Piotr Kujawa - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. został wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021 oraz nastąpiła zmiana wzorów wniosku i załączników do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do wapnowania oraz wniosku o wydanie opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zmiana polega także na dołączeniu dodatkowych załączników wymaganych w procesie wnioskowania o dofinansowanie w postaci dotacji na zakup wapna nawozowego oraz środka wapnującego.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu zaleca skorzystanie z bieżących wytycznych zawartych na stronie internetowej: http://www.schr-poznan.com, a także pobieranie wszystkich dokumentów za pośrednictwem linków zamieszczonych na tej stronie.

Przygotowaną i podpisaną dokumentację należy złożyć zgodnie z procedurami opisanymi na http://www.schr-poznan.com za pośrednictwem pracownika terenowego OSChR – wykaz pracowników znajduje się tutaj: http://www.schr-poznan.com/index.php/teren.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian:

 1. Obowiązuje wniosek w programie Word. W celu sprawnej weryfikacji wniosku Tabelę w sekcji C najlepiej wypełnić w rozbiciu na próbki. Na stronie OSChR podano uproszczony schemat wyliczenia części liczbowej tabeli.
 2. Zmianie uległ Załącznik 1, wykorzystywany uprzednio tylko na etapie I składania wniosku o wyliczenie dawki CaO. Obecnie Załącznik 1 będzie wykorzystywany 2 razy.
  • na etapie I wyliczenia dawki – wtedy będzie składany bez wypełnionej kolumny 7,
  • na etapie II Wniosek do Funduszu (WFOŚiGW) – tutaj można wykorzystać kopię załącznika złożonego do wyliczenia dawki i uzupełnić ją o wypełnioną kolumnę 7. Załącznik należy na nowo podpisać (podpis oryginalny – nie ksero).
 3. Pojawił się nowy załącznik: informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu wapnowania. Dostarcza go każdy Rolnik!!!
 4. Wymaganym załącznikiem w Etapie II jest również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zlikwidowano załącznik – oświadczenie w sprawie opodatkowania.

Przygotowano na podstawie informacji z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.

Od 8 stycznia 2020 r. zostały zaktualizowane zasady dotyczące konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. W związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z koniczności, zmieniono zasadę dotyczącą wymogu przedubojowego przeprowadzania badań. Dotychczas, badanie to mógł przeprowadzać lekarz weterynarii, natomiast teraz przedubojowe badanie musi przeprowadzić urzędowy lekarz weterynarii. Oznacza to, że podczas dostarczania tuszy i narządów wewnętrznych do rzeźni, oprócz oświadczenia rolnika, którego zwierzę zostało poddane ubojowi, powinno być dostarczone świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Zmiana przepisów została wprowadzona poprzez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2019/624 dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

Co zatem rolnik powinien zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

Krok 1. Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Krok 2. Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Krok 3. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Uboju z konieczności mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Więcej informacji na temat możliwości uboju z konieczności oraz wymaganych warunków do jego przeprowadzenia można znaleźć na stronach:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
serdecznie zapraszają 6 listopada 2019 roku na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem:

„Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”

Miejsce konferencji: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2.

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i doświadczeń z ich wdrażania w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak:

 • innowacyjne technologie i systemy precyzyjnego nawożenia ograniczające odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód gruntowych,
 • metody zarządzania stadem bydła przyjazne dla środowiska,
 • innowacje w rolniczej produkcji ekologicznej.

Uzupełnieniem obrad plenarnych będą prezentacje trzech gospodarstw rolnych prowadzących produkcję w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. Prezentowane zastosowania innowacyjne w gospodarstwach przyczynią się do pozytywnego oddziaływania na środowisko. Poszukiwanie rozwiązań korzystnie wpływających na środowisko musi gwarantować poprawę kondycji ekonomicznej, zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o pobranie i wypełnienie zamieszczonej poniżej karty zgłoszenia i przesłanie jej do 30 października 2019 roku pocztą lub e-mailem na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

​Do pobrania:

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Piotr Kujawa, tel. 61 863 04 29, 502 184 324, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Anna Pabich, tel. 61 823 20 81 wew. 118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji
10.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH
10.30 Odpowiedzialna gospodarka azotem
dr. hab. Witold Szczepaniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.15 Innowacyjne systemy precyzyjnego nawożenia azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Sensor i N-Tester
Piotr Olejniczak – Agricon-Polska
11.45 Wykorzystanie dronów w racjonalnym nawożeniu upraw
Maciej Zacharczuk – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
dr inż. Tomasz Wojciechowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12.10 Innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej
Iwona Świechowska – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
12.35 Nowatorski system uprawy kukurydzy pod folią
Grzegorz Łuczak – Poręba
12.55 Przerwa kawowa
13.25 Innowacyjne metody zarządzania stadem bydła mające wpływ na ochronę środowiska
dr hab. Marcin Gołębiewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
PREZENTACJA GOSPODARSTW
14.10 Gospodarstwo stosujące precyzyjne nawożenie azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Sensor i N-Tester
Karol Tuliński – Gospodarstwo Rolne Parzęczewo
14.40 Innowacyjne gospodarstwo ekologiczne
Maria Hirowska – Folwark Wąsowo
15.10 Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem z chowem bydła
Dawid Jankowski – Nowe Zalesie
15.40 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji – obiad

W związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 lutego 2019 r. przez przedstawicieli DG SANTE, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego, zostały opracowane wzory następujących oświadczeń:

 • oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF);
 • oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF).

Oświadczenia te są również umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, do rzeźni muszą być dostarczone obydwa wyżej wymienione oświadczenia wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

DG SANTE jest odpowiedzialna za realizację unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz za monitorowanie wdrażania unijnych przepisów w tych dziedzinach.

Aplikacja, kolejnej już, III dawki nawozu azotowego wpływa na przedłużenie okresu wegetacyjnego pszenicy poprzez zwiększenie aktywności aparatu asymilacyjnego, zwiększa tzw. MTZ w kłosie oraz podnosi zawartość białka, w tym i glutenu, w ziarnie. Dlatego III dawkę azotu, tzw. na kłos, często nazywamy „dawką jakościową”.

W Wielkopolsce widać już wysunięty liść flagowy na większości pszenic. Zatem decyzja o terminie aplikacji nawozu azotowego jest pilna. Warto uwzględnić sprzyjającą pogodą i przelotne opady deszczu, doskonale wpływające na szybkie rozpuszczenie azotu i tym samym dotarcie nawozu w strefę korzeniową pszenicy.

Termin aplikacji dawki azotu na kłos najczęściej wypada w momencie od wysunięcia się liścia flagowego aż do fazy kłoszenia. Przeciętnie stosowana dawka zawiera się w granicach od 20-50 kg N/ha. Jest to zależne od wizualnej kondycji roślin oraz sumy wcześniej stosowanych dawek I i II. Najczęściej rolnicy stosują saletrę amonową, niekiedy mocznik w formie nawozowy 46% lub dość ryzykowny oprysk nalistny roztworem mocznika – maksymalnie 5% w tej fazie rozwojowej, czyli kłoszenia.

Także, nie powinno się zapominać o uzupełnieniu innych makroelementów na bardziej intensywnych plantacjach pszenic. Są to głównie magnez i siarka. Oba pierwiastki w znacznej mierze odpowiedzialne są za poprawny metabolizm związków azotowych w roślinie. Zalecanym sposobem jest, jeszcze przed kwitnieniem, aplikacja maksymalnie 5% roztworem siarczanem magnezu. 

Rozwój wielkopolskiego rolnictwa w dużym stopniu zależy od tempa wdrażania osiągnięć nauki do praktyki, zarówno w obszarze postępu technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie wielkopolskim służy między innymi realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

To właśnie tam, w najlepszych gospodarstwach w Wielkopolsce, są lokalizowane demonstracje i wdrożenia obejmujące transfer wiedzy z zakresu rolnictwa. Dzięki uprzejmości ich włodarzy istnieje możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkół rolniczych i studentów wielkopolskich uczelni.

Począwszy od końca 2012 roku w województwie wielkopolskim utworzono sieć składającą się z 98 gospodarstw demonstracyjnych, w tym przy sześciu Technikach Rolniczych kształcących młodzież w zawodach rolniczych.

Jednym z wielu zadań prowadzonych przy współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi jest realizacja obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku wymogów „Integrowanej ochrony roślin”, w tym racjonalnego, zgodnego z zasadami dobrej praktyki rolniczej nawożenia roślin uprawnych.

WODR z wielką troską, dbając także o więź z najmłodszymi adeptami wiedzy rolniczej, prowadzi doszkalania w zakresie innowacji mających na celu ekonomiczny aspekt produkcji rolniczej i ochrony środowiska. W tym celu 18 kwietnia br. dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu zorganizowano szkolenie i warsztaty na temat systemu precyzyjnego nawożenia zbóż azotem przy wykorzystaniu innowacyjnej techniki.

 Szkolenie przy udziale doradców rolniczych z WODR przeprowadzono na terenie ZSR w Kościelcu, a warsztaty z udziałem chlorofilometru SPAD odbyły się na terenie gospodarstwa demonstracyjnego Pana Leszka Galemby w Kiełczewie w miejscowości Dębowiczki.

Azot jako niewątpliwy czynnik plonotwórczy, poprzez swoją mobilność, wskutek nieracjonalnego nawożenia powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków wodnych wpływając na groźne w skutkach skażenie środowiska. Stan odżywienia roślin azotem charakteryzuje stopień spełnienia potrzeb pokarmowych rośliny w określonym czasie i fazie rozwojowej. Ocenę stanu odżywienia azotem, w tym przypadku pszenicy, możemy przeprowadzić za pomocą prostych metod wizualnych oraz z wykorzystaniem urządzeń i analiz chemicznych. Metoda wizualna oceny stanu odżywienia roślin azotem jest najbardziej niedokładną z metod, albowiem obserwator ogranicza się jedynie do wizualnej oceny zieloności blaszki liściowej, w której niedobory azotu uwidaczniają się poprzez chlorozy i nekrozy liści oraz osłabieniem kondycji i pokroju rośliny. Precyzyjną ocenę stanu odżywienia można przeprowadzić poprzez zastosowanie pośrednich i bezpośrednich metod chemicznych. Do najczęściej wykorzystywanych metod chemicznych zaliczamy: test azotu ogólnego, NNI oraz test SPAD. Wykorzystanie tych metod do oceny stanu odżywienia pozwala na dokładne określenie zawartości azotu w częściach wskaźnikowych badanych roślin.

Podczas szkolenia zajęliśmy się techniką testu SPAD. Test SPAD (ang. Soil Plant Analysis System) lub inaczej zwany pomiarem indeksu zieloności liścia zyskał w ostatnich latach dużą popularność ze względu na możliwość dokonywania pomiarów w sposób niedestrukcyjny. Do tego rodzaju analiz wykorzystujemy urządzenia zwane chlorofilometrami, umożliwiające ocenę stanu odżywienia azotem poprzez pomiar zawartości chlorofilu na podstawie indeksu zieloności liścia.

 Dzięki wykorzystaniu chlorofilometru SPAD można określić z dość dużą dokładnością stopień realizacji potrzeb pokarmowych roślin (poprzez pomiar zawartości chlorofilu na podstawie indeksu zieloności liścia). Istotne jest, aby taki pomiar przeprowadzić we właściwych wskaźnikowych fazach rozwojowych. W przypadku zbóż najwłaściwszym momentem przeprowadzania tego rodzaju pomiarów jest faza strzelanie w źdźbło (BBCH 30-32). Uważa się, że właśnie w tej fazie rozwojowej obserwuje się największą stałość odczytów, a termin przeprowadzenia takich pomiarów w warunkach polowych pozwala na określenie uzupełniającej dawki nawozów azotowych, tzw. rekomendacji. Określenie rekomendacji nawozowej uwzględnia także gatunek roślin i jej odmianę przy użyciu wskaźników korygujących.

Doradcy z szesnastu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zbierają dane dotyczące stanu rynku nawozów mineralnych z terenu województw. Zawierają one ceny podstawowych nawozów, tj. minimalną, maksymalną i średnią dla regionu oraz cenę maksymalną z analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo podawane są informacje o stanie zaopatrzenia w nawozy, które precyzują, czy ilość nawozów w punktach sprzedaży jest wystarczająca. Jeżeli są niedobory poszczególnych nawozów, określa się, jak długo trwa niedobór i z czego taki stan wynika.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od wielu lat współpracuje z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie zbierania danych o cenach i zaopatrzeniu w nawozy mineralne. Na ich podstawie w Centrum powstają cykliczne opracowania – Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów, które udostępniane są na stronie internetowej.

W dniu 4 marca 2016 r. Centrum organizowało w swojej siedzibie seminarium dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, przygotowujących raporty nawozowe. W spotkaniu wzięli również udział: Katarzyna Prugar – Naczelnik Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin oraz Małgorzata Bocian z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zofia Sęktas – Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, mgr inż. Arkadiusz Zalewski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, zajmujący się między innymi rynkiem nawozów, który przedstawił trendy, zmiany i uwarunkowania tego rynku, oraz dr inż. Piotr Ochal z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który omówił stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb w Polsce.

Podczas spotkania omawiano przyczyny wpływające na ceny nawozów mineralnych i ich zaopatrzenie. Rzeczowe uwagi, obserwacje i spostrzeżenia doradców pozwoliły wzajemnie wypracować doskonalsze wzory zbierania danych. Wysunięto potrzebę szerszego informowania rolników o istnieniu w każdym województwie stacji chemiczno-rolniczych i konieczności korzystania z ich usług w celu określenia zasobności P, K, Mg oraz pH gleb rolniczych.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowali doradcom za wieloletnią współpracę, podkreślając ich prestiż i znaczenie, przede wszystkim dla rolników, wykazując zasadność dalszego zbierania przedmiotowych danych o rynku nawozów w Polsce.

Znamy już oficjalne dane na temat produkcji zbóż w Polsce w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, tzw. „Wynikowy Szacunek Produkcji Głównych Upraw Rolnych i Ogrodniczych w 2015 roku".

Według szacunków GUS, w 2015 roku zebrano ogółem 28,0 mln ton zbóż. Jest to wynik niższy o około 12,3% w porównaniu do zbiorów w roku 2014. Z kolei produkcja  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi została wyszacowano na 24,7 mln ton, co oznacza o 9,5% niższe zbiory od tych z 2014 roku.

Natomiast wg szacunku GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 roku wyniosła ponad 7,5 mln ha, z czego: pszenicy – ok. 2,4 mln ha, żyta – ponad 0,7 mln ha, jęczmienia  – ponad 0,8 mln ha, owsa – ok. 0,5 mln ha, pszenżyta – ponad 1,5 mln ha, mieszanek zbożowych – ponad 0,8 mln ha.

Na podstawie szacunków WODR, w Wielkopolsce w 2015 roku średni plon zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł 37,5 dt/ha, a spadek plonów zbóż w porównaniu z 2014 rokiem wahał się w granicach 10,4-24,6% – średnio 15,5%.

Według GUS w Polsce plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, co oznacza spadek w porównaniu do zbiorów w 2014 roku średnio o 10,0%.

I tak, plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi w Polsce oszacowano na 40,3 dt/ha, tj. o 8,6% mniej od plonów z rok 2014. Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego GUS w 2015 r. są następujące: pszenica – 47,6 dt/ha, żyto – 27,8 dt/ha, jęczmień – 41,3 dt/ha, pszenżyto –  36,3 dt/ha, mieszanki zbożowe – 30,9 dt/ha.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi w Polsce wyniosły 29,6 dt/ha, tj. o 14,9% niżej od roku 2014. Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego GUS w 2015 r. są następujące: pszenica 33,5 dt/ha, jęczmień 33,0 dt/ha, owies 26,5 dt/ha, pszenżyto 28,4 dt/ha, mieszanki zbożowe 27,2 dt/ha.

Powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w Polsce wyniosła około 0,67 mln ha, a plony oszacowano na 47,1 dt/ha, co oznacza spadek o ok. 28,5% w porównaniu do plonów roku 2014. Według szacunku wynikowego GUS zbiory ziarna wyniosły blisko 3,2 mln ton, czyli znacznie mniej niż w roku 2014, tj. o ok. 29%. 

Uwieńczeniem okresu wegetacyjnego każdej uprawy jest jej zbiór, a ściślej mówiąc uzyskany plon. Wysokość osiągniętego plonu stymuluje nie tylko profesjonalna agrotechnika, zastosowanie nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu, lecz niezaprzeczalny wpływ mają osiągnięcia genetyki i hodowli roślin, przekładające się na wytworzenie nasion roślin: najlepiej dostosowanych do szeroko pojętych warunków, określonego przeznaczenia, o najwyższym potencjale plonowania.

W 2015 roku warunkiem najbardziej ograniczającym uzyskany plon kukurydzy ziarnowej był przebieg pogody w całym okresie wegetacyjnym.

Średnio w Polsce spadek plonu ziarna kukurydzy wyniósł ok. -50%, a w regionach od -30% do -70%. W załączonym opracowaniu wykazano na przykładzie wybranych odmian kukurydzy plony ziarna uzyskane w latach 2014 i 2015 oraz różnicę plonu 2015 roku w odniesieniu do roku 2014.

W 2015 roku doświadczenia łanowe kukurydzy ziarnowej założono na polu rolnika, Pana Krzysztofa Juskowiaka w miejscowości Wojnowice nieopodal Opalenicy. Zasiano 34 odmiany kukurydzy na poletkach o powierzchni średnio 1850 m². Uzyskany plon, w przeliczeniu na plon ziarna suchego przy wilgotności 14% nie przekroczył 8,0 t/ha, co jest wynikiem bardzo „słabym”, zważywszy intensywną uprawę kukurydzy. Spadek plonu w odniesieniu do roku 2014 wyniósł średnio -45,2%.

 • Średnia powierzchnia poletka 1850 m².
 • Obsada roślin 83 000 szt/ha.
 • Termin siewu 20 kwietnia 2015 r.
 • Termin zbioru 2 października 2015 r.
 • Klasa bonitacyjna gleby IIIb – IVa.

W 2014 roku w Sielinku, nieopodal Opalenicy, na polach produkcyjnych Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przy zaangażowaniu Zespołu Doradczego powiatu nowotomyskiego, a szczególnie jego kierownika Pana Krzysztofa Laboka, założono poletka z 34 odmianami mieszańców kukurydzy różnego przeznaczenia, różnych hodowców.

 • Średnia powierzchnia poletka 455 m².
 • Obsada roślin 83 000 szt/ha.
 • Termin siewu 30 kwietnia 2014 r,.
 • Termin zbioru 7 listopada 2014 r.
 • Klasa bonitacyjna gleby IIIb – IVa.
 • Nawożenie mineralne:
  • KornKali (Kamex) – 350 kg/ha (28.04.2014 r.)
  • Mocznik 46% – 300 kg/ha (28.04.2014 r.)
  • Polifoska 6 – 300 kg/ha (30.04.2014 r.)

W tymże roku ziarno kukurydzy podczas zbioru, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w trakcie wegetacji, osiągnęło nadspodziewanie wysoką wydajność, w przeliczeniu na plon ziarna suchego przy wilgotności 14%, przekraczającą nawet 14,0 t/ha.

Zbiór oraz szacowanie plonu ziarna mokrego oraz suchego w przeliczeniu na 14% w obydwu latach prowadził zespół współpracowników KWS Polska Sp. z o.o.

Poniżej (w części „Galeria”) przedstawiam tabelę porównującą plonowanie wybranych odmian mieszańców kukurydzy różnych hodowców oraz różnice w plonowaniu wybranych odmian kukurydzy wg doświadczeń KWS Polska Sp. z o.o. w latach 2014 i 2015.

Zaawansowanie zbiorów zbóż we wszystkich województwach na dzień 26 sierpnia szacuje się na ok. 98-99%. Pogoda w te ostatnie dni sprzyjała, a brakowało tylko kilku dni ze słońcem, by zakończyć zbiory. Żniwa trwały jeszcze w niektórych regionach nadmorskich na północy kraju (woj. zachodniopomorskie – 95% i woj. pomorskie – 96%) i zostały tam zakończone w większości jeszcze przed końcem sierpnia br., do pierwszych dni września.
Ocenia się, iż do tej pory w kraju zebrano zboża ze 100% areału.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w trakcie żniw, jakość tegorocznych zbóż jest więcej niż dobra. Ziarno zbóż ozimych jest bardzo dorodne.

Tam, gdzie nie zadbano o ochronę plantacji żyta przed rdzą brunatną, spotęgowało to jeszcze majowe niedobory wody, co skutkowało wykształceniem drobniejszych i niewyrównanych ziarniaków. Liczba opadania była zbyt wysoka, a białko w normie 12-13%.

Za to ziarno pszenicy charakteryzuje się wysoką gęstością i liczbą opadania, jest bardzo suche i w większości wolne od mykotoksyn. Zróżnicowany jest natomiast poziom białka, ale ocenia się, iż udział ziarna o zawartości powyżej 12,5% białka w łącznych zbiorach jest większy niż przed rokiem. Tym samym w bieżącym roku zebrano znacznie więcej pszenicy jakości konsumpcyjnej niż w 2014 roku.

Wbrew wcześniejszym obawom, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych w kraju pod względem wolumenu zebranego ziarna będą zbliżone do średniej wieloletniej wielkości produkcji. Ziarno z reguły trzyma parametry w odniesieniu do gęstości, wilgotności oraz w mniejszym stopniu liczby opadania.

Jakość pszenicy przede wszystkim kształtowały dwa czynniki: pogoda oraz wysokość całkowitej dawki azotu, z tym że pogoda miała decydujący wpływ. W tym roku wielu rolników nie doceniło wysokiego potencjału plonowania pszenic. Łagodna zima oraz długa wiosna połączona w większości kraju z optymalnym rozkładem opadów wpłynęły na osiągnięcie wysokiego plonu pszenic. Tam, gdzie nie zaaplikowano III dawki azotu, nie utrzymano wysokiego potencjału dostępności azotu i rośliny nie były w stanie pobrać wystarczającej ilości tego składnika z zasobów glebowych. Podobna sytuacja była u tych, którzy podali III dawkę azotu zbyt późno lub w okresie posuchy. Po prostu, azot nie był dla roślin dostępny z uwagi na brak wilgoci w glebie. W konsekwencji sytuację mamy taką, że w tak nawożonych plantacjach, tegoroczna pszenica charakteryzuje się niższym poziomem białka.

Tegoroczne plony rzepaku są także wysokie. Wielu rolników osiągnęło plony zdecydowanie powyżej 4,0 t/ha. Zaolejenie zebranych nasion jest bardzo wysokie i kształtuje się na poziomie 43-44%.