Elżbieta Różańska - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1813 z późn. zm.).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O premię może ubiegać się rolnik albo małżonek rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

W JAKIEJ FORMIE I WYSOKOŚCI OTRZYMUJE WSPARCIE?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), która będzie wypłacona w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Premia może być przyznana na dane gospodarstwo tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa rolne.

NA CO MOŻE BYĆ WYDANA PREMIA?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

W szczególności premia jest przyznawana na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającą na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • muszą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych oraz hodowli kotów rasowych.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY WNIOSKU?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa (im większa, tym więcej punktów), deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY

Decyzja o przyznaniu pomocy jest wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Źródło: ARiMR

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu, m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Nabór wniosków trwa od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi:

 • 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
 • 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby ułatwić sięgnięcie po taką pomoc wprowadzone zostały udogodnienia. Polegają one na tym, że zainteresowani mogą składać wszelkiego rodzaju decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.

Ważne jest również, aby osoby starające się o takie wsparcie były ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1581, z późn. zm.).

O pomoc mogą ubiegać się:

 1. rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
  • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
  • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 2. rolnicy lub małżonkowie rolników:
  • wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159);
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Pomoc może być udzielona, jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacją operacji.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in.:

 1. Koszty zakupu (wraz z instalacją)
  1. maszyn lub urządzeń do:
   • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
   • przetwarzania produktów rolnych,
   • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
   • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
  2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,
  4. wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 2. Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
  1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
  3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  4. pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
  „Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia. Natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
 3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  • kosztorysów,
  • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
  • przygotowania biznesplanu,
  • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Sektory objęte wsparciem (wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. nr 98 poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. nr 98 poz. 630)
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
11.02.Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
  Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp. Kategoria/produkt rolny
1. Produkty pochodzenia niezwierzęcego
2. Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne
3. Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne
4. Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki
5. Przetwory z warzyw i grzybów
6. Przetwory z orzechów
7. Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne
8. Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne
9. Oleje
10. Mleko surowe albo mleko surowe i siara
11. Surowa śmietana
12. Jaja od drobiu
13. Jaja od ptaków bezgrzebieniowych
14. Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele
15. Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
16. Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków albo produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
17. Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
18. Produkty mięsne
19. Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie
20. Produkty jajeczne

Źródło informacji: ARiMR

Od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
 • został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni:

 1. dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U 2018 poz. 2268.), dotyczących warunków przechowywania:
  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
  • kiszonek lub
 2. doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych,

oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję, o której mowa w lit. b, przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę (także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji) albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188).

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku, ARiMR rozpatrzy wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Źródło informacji: ARiMR

W terminie od 13 do 27 listopada 2018 roku producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o pomoc.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Pomoc nie przysługuje producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał.

Stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Źródło informacji: MRiRW

Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. Projekt rozporządzeń opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie płatności bezpośrednich za 2017 r. przedstawia się następująco:

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

 1. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha.
 2. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha.
 3. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha.
 4. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha.
 5. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.
 6. Płatność do krów – 371,46 zł/szt.
 7. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.
 8. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha.
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha.
 11. Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha.
 12. Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha.
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha.
 14. Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha.
 15. Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha.
 16. Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha.
 17. Płatność do lnu – 374,86 zł/ha.
 18. Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha.
 19. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg.
 20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg.

Źródło: ARiMR, MRiRW.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 lutego 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata”2014-2020.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

O premię w wys. 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:

 • ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
 • jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

- w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 – 2020, pod warunkiem, że beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

 

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach.

Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Działalność, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Kryteria wyboru :

 • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (3 punkty),
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty),
 • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt).

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
 • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje na temat operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Źródło: www.arimr.gov.pl

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w pierwszym kwartale 2017 r.

Kredyty inwestycyjne

W 2017 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

 • RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • Z – kredyty na zakup użytków rolnych,
 • PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Na pierwszy kwartał 2017 roku Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,7 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 749,9 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 8 central banków współpracujących z ARiMR:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 3. SGB Bank S.A.
 4. Bank Zachodni WBK S.A.
 5. Pekao S.A.
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy.
 7. Raiffeisen Polbank.
 8. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

Na pierwszy kwartał 2017 roku Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,5 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 375,0 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymały 3 centrale banków współpracujące z ARiMR:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 3. SGB Bank S.A.

Źródło informacji: strona internetowa ARiMR.

Nowa linia kredytów preferencyjnych (linia ZC) jest przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Pomoc ARiMR polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 8 lat dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Agencja podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC.

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A. kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w § 13 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5%, przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu w wysokości 1%, pozostałą część spłaca Agencja. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

Źródło informacji: ARiMR

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego bądź składać za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015, jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, a także straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie, określa komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie wyliczana jest kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie będzie pomniejszona o połowę.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w gospodarstwie, z uwzględnieniem wysokości strat w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. Materiały znajdują się również na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Źródło: ARiMR.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2016 r. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W 2015 roku kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za 1 euro.

Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016
Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha
Płatność za zazielenienie 310,10 zł/ha
Płatność dodatkowa 172,79 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 231,97 zł/ha
Płatność do bydła 256,20 zł/szt.
Płatność do krów 322,62 zł/szt.
Płatność do owiec 111,95 zł/szt.
Płatność do kóz 68,25 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych 430,49 zł/ha
Płatność do chmielu 2 317,00 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 287,75 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 952,25 zł/ha
Płatność do pomidorów 3 074,09 zł/ha
Płatność do owoców miękkich 904,78 zł/ha
Płatność do lnu 289,94 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 547,59 zł/ha
Płatność do tytoniu – grupa Virginia 4,12 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,89 zł/kg

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: ARiMR