Elżbieta Różańska - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kredyty z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) z ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 3 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r.

Pieniądze te będą dostępne od 5 listopada br. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". W ten sposób banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić dla rolników akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić. O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A. Komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie, został zamieszczony 26 października br. na portalu internetowym Agencji.

W 2012 r. Agencja przekazała bankom na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 6 mln zł i cała to kwota została wykorzystana. Banki udzieliły 179 rolnikom takich kredytów, na łączną kwotę około 22 mln zł. Dodatkowe 3 mln zł, które ARiMR udostępni bankom, pozwoli na kontynuowanie w tym roku akcji kredytowej. W ten sposób liczba udzielonych kredytów może osiągnąć wartość podobną do tej z 2011 roku, gdy banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliły 249 kredytów CSK na kwotę 25,86 mln zł. Agencja zapłaciła wówczas za rolników 5,5 mln zł.

Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się alternatywą dla udzielanych od wielu lat przez banki współpracujące z Agencją kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR. Nowy rodzaj kredytów (CSK) charakteryzował się tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy - 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą - 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat.

Symbol CSK - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału 

Wykaz banków współpracujących z ARiMR w zakresie częściowej spłaty kapitału

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • SGB - Bank S.A. (powstały z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.) oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • ING Bank Śląski S.A.
 • PEKAO S.A.

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
 • Osoby prawne,
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt ?

 • Kwota kredytu, nie może przekroczyć:
 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
 • Kwoty kredytów udzielanych od dnia 18 września 2012 r. na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie mogą przekroczyć 1,5 mln zł dla jednego podmiotu.
 • Inwestycja może być realizowana przy udziale tylko jednego kredytu z linii CSK i nie może być wspierana pomocą w formie dopłat do oprocentowania kredytu. Wzrost kosztów inwestycji nie może być finansowany dodatkowym kredytem z linii CSK lub dodatkowym kredytem z dopłatami Agencji lub poprzez podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z linii CSK na podstawie aneksu do umowy kredytu.
 • Forma, w jakiej zostanie wniesiony wkład własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie inwestycji i umowie kredytu.
 • Wkład własny może być finansowany ze środków premii dla młodych rolników uzyskanej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW na lata 2007-2013.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu określane jest w umowie kredytu.

Nominalna kwota pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 75.000 zł

Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 35 % kwoty udzielonego kredytu

Okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym :

 1. Pierwsza rata w wysokości 75 % kwoty pomocy (po zrealizowaniu inwestycji, udokumentowaniu  wydatków, rozpoczęciu działalności),
 2. Druga rata w wysokości 25 % kwoty pomocy wypłacana na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kapitału kredytu, jednak nie wcześniej niż po 5 latach od dnia udzielenia kredytu.

1.  Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku - A,

2)  poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt - C,

3)  poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania - D,

4)  utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska - E,

5)  poprawa jakości i promocja produktów rolnych - H,

6)  poprawa struktury agrarnej - K,

7)  poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy - O,

8)  tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych - P.

 

2.  Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych:

1)  budowę, przebudowę, remont połączony z:

a)  modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

b)  zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2)  zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3)  zakup użytków rolnych,

4)  zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

5)  zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6)  wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7)  budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,

8)  zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

9)  zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,

10)  zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,

11)  koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:

a)  przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

b)  opłaty za patenty lub licencje,

c)   koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

3.  Do kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 2), 5) - 9), mogą zostać zaliczone koszty ich transportu do miejsca realizacji inwestycji, do wysokości 2% ich wartości.

 

4.  Przez zakup użytków rolnych, budynków i budowli oraz elementów infrastruktury technicznej, wymienionych w ust. 3, dokonywany w celu prowadzenia produkcji rolnej, należy rozumieć nabycie ich własności lub prawa wieczystego użytkowania w drodze:

1)  umowy sprzedaży,

2)  postanowienia sądu przysądzającego własność w postępowaniu egzekucyjnym,

3)  orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności.

5.  Przez użytki rolne należy rozumieć użytki rolne, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

6.  Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskania zgody właściciela na realizację inwestycji.

8.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup użytków rolnych, budynków i budowli, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat na ich zakup została przyznana pomoc ze środków publicznych,

2)  zakup maszyn lub urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2), używanych lub mających w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji),

3)  zakup użytków rolnych, budynków lub ich części, maszyn i urządzeń, jeżeli umowa jest zawarta między:

a)  małżonkami,

b)  rolnikiem a następcą, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika,

c)  rolnikiem a jego zstępnym, przysposobionym albo pasierbem i dotyczy przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.), gdy rolnik ubiega się o przyznanie renty strukturalnej określonej w tym rozporządzeniu,

d) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,

e) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami  lub akcjonariuszami są ci sami wspólnicy lub akcjonariusze,

4)  zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego do ponad 300 ha użytków rolnych, przy czym dotyczy to wyłącznie powierzchni użytków rolnych stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o kredyt,

5)  sfinansowanie tej części ceny użytków rolnych określonej w dokumentach wymienionych w ust. 5, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie wg danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt,

6)  zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,

7)  zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze,

8)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

9)  spłatę zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

10) realizację inwestycji, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 8,

11) zakup stada podstawowego,

12) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

9.  Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku, z zastrzeżeniem ust. 10, oświadczenie sprzedawcy wg wzoru określonego w załączniku nr 3, że w okresie ostatnich 10 lat na zakup sprzedawanych użytków rolnych, budynków lub budowli nie została przyznana pomoc ze środków publicznych.

10.  W przypadku nabycia środków trwałych, o których mowa w ust. 9 w drodze postępowania egzekucyjnego dopuszcza się inną niż oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 formę potwierdzenia, że na ich zakup nie przyznano wcześniej pomocy ze środków publicznych, tj. np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, o ile na podstawie tych dokumentów urzędowych bank w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzi, że w okresie ostatnich 10 lat nabywane środki trwałe nie były przedmiotem obrotu z zastosowaniem pomocy ze środków publicznych.

11.  Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych, budynków i budowli oraz elementów infrastruktury technicznej, które będą stanowiły współwłasność kilku osób, pod warunkiem, że każda z tych osób będzie spełniać warunki określone w niniejszym dziale.

12.  Kredyt może zostać przeznaczony na urządzenie istniejącego gospodarstwa rolnego stanowiącego współdzierżawę lub współwłasność dwu lub więcej osób, również w sytuacji, gdy warunki określone w niniejszym dziale spełnia tylko jedna z tych osób, przy czym wówczas:

1)  o kredyt występuje osoba spełniająca warunki określone w niniejszym dziale,

2)  współmałżonek wnioskodawcy oraz pozostali współdzierżawcy lub współwłaściciele i ich współmałżonkowie powinni wyrazić pisemną zgodę na realizację inwestycji oraz na warunki jej kredytowania,

3)  pozostali współdzierżawcy lub współwłaściciele powinni poręczyć kredyt lub przystąpić do długu w charakterze solidarnych dłużników.

 

13.  W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las, grunty zakrzewione itp. przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup powyższych nieużytków, lasu, gruntów zakrzewionych itp. nie może być sfinansowany kredytem z linii CSK.

Procedura ubiegania się o kredyt z częściową spłatą kapitału i wypłatę CSK

1.  Wnioskodawca składa w banku wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach nr 2 i 3 oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Złożony przez wnioskodawcę w banku wniosek o kredyt jest podstawą do zarezerwowania przez bank limitu CSK dla tego wniosku.

2.  Termin rozpoczęcia naboru wniosków o kredyt z linii CSK Agencja (Prezes Agencji) poda w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.arimr.gov.pl.

Załącznik w formacie PDF

Opracowanie na podstawie materiałów ze strony internetowej ARiMR.

Elżbieta Różańska  - Dział Ekonomiki WODR w Poznaniu

Szczegóły na stronie ARiMR - www.arimr.gov.pl

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – październik 2012 r.
(na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych)
Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie.
Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników.
Główne pytania ankiety to:
1. sytuacja finansowa gospodarstw rolnych,
2. zakupy bieżące,
3. inwestycje,
4. kredyty,
5. ocena perspektyw gospodarowania,
6. dane o wykształceniu i wieku kierowniku gospodarstwa.
W październiku br. ankietowano 255 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 8.738,45 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować że:
Ad.1. przychody pieniężne 34 % rolników wykazuje jako takie same do poprzedniego ankietowania, a 26 % jako większe i jednocześnie 33 % przewiduje że za kwartał też będą takie same, a tylko 19 % że większe. Zbliżone relacje występują w oszczędnościach i zadłużeniach gospodarstw.
Ad.2. w zakupach nawozów mineralnych, 54 % kupiło tyle samo i 8 % więcej, pasz 49 % tyle samo i 13 % więcej, środków ochrony roślin 55 % tyle samo i 8 % więcej. Zakupy nawozów mineralnych i pasz są zbliżone do poprzednich tj. jesienią ubr., a zakupy środków ochrony roślin są większe o ok. 6 %.
Ad.3. inwestycje, to 30 % kupiło lub planuje kupić maszyny i urządzenia rolnicze i tylko 13 % w zakresie inwestycji budowlanych. Poziom tych inwestycji jest większy o 4 % w zakupie maszyn i urządzeń rolniczych.
Ad.4. w zakresie kredytów 57 % ankietowanych wzięło lub planuje kredyty preferencyjne, a 16 % kredyty rynkowe. W kredytach preferencyjnych jest wzrost o 19 %, głównie w planowaniu tych kredytów.
Ad.5. w ocenie perspektyw gospodarowania, na którą jako dobrą było 18 % odpowiedzi, a jako złą 10 % odpowiedzi i aż 72 % odpowiedzi to obawa w przyszłość gospodarowania, na co głównie ma wpływ bieżąca sytuacja opłacalności produkcji rolniczej.
Ad.6. dotyczy informacji, że 41 % rolników ma 31-45 lat, a 48 % 46-60 lat, pozostałe 11 % to wiek do 30 i powyżej 60 lat, co świadczy o dość późnym wieku pracy młodych rolników na tzw. własny rachunek, a z drugiej strony wczesne kończenie pracy zawodowej z przyczyn zdrowotnych, ciężkiej pracy rolnika. Wykształcenie rolników to w 58 % średnie lub pomaturalne zawodowe, a w 10 % wyższe. Odpowiedzi te obrazują aktualny w tym zakresie status rolników.
W bieżącej koniunkturze zostały również ocenione skutki dla gospodarstw tegorocznych anomalii pogodowych, które jako nieodczuwalne ocenia 3 %, nieznaczne 29 %, odczuwalne aż 47% i aż 21% rolników jako dotkliwe, co pośrednio też wpływa na sytuację ekonomiczną gospodarstw i nastroje rolników.
Prezentowane w ankiecie zbiorczej tabele i wykresy zawierają procentowe odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i łącznie obrazują tzw. koniunkturę w rolnictwie Wielkopolski w październiku br., jak też oddają nastroje ludności rolniczej. Z odpowiedzi tych wynika, że aktualna sytuacja ekonomiczna i nastroje społeczne w rolnictwie i na wsi są na niskim poziomie, a widać to szczególnie po odpowiedziach o sytuacji finansowej z jednej strony i perspektywie gospodarowania, które jako dobre ocenia tylko 18 % rolników, a z obawą i strachem w przyszłość patrzy aż 82 % rolników, na co również w pewnym stopniu miały wpływ anomalie pogodowe.
Ankietowanie gospodarstw rolnych jako „pewien” obraz rolnictwa i wsi, będzie kontynuowane przez WODR w Poznaniu, Dział Ekonomiki.
Jan Brożek
Gł. specjalista ds. ekonomiki, Dział Ekonomiki

 

Aktualna sytuacja ubezpieczeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zmiany w ubezpieczeniach rolniczych , które weszły w życie w 2012 roku i prognozy zmian w najbliższym czasie.

UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW

Zmiany w ubezpieczeniach OC pojazdów

Z dniem 11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu. Wprowadza ona kilka istotnych zmian, które powinny ułatwić życie ubezpieczającym pojazd. Ale uwaga, przepisy wchodzące w życie 11 lutego 2012 r. odnoszą się do umów ubezpieczenia, które zostały zawarte po tej dacie. Dla umów zawartych wcześniej obowiązują przepisy dotychczasowe. . Jednym z ważniejszych przepisów jest możliwość wypowiedzenia przedłużonej automatycznie na kolejny rok umowy, jeśli została zawarta nowa umowa w innej firmie. Wypowiedzenia dotychczasowej umowy można dokonać na kilka sposobów: przez złożenie oświadczenia agentowi danej firmy, pocztą polską (liczy się data nadania), elektronicznie lub faksem. Zakład ubezpieczający pojazd, ma teraz obowiązek wysłania do klienta informacji o możliwości przedłużenia umowy na kolejny rok i o wysokości składki – najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem rocznej polisy. Po zawarciu nowej, w ciągu 14 dni musi on wysłać potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia. . W momencie sprzedaży pojazdu i nie wypowiedzenia OC przez nowego nabywcę, polisa pozostaje ważna tylko przez okres, na jaki została zawarta, a ubezpieczyciel nie ma prawa do jej automatycznego odnowienia i naliczenia składki. Ponadto, nabywca może rozwiązać obowiązujące ubezpieczenie OC w trakcie jego trwania. Wtedy sprzedający odzyska pieniądze za niewykorzystane dni ubezpieczenia. . Łatwiejszy ma być też dostęp do informacji czy pojazd ma ubezpieczenie i do dokumentów dotyczących likwidacji szkody. Informacja te znajdują się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym pod adresem internetowym www.ufg.pl.

                                                                                               Więcej w załączniku

Opracowała:

Salomea Antoniak

WODR Poznań, Dział Ekonomiki

 

Jaki podatek dochodowy w rolnictwie?

Podatek dochodowy w rolnictwie można wprowadzić tak, jak planowano, czyli w 2014 r. -  twierdzi ministerstwo finansów. Minister rolnictwa uważa jednak, że termin ten jest zagrożony.  Jego zdaniem najważniejszą rzeczą jest dobre przygotowanie takiego podatku. Minister poinformował, że na razie nie ma jeszcze założeń do ustawy w formie dokumentu. W sierpniu minister mówił PAP, że resort rolnictwa przygotował propozycje do ustawy o podatku dochodowym, ale rządowy projekt opracuje Ministerstwo Finansów.

Zdaniem Kalemby podatek dochodowy, który miałby być wprowadzony zamiast podatku rolnego, nie powinien dodatkowo obciążać rolników - powinien być neutralny dla budżetu i dla rolników. Minister wskazał, że nie ma też zgody ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich.

Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. Minister wyjaśnił, że w małych gospodarstwach - prawdopodobnie do 6 ha, czyli takich, które produkują na własny użytek - dochód nie będzie wyliczany indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe". Natomiast księgowość miałaby być prowadzona w gospodarstwach dużych w formie np. ksiąg rachunkowych. Resort rolnictwa chce m.in., by był możliwy wybór formy opodatkowania (ryczałtu lub podatku według zasad ogólnych z dochodów określonych na podstawie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów), a także, by możliwe było wspólne rozliczanie dochodów z działalności rolniczej z dochodami z działalności pozarolniczej. Ministerstwu zależy też, by jasno określić, co w gospodarstwie będzie stanowiło dochód, a co koszt.

Aktualnie rolnicy płacą podatek tzw. gruntowy, który jest płacony wg określonych stawek i norm od hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i wynosi aktualnie 2,50 dt żyta razy cena żyta do podatku na podstawie GUS, maksymalnie 74,18 zł/dt, czyli na 2012 r. wynosi 185,50 zł za rok za 1 ha przeliczeniowy. Jednostka administracyjna może obniżyć cenę żyta do podatku, co jest powszechne, choć niekorzystne dla tych jednostek. Od podatku tego są również tzw. zwolnienia, np. od gruntów rolnych V i VI klasy.

 Prawdziwy obraz podatku dochodowego może oddać przeprowadzone wyliczenie. W 2011 r. gospodarstwo rolne (średnie wojewódzkie 13,41 ha UR), gdy ma tyle samo ha przeliczeniowych zapłaciło podatku rolnego 1.144,91 zł, a w wyniku wzrostu cen zbóż w 2011 r., w tym żyta (74,18 zł/dt, wg GUS), takie gospodarstwo zapłaci podatku rolnego w 2012 r. 2.490,59 zł, czyli o 1.345,68 zł więcej. A gdyby obowiązywał podatek dochodowy w rolnictwie od 2012 r., wymienione gospodarstwo zapłaciłoby podatku dochodowego 5.506,84 zł rocznie, wyliczonego na podstawie dochodów z 1 ha przeliczeniowego (wg GUS) w wysokości 2.278 zł. Było by to więcej o 4.361,93 zł niż w 2011 r. i 3.016,25 zł więcej niż podatek rolny w 2012 r. (przy cenie żyta do podatku 74,18 zł/dt), a przy mniejszej cenie żyta, obniżonej przez samorząd, jeszcze więcej. Jest to wyliczenie dla tzw. podatku ryczałtowego, gdyby podstawą był dochód z 1 ha przeliczeniowego wg GUS. Z wyliczeń widać, że gospodarstwo w tym przypadku, płaciłoby średnio ponad dwa razy więcej podatku dochodowego niż podatku rolnego. Wyliczenie w odpowiedniej proporcji dotyczy też gospodarstw do 6 ha, które wg zapowiedzi będą mogły korzystać z tej formy podatku.

                                                                   Więcej w załączniku.

Jan Brożek, WODR w Poznaniu, Dział Ekonomiki   

Opłacalność produkcji bydła opasowego - wrzesień 2012 r.

Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl.A) z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi

(2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto.

Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS).

                                                          Więcej w załączniku.

Sporządził:

Jan Brożek

Opłacalność produkcji trzody chlewnej - tuczniki - wrzesień 2012 r

Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) tuczników z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi

(2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto.

Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS).

                                                                            Więcej w załączniku.

Sporządził:

Jan Brożek

 

 

 

Opłacalność produkcji mleka krowiego - wrzesień 2012 r.

Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl.extra z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi

(2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto.

Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS).

                                                                                  Więcej w załączniku.

Sporządził:

Jan Brożek

Średnie koszty wybranych upraw na przestrzeni  lat 2009-2011

 Opracowanie niniejsze przedstawia obliczenia przeprowadzone na podstawie prowadzonych przez doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego analiz kosztów produkcji roślinnej

oraz  wyliczenia na tej podstawie nadwyżki bezpośredniej.  Dane pochodzą z indywidualnych gospodarstw rolnych.

Z terenu Wielkopolski Przedstawione wyliczenia dotyczą 1 ha powierzchni uprawy .

Koszty bezpośrednie w produkcji roślinnej obejmują koszt:

-         materiału siewnego,

-         nawożenia mineralnego,

-         środków ochrony roślin,

-         pracy maszyn własnych (koszt pracy ciągnika i towarzyszącej maszyny),

-         usług zewnętrznych (kombajnowanie ,  prasowanie itp.),.

Przyjęte do obliczeń ceny są uśrednionymi wartościami występującymi w punktach skupu, sprzedaży oraz usług. Należy zaznaczyć, że nadwyżka bezpośrednia jest wielkością wykorzystywaną od wielu lat. Służy ona przede wszystkim przeprowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji.

Opracowanie przedstawia dane z 3-ech lat (2009-2010-2011) podstawowych upraw zbóż (pszenic ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego oraz żyta).

Więcej w załączniku.

Alina Bilińska

WODR Poznań

Specyfika rynku rolnego – rynek mleka.

Rynek to ogół stosunków i powiązań między producentami, sprzedającymi i kupującymi. To za jego pośrednictwem zaspokajane są w większości potrzeby na dobra i usługi. W gospodarce rynkowej, przy wysokiej produkcji i dużej podaży produktów, konieczne jest badanie potrzeb i zachowań nabywców, relacji pomiędzy podażą a popytem, siłę konkurencji oraz kształtowanie się cen.

Rynek rolny ma jednak pewne szczególne cechy, które wynikają ze specyfiki rolnictwa. Charakterystyczne cechy ruchu cen na rynku rolnym spowodowane są:

- sezonowością (niskie ceny w sezonie, wysokie poza sezonem – zwłaszcza na rynku warzyw i owoców);

- cyklicznością (po spadku cen spowodowanym nadprodukcja następuje silny spadek produkcji, co z kolei powoduje duży wzrost cen, ponowną nadprodukcje itd.) Trzeba tu pamiętać, że stosunkowo łatwo można dokonać zmian w wysokości produkcji roślinnej, trudniej w trzodzie, najtrudniej w bydle, gdzie odbudowa zlikwidowanego na skutek małej opłacalności stada trwa kilka lat, oraz w sadownictwie, gdyż zlikwidowane sady trudno założyć od nowa.;

- dużym wpływem warunków atmosferycznych (susze, mrozy, wymoknięcia itp. Wpływają na wysokość plonów i w efekcie na ceny);

- dużym, wzajemnym uzależnieniem cen jednych produktów rolnych od drugich (np. ceny zbóż paszowych bardzo silnie wpływają na ceny pasz a zatem i na ceny żywca i mleka krowiego);

Najczęściej rynek rolny rozumie się jako  sferę obrotu produktami rolniczymi między producentami (gospodarstwami rolnymi) a ogniwami handlu i przetwórstwa, ale w jego zakres wchodzą również:

 - zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji pochodzenia przemysłowego,

- zaopatrzenie gospodarstw rolnych w środki produkcji z innych gospodarstw rolnych ( materiał siewny, zwierzęta zarodowe, niektóre pasze).

Cena produktu w istotny sposób wpływa na wysokość wpływów ze sprzedaży i zysk gospodarstwa. Jest jednym z elementów kształtującym popyt. Wysoka cena daje wprawdzie większy zysk ze sprzedanej jednostki produktu, ale obniża wysokość sprzedaży.

Dynamiczne zmiany na rynkach rolnych i coraz większa złożoność czynników ekonomicznych i przyrodniczych wpływających na te rynki powodują, że stale trzeba reagować na nowe wyzwania. Rynki rolne coraz silniej podlegają  globalizacji – na sytuację na tych rynkach znaczący wpływ wywiera sieć powiązań w skali światowej. Rynki unijne, a zatem również rolnictwo każdego z krajów członkowskich UE, funkcjonuje na rynkach coraz bardziej uzależnionych od koniunktury światowej. Tak dzieje się również na rynku mleka. Wzmożony popyt na mleko i jego przetwory, szczególnie ze strony rozwijających się krajów azjatyckich, znacząco przewyższał produkcję i był zaspokajany zwiększonym importem. W efekcie koniunktura na rynku mleka uległa istotnej poprawie.

W Polsce skup mleka surowego w I półroczu 2012 roku był większy o ok. 9% niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

 Wg danych GUS  w czerwcu 2012 roku skupiono ponad 844 mln litrów mleka, tj. o 4% mniej niż w maju tego roku, ale jednak 3% więcej niż w maju poprzedniego roku.

Więcej w załączniku.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk

 Dział Ekonomiki WODR w Poznaniu

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN.

Niniejszy artykuł oparty jest na danych prezentowanych w opracowaniu „Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN” w latach 2009 – 2010.

Przedstawione wyniki zawierają wartości średnie ważone dla grup gospodarstw rolnych wyłanianych według typów rolniczych i według powierzchni użytków rolnych.

Więcej w załączniku.

Zbigniew Błaszczyk

Główny specjalista ds. ekonomiki

WODR w Poznaniu