem jeżeli beneficjent spełnia powyższe wymogi to może przystąpić do programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

 

Opracowała: Izabela Grzesiak PZDR Nr 7 Jarocin

Literatura: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku z późniejszymi zmianami, www.arimr.gov.pl; ARiMR „PROW 2014-2020”; Wiadomości Rolnicze Polska z 28.09.2020r

 

Międzyplony czyli rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi w celu uzyskania zielonej masy, lub do wykorzystania na zielonkę, siano, kiszonkę. Mogą być również przyorane jako nawóz zielony. Międzyplon może być również wykorzystywany jako pasza dla zwierząt. Aktualnie znaczenie międzyplonów jest bardzo duże a prawidłowa ich agrotechnika dostarcza gospodarstwu wielu korzyści, zatem siew międzyplonu powinien stanowić nieodłączny element każdego gospodarstwa dla prawidłowego zmianowania i prawidłowej struktury agrarnej gleby.

W zależności od terminu siewu międzyplonu wyróżniamy trzy ich rodzaje:

- ścierniskowe – wysiewane w drugiej połowie lata, po zbiorze plonu głównego, przyorywane jesienią tego samego roku na nawóz zielony bądź użytkowane na pasze dla zwierząt,

- ozime – wysiewane jesienią po zbiorze plonu głównego, pozostające jako okrywa na polu przez okres zimowy i zbierano wiosną roku następnego,

- wsiewki międzyplonowe – siane wiosną jednocześnie z plonem głównym lub w czasie jego wegetacji i pozostające do jesieni tego samego roku.

 

Międzyplony ścierniskowe są najbardziej popularnym i stosowanym w realiach naszych gospodarstw rolnych międzyplonem. Resztki, które zostaną po wykorzystaniu międzyplonu na pasze, pozostawione są na okres zimowy jako okrywa zielona i przyorane na wiosnę. Takie pozostawienie okrywy na czas zimowy ma duże znaczenie dla stosunków wodnych w glebie, gdyż ogranicza wymywanie, wywiewanie składników pokarmowych przez co reguluje te stosunki. Tak uprawiając glebę znacznie ograniczamy potrzeby jej nawożenia zarówno nawozami mineralnymi jak i organicznymi. Wartość nawozowa dobrych międzyplonów czyli zależna od składu mieszanki jest porównywalna z wartością nawozową obornika. Dobra mieszanka tak jak obornik wzbogaca glebę w niezbędne składniki organiczne, użyźnia glebę oraz wpływa fitosanitarnie na środowisko glebowe. Zatem dobre międzyplony są alternatywą dla gospodarstw, które nie prowadzą produkcji zwierzęcej i mają niedobór obornika. Zatem poniesione nakłady finansowe na wysiew międzyplonów zostaną zrekompensowane oszczędnościami w nawożeniu. Dobrym przykładem może być gorczyca, która uprawiana jako międzyplon wytwarza duży system korzeniowy, który ma wpływ na polepszenie struktury gruzełkowatej gleby oraz umożliwia dopływ powietrza i wody do głębszych warstw gleby. Korzenie gorczycy niszczą również tzw. podeszwę płużną. Jej zaletą jest także szybki wzrost, co zagłusza kiełkowanie i wzrost chwastów.

Uprawa międzyplonów ma ogromne znaczenie w sprzyjaniu ochronie środowiska. Międzyplony ścierniskowe są siane najczęściej po zbożach najwcześniej schodzących z pola np. jęczmień czy owies. Siew międzyplonu ścierniskowego zaleca się wykonanie jak najwcześniej, wkrótce po zbiorze plonu głównego. Aby uzyskać dobry plon masy zielonej rośliny międzyplonowe potrzebują 70-90 dni okresu wegetacji, zatem optymalny termin siewu to 15-20 sierpnia.

W gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą międzyplony są wysiewane dla zwiększenia bazy paszowej. Niemniej często taki rodzaj międzyplonów jest przeznaczony na przeoranie lub mulcz, stanowiąc bardzo cenne źródło składników pokarmowych i materii organicznej. Od 2015 roku międzyplony stanowią jedną z możliwości pomagających spełnić wymogi unijne, gdyż stały się nieodłącznym elementem wymogów dotyczących zazielenienia. Mogą być one zadeklarowane jako obszar proekologiczny czyli tzw. EFA . Gospodarstwa posiadające co najmniej 15 ha gruntów ornych musza na taki cel przeznaczyć minimum 5% powierzchni tych gruntów. Pamiętać jednak musimy, że na takich obszarach nie można stosować środków ochrony roślin. Taka sytuacja ogranicza znacznie możliwości otrzymania plonu towarowego grochu czy łubinu gdyż, brak stosowania herbicydów wpływa na stopień zachwaszczenia plantacji. Dlatego większość rolników wybiera międzyplon ścierniskowy. Pamiętajmy, że aby można było go zadeklarować jako obszar EFA musi to być mieszanka, składająca się z przynajmniej dwóch gatunków roślin z następujących grup: zboża, oleiste, pastewne, miododajne, bobowate drobnonasienne i bobowate grubonasiennne. Mieszanki mające w składzie wyłącznie zboża są nie dopuszczalne. Ważne jest również, aby uprawiany międzyplon na tej samej działce nie był uprawiany jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Nadal obowiązuje ten sam współczynnik ważenia czyli 0,3 czyli 1 ha międzyplonu jest liczony jako 0,3 ha obszaru proekologicznego. Bardzo istotnym czynnikiem jest czas utrzymania międzyplonu na polu, który został wydłużony z 6 tygodni do 8 tygodni. Nadal międzyplon ścierniskowy można wysiewać od 1 lipca do 20 sierpnia. Możemy go jednak zlikwidować po 8 tygodniach od siewu, ale musimy pamiętać, ze decydując się na taki manewr musimy w terminie 7 dni od wysiewu poinformować o tym fakcie BP ARiMR składając stosowane oświadczenie. Jeśli tego nie zrobimy, obowiązuje nas termin  pozostawienia międzyplonu do 15 października, co wpływa na termin wysiewu zbóż w opłacalnym niekiedy dla nas terminie.

 

Myśląc o międzyplonie ścierniskowym najbardziej pożądanymi roślinami do wysiewu mieszanki są rośliny szybko rosnące o wysokim plonie masy zielonej. Argumentem decydującym jest termin zbioru długość okresu wegetacji. Dobrane elementy mieszanki powinny cechować się zbliżonymi wymaganiami glebowymi i okresem wegetacji.

Najczęściej takie mieszanki rolnicy tworzą sami w oparciu o nasiona łatwo dostępne na rynku lub o nasiona posiadane we własnym gospodarstwie. Najczęstszym składnikiem mieszanek jest gorczyca biała. Jest ona niezawodną roślina do wysiewu międzyplonu ścierniskowego, gdyż może być uprawiana na niemal wszystkich rodzajach gleb, tworząc głęboki system korzeniowy, który penetruje glebę, poprawiając tym samym jej właściwości fizyczne. Szybkie tempo wzrostu gorczycy to kolejny plus przemawiający za jej siewem. A jeżeli zaorzemy dobrze wyrośniętą gorczycę jako nawóz zielony to może ona nam zastąpić nawet 20 ton obornika.

Facelia błękitna – działa na glebę fitosanitarnie, jej masę zielona można wykorzystać jako paszę dla zwierząt. Można ją też przyorać lub zostawić na polu jako mulcz.

Łubin żółty i wąskolistny – na gleby słabsze najlepszy jest łubin żółty, a na średnie i dobre łubin wąskolistny. Międzyplon na bazie łubiny jest cennym źródłem azotu i próchnicy w glebie.

Groch siewny i groch pastewny (peluszka) – polecany do siewu na glebach zwięzłych. Groch jest konkurencyjny dla chwastów oraz podobnie jak łubin wzbogaca stanowisko w azot.

 

Przykłady składu mieszanek w międzyplonie ścierniskowym:

 1. Gorczyca biała + mieszanka zbożowa jara,
 2. Gorczyca biała + facelia,
 3. Facelia + seradela,
 4. Facelia + łubin żółty,
 5. Łubin wąskolistny + peluszka.

Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.

Rośliny ozime zwykle wsiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne.

Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

Realizacja międzyplonu ozimego:

 • wysiew od dnia 1 lipca do  dnia 1 października,
 • utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 lutego.

Jeżeli w gospodarstwie realizowany jest Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020 i w swoim gospodarstwie rolnik posiada międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazujesz jako praktykę dodatkową to taki obszar może jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako właśnie taki obszar. Jeżeli natomiast międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

Jeżeli gospodarstwo realizuje wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020, to taki międzyplon nie można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli jednak gospodarstwo uprawia więcej międzyplonów i ich nie deklaruje do w/w wariantu w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, wtedy międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA.

Podsumowując, międzyplony to uprawy krótkookresowe, ale niosące wiele korzyści. Mogą to być zasiewy jednogatunkowe lub mieszanki kilku roślin uprawiane między dwoma plonami głównymi w celu uzyskania dodatkowego, trzeciego zbioru w ciągu 2 lat z danego pola.

 

 

Źródło: Farmer 7/2016; Międzyplon ścierniskowy – korzyści a elementy proekologiczne – EFA; strony internetowe ARiMR.

Opracowała: Izabela Grzesiak – główny doradca - PZDR nr 7 w Jarocinie

 

 

Rok 2020 ze względu na panującą pandemię związaną z COVID-19 jest specyficznym rokiem. Zaplanowane imprezy plenerowe i nie tylko są odwoływane. To samo dotyczy corocznie obchodzonych od ośmiu lat DNI KOTLINA, ŚWIĘTA POMIDORA. To impreza dla mieszkańców gminy Kotlin i gmin sąsiadujących promująca tradycje związane z Kotlinem i przetwórstwem pomidora od zawsze kojarzone z tym miejscem. Zatem z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się kolejne ŚWIĘTO POMIDORA, chociaż sezon pomidorowy w pełni. Impreza ta obfitowała w wiele ciekawych atrakcji zarówno dla młodszych i tych nieco starszych mieszkańców.

Organizatorem imprezy był co roku Urząd Gminy w Kotlinie z wójtem Mirosławem Paterczykiem.

Co roku podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygano konkursy, których głównym tematem był oczywiście pomidor. Wybierano największego pomidora oraz oczywiście takiego o najdziwniejszym kształcie.

Panie ze wszystkich kół prezentowały piękne, kolorowe i pomidorowe stoły oraz częstowały swoimi ciastami drożdżowymi w ramach konkursu na Pomidorowy wystrój stołu.

No i oczywiście można było spróbować dania z największej plenerowej patelni z pomidorem w roli głównej.

Każdy DZIEŃ KOTLINA miał bogaty program artystyczny a na koniec zawsze była zabawa taneczna.

Miejmy nadzieję, że za rok odbędą się DNI KOTLINA, ŚWIĘTO POMIDORA.

 

Fot.: UG Kotlin

Opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) stwarza szansę na rozwój i unowocześnienie gospodarstw rolnych. Ostatnie lata pokazują jak duże zainteresowanie budzi wśród rolników taki program, gdyż skorzystać z niego może każde gospodarstwo oczywiście pod pewnymi warunkami, które musi spełnić. Zatem realizowane w ramach tego programu projekty inwestycyjne powinny przyczynić się do poprawy wyników gospodarstw rolnych, czyli między innymi: poprawy konkurencyjności i zwiększenia ich rentowności. Realizacja takich celów wiąże się oczywiście z koniecznością modernizacji posiadanych zasobów, jak np. poprzez zakup nowoczesnych maszyn niekiedy specjalistycznych dla danej produkcji, którą zamierzają wprowadzić lub rozwinąć w swoim gospodarstwie, czy ciągników i innych urządzeń rolniczych.

Oczywiście planowany zakup maszyn rolniczych powinien być dokładnie przemyślany i przeanalizowany przez beneficjenta gdyż ARiMR wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rolniczego szczegółowo analizuje zarówno pod względem merytorycznym jak i ekonomicznym oraz celowym co do zakupu planowanych maszyn rolniczych. Analizowana jest oczywiście przydatność maszyny do stosowanych w gospodarstwie technologii produkcji rolniczej. Natomiast w przypadku kryterium ekonomicznego sprawdzane jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika do skali i intensywności prowadzonej działalności produkcyjnej w gospodarstwie. Jeśli gospodarstwo spełni oba wymagania to może liczyć na pozytywną ocenę planowanego projektu.

Wprowadzenie do gospodarstwa nowej maszyny, szczególnie specjalistycznej np. sadzarki do warzyw powinno przyczynić się między innymi do poprawy organizacji produkcji, oraz spowodować zmianę profilu produkcji oraz oczywiście przyczynić się do terminowości realizacji zabiegów polowych i wielu innych. Możemy wtedy stwierdzić, że zakup planowanej maszyny jest jak najbardziej racjonalny dla naszego gospodarstwa.

Ogłoszone aktualnie przez ARiMR równolegle dwa nabory w dniach 31 marca -29 maj 2020r tj.: Modernizacja gospodarstw rolnych i Restrukturyzacja małych gospodarstw wiążą się najczęściej dla większości beneficjentów z zakupem niezbędnych dla ich gospodarstw maszyn rolniczych.

 

Racjonalnie oraz optymalnie dobrany i użytkowany park ciągnikowo-maszynowy to sukces każdego gospodarstwa, który powinien usprawnić realizację założonych celów produkcyjnych oraz oczywiście finansowych. Planowana do zakupu maszyna powinna w naszym gospodarstwie być wykorzystana i oczywiście wpłynąć na uzyskane efekty finansowe. Ilość zabiegów produkcyjnych wykonanych zakupioną maszyną powinien być zgodny z wymaganiami agrotechnicznymi, natomiast koszty jego posiadania nie mogą obciążać gospodarstwa ponad możliwości bieżącego odtwarzania sprzętu. Dobrze jest jeśli kupowana maszyna może być wykorzystana w uprawie kilku upraw a nie tylko jednej, niemniej również zakup maszyn ściśle specjalistycznych jest nie wykluczony jeżeli uprawa będzie prowadzona na odpowiednim areale.

 

W produkcji roślinnej bardzo ważne jest dostosowanie terminu i czasu wykonania poszczególnych prac maszynowych do wymagań roślin. Każda uprawiana roślina ma optymalny termin wykonania kolejnych zabiegów, którego niedotrzymanie powoduje obniżkę plonu lub jego jakości. Dotyczy to głównie podstawowych zabiegów tj. terminów zbiorów i siewów, ale też innych zabiegów agrotechnicznych.

Musimy pamiętać kierując się zamiarem zakupu maszyn, że przy ich doborze musimy pamiętać o zasadzie dostosowania inwestycji do skali produkcji – maszyny i ciągniki powinny umożliwić wykonanie prac polowych w optymalnych terminach agrotechnicznych, w możliwie jak najkrótszym czasie, a z drugiej strony zarówno liczba i wydajność posiadanych zestawów maszynowych nie może być zbyt duża, z uwagi na ryzyko przeinwestowania gospodarstwa ponad możliwości jego odtwarzania posiadanych zasobów. Przeinwestowanie możemy zaobserwować jeżeli w naszym gospodarstwie jest brak możliwości racjonalnego wykorzystania maszyny, co przekłada się oczywiście na wzrost kosztów mechanizacji i spadek opłacalności produkcji.

 

Czynnikiem, który powinien wyróżnić gospodarstwa w wyposażenia w środki mechanizacji jest jego areał. Jest on głównym wyróżnikiem skali produkcji.

Różnice w poziomie wyposażenia w ciągniki i maszyny rolnicze powinno wynikać z areału poszczególnych upraw, a szczególnie tych które są pracochłonne i właśnie maszyny pomagają w znaczny sposób usprawnić prace w polu i zmniejszyć ilość godzić poświęconych danej uprawie. Przy dużym areale szczególnie warzyw udział maszyn jest nieunikniony a wręcz konieczny w gospodarstwie. Gospodarstwa o określonej specjalizacji, istniejące na rynku w mocnej pozycji, które wcześnie osiągnęły etap zaawansowanej mechanizacji, wyróżniają się dzisiaj bogatym zestawem sprzętu rolniczego. Takie gospodarstwa są w stanie racjonalnie wykorzystać planowany do zakupu park maszynowy. Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa przy zakupie specjalistycznych maszyn jest zasadne i konieczne.

Gospodarstwo o niewielkiej skali produkcji czyli powierzchni zwykle nie jest w stanie wypracować dochodów, które umożliwią sfinansowanie bogatego zestawu maszyn. Mała skala produkcji ogranicza także możliwości racjonalnego wykorzystania maszyn co prowadzi do niskiej opłacalności prowadzonej działalności. Dlatego małe gospodarstwa  powinny wybierać prostsze, mniej wydajne, i stosunkowo tańsze maszyny. Często jeśli decydują się na zakup maszyn specjalistycznych, to jest to sprzęt używany, czyli tańszy.

 

Poszczególne potrzeby gospodarstw, ze względu na liczbę i wydajność maszyn oraz moc ciągników wynikają z indywidualnych warunków gospodarowania. Są one charakteryzowane między innymi przez:

- Czynniki przyrodnicze, czyli typ gleb oraz warunki klimatyczne

- Czynniki topograficzne: ukształtowanie (rzeźba) terenu, liczba działek wchodzących w skład gospodarstwa oraz ich odległość od siedliska (rozłóg)

- Czynniki ekonomiczne: stan dotychczasowego wyposażenia gospodarstwa w środki mechanizacji oraz możliwość realizacji inwestycji maszynowych

 

Ogół tych czynników, a można by ich wymienić znacznie więcej, wpływa na racjonalność doboru środków mechanizacji do poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych. Trzeba przy tym podkreślić, że podstawowe znaczenie z punktu widzenia racjonalnego doboru i wykorzystania sprzętu rolniczego, ma skala produkcji, związana z powierzchnią gospodarstwa oraz intensywnością produkcji (udział upraw pracochłonnych).

 

Poszczególne rodzaje maszyn charakteryzują się określoną wydajnością pracy, która zależy od szerokości i prędkości roboczej.

Jednak przy określaniu potrzeb w zakresie umaszynowienia gospodarstwa celowe jest uwzględnienie tzw. wydajności eksploatacyjnej poszczególnych maszyn. Oznacza ona zdolność do wykonania określonej ilości pracy w ciągu dnia roboczego, w warunkach konkretnego gospodarstwa.

            Planując zatem zakup nowych maszyn w gospodarstwie rolnym musimy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki aby móc prowadzić ekonomiczne mocne gospodarstwo i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020, Aleksander Muzalewski

 

Opracowanie: Izabela Grzesiak PZDR nr 7 w Jarocinie

 

Zdjęcia: gospodarstwo demonstracyjne Piotra Łukaszewskiego - Potarzyce, powiat jarociński

 

Fot: Izabela Grzesiak

Początek roku to kolejny sezon szkoleniowy dla rolników. W roku bieżącym w powiecie jarocińskim rolnicy mogli uczestniczyć w kilku takich szkoleniach i uzyskać zaświadczenia o ich odbyciu. W dniu 18 lutego 2020r  w gminie Kotlin w powiecie jarocińskim odbyło się kolejne szkolenie dla rolników oraz beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach działania „Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Szkolenie odbyło się w sali Domu Kultury w Kotlinie. Każdy uczestnik szkolenia mógł otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie, które jest jednym z wymogów dla korzystających z tego rodzaju pomocy. Tematem szkolenia było: Podatek VAT w gospodarstwie rolnym. Wykład na wyżej wymieniony temat przeprowadził Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 7 Janusz Michałowicz. Na szkoleniu na zabrakło oczywiście pytań o nowe obowiązki dla rolników w  ramach „programu azotanowego” i sporządzanie planów nawozowych czy ewidencji oraz dobrostanu zwierząt. Spotkanie szkoleniowe zakończyło się ożywioną dyskusją a  wszyscy zainteresowani uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie było okazją do popularyzacji wiedzy rolniczej, ochrony środowiska, przepisów unijnych i możliwości uzyskania funduszy z Unii Europejskiej..

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 7 w Jarocinie planuje organizacje kolejnych szkoleń dla beneficjentów w/w działań. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z biurem powiatowym pod nr telefonu 62 7473 805 lub w najbliższym biurze gminnym. ZAPRASZAMY!!!

Czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia – to okres wzmożonej aktywności nie tylko w naszych domach ale również czas spotkań przy wspólnym wigilijnym stole. Taka tradycja jest szczególnie kultywowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz kolejny takie spotkanie odbyło się 17 grudnia 2019 roku na Sali wiejskiej w Sławoszewie zorganizowane przez tutejsze panie z KGW. Przy bogato zastawionym potrawami wigilijnymi na stole zasiedli włodarze gminy Kotlin, sołtysi oraz zaproszeni goście. Spotkanie umiliły występy przygotowane przez dzieci ze szkoły ze Sławoszewa, nie zabrakło też wspólnego śpiewu kolęd.

Po życzeniach złożonych przez Beatę Skowrońską – sołtysa Sławoszewa i organizatorów spotkania uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem i przystąpili do degustacji potraw wigilijnych, wśród których nie zabrakło zupy grzybowej, karpia, ryby w galarecie, kapusty z grzybami, makiełek, pierogów i wielu innych potraw przygotowanych przez członkinie KGW. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze a kolejne już za rok.

"Normy i wymogi wzajemnej zgodności" to temat cyklu szkoleń, które odbyły się na terenie gminy Kotlin w powiecie jarocińskim. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 października 2019r w Domu Kultury w Kotlinie, drugie 20 listopada  019r na Sali wiejskiej w Sławoszewie. W szkoleniach łącznie wzięło udział 50 rolników i mieszkańców wsi. Byli to głównie rolnicy prowadzący produkcje zwierzęcą w swoich gospodarstwach ale nie zabrakło wśród nich beneficjentów działania „Premia dla młodego rolnika”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

-  Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności;

- Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;

- Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne;

- Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin;

- Dobrostan zwierząt.

Uczestnicy szkolenia na jego zakończenie uzyskali zaświadczenia. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 w  Jarocinie.

Szkolenie było jednodniowe i było okazją do popularyzacji wiedzy rolniczej, ochrony środowiska, przepisów unijnych i możliwości uzyskania funduszy z Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

Wszystkich zainteresowanych rolników w/w tematyką zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, gdyż w/w szkolenia są organizowane w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

 

11 Jarocińsko-Pleszewsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych odbył się 8 września 2019 roku. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich”

Impreza rozpoczęła się w Jarocinie o godzinie 8.00 rejestracją uczestników, następnie był czas na prezentację zabytkowych aut na rynku w Jarocinie. O godzinie 10.30 zabytkowe auta przejechały ulicami miasta Jarocina i udały się do Pleszewa na rynek, gdzie znowu nastąpiła kolejna prezentacja aut. 11 Rajd Pojazdów Zabytkowych skupił zarówno na pleszewskim jak i jarocińskim Rynku sporą delegację pięknych, niespotykanych aut. Było ich około 60. To piękne, kultowe z duszą samochody, które skrywają tajemnice, ubiegłych lat. Dziś takie samochody są bardzo rzadko na naszych drogach, ale nadal zachwycają jak za dawnych lat i budzą ogromne zainteresowanie, choć Fiata 126p można jeszcze spotkać. Ostatnim przystankiem tegorocznego rajdu było Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Imprezę zorganizowali: Automobilklub Ostrowski, miasto i gmina Pleszew, miasto Jarocin.