Magdalena Stachowiak - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”.

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu pt. „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”, który znajduje się we wrześniowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, a następnie po udzieleniu odpowiedzi, wypełnieniu danych i podpisaniu wysłać pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”.

Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną wysłane do laureatów pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i czekamy na prace konkursowe. Życzymy powodzenia!

Dokumenty do pobrania

Harmonogram konkursu

Data Czynność
Wrześniowy numer „Poradnika Gospodarskiego” Ogłoszenie konkursu i udostępnienie pytań konkursowych (również na stronie internetowej)
30.09.2021 Termin nadsyłania prac – decyduje data stempla pocztowego
08.10.2021 Obrady jury konkursu
Październikowy numer „Poradnika Gospodarskiego” i strona internetowa Ogłoszenie wyników konkursu

Logotypy: Unii Europejskiej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Uwaga! Termin przesyłania filmów i zgłoszeń został wydłużony do 3 października 2021!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”, organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Celem konkursu jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, którzy na dzień przesłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyli 35 roku życia.

Jakie są nagrody?

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

 • za zajęcie I miejsca – 4 000 złotych brutto,
 • za zajęcie II miejsca – 3 000 złotych brutto,
 • za zajęcie III miejsca – 2 000 złotych brutto,
 • wyróżnienie – 700 złotych brutto,
 • nagroda publiczności – 4 000 złotych brutto.

Co trzeba zrobić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i załącznikami.
 2. Nagraj film nie dłuższy niż 3 minuty.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Prześlij film oraz wypełnione i podpisane dokumenty do organizatora konkursu w terminie do 3 października 2021 roku – szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

Logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują II edycję konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”.

Celem konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap). W województwie wielkopolskim jest nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Konkurs jest skierowany do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim są zgłaszani do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez komórki organizacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do etapu krajowego.

Zgłoszenia kandydatów do etapu wojewódzkiego będą przyjmowane do 31 sierpnia br. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
z dopiskiem „Konkurs – doradca Eko”

Osobami do kontaktu z ramienia Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu są: Magdalena Stachowiak, Magdalena Świątkowska, tel. 61 86 304 39, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Do pobrania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”

 Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 500,00 zł.

Operacja mająca na celu promocję i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: podniesienie świadomości oraz pokazanie mieszkańcom terenów wiejskich i rolnikom możliwości dbania o środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zachęcenie ich do większej dbałości o środowisko naturalne dzięki przesłanym w ramach realizowanego konkursu filmom.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest to program ogólnopolski, który wspiera wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu są dostępne następujące poziomy dofinansowania:

 • poziom podstawowy – do 30 000 zł lub
 • poziom podwyższony (wymagane jest zaświadczenie z gminy o wysokości dochodu) – do 37 000 zł.

Wsparcie można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła, które spełniają wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną,
 • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

Wniosek można złożyć w dwojaki sposób:

 • wniosek papierowy – można złożyć osobiście, pocztą lub kurierem do właściwego WFOŚiGW lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu,
 • e-wniosek przez Internet (konieczność posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

W walce o czyste powietrze można również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jest to ulga podatkowa, która może łączyć się z dotacją z programu „Czyste Powietrze” i polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym pozwalającym na skorzystanie z ulgi jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Z odliczenia może skorzystać podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” oraz uldze termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl lub zadzwonić na ogólnopolską infolinię programu „Czyste Powietrze”, numer telefonu 22 340 40 80, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ponadto źródłem informacji na temat programu jest Akademia Czystego Powietrza dostępna do obejrzenia w zakładce: czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza, a także prezentacje dotyczące tematów z poszczególnych odcinków, które są do pobrania w zakładce: czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania.

Opracowano na podstawie informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 2 września 2020 roku zebrała się Komisja konkursowa celem oceny zgłoszeń nadesłanych do konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego” w województwie wielkopolskim. Komisji konkursowej przewodniczył Bogdan Fleming – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Członkami komisji były także Jolanta Kowalska – prof. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Elżbieta Bryl – Kierownik Bura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Elżbieta Dryjańska,
 • II miejsce – Magdalena Świątkowska,
 • III miejsce – Anna Szafranek.

Jednocześnie Elżbieta Dryjańska została zgłoszona przez przewodniczącego komisji – Bogdana Fleminga oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesławę Nowak do etapu krajowego konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego”.

Ideą konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap). Etap wojewódzki, nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jest skierowany do doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim są zgłaszani do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez komórki organizacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do etapu krajowego.

Zgłoszenia kandydatów do etapu wojewódzkiego będą przyjmowane do 17 sierpnia br. Formularz zgłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
z dopiskiem „Konkurs – doradca Eko”

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) są do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Osoby do kontaktu z ramienia WODR w Poznaniu: Magdalena Stachowiak, Magdalena Świątkowska tel. 61 86 304 39, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Od 15 maja 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady naboru wniosków na program priorytetowy „Czyste powietrze”. Wnioski będą przyjmowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez aplikację internetową, dostępną na stronie internetowej właściwego funduszu lub poprzez serwis „gov.pl” (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowaniu podlega wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja podzielona jest na dwa źródła dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania – do 30 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania – do 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania

Może być udzielany w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjentem podstawowego poziomu dofinansowania może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 25 000 zł dla przedsięwzięć bez mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 20 000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 10 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)

Może być udzielany w formie dotacji, pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjentem podwyższonego poziomu dofinansowania może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 37 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 32 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji to 15 000 zł.


W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z programem Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Alarm Smogowy rozpoczynają cykl bezpłatnych webinariów „Akademia Czystego Powietrza” na temat programu „Czyste powietrze”.

Pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się 11 maja 2020 r. o godz. 12.00. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”.

Drugie webinarium z programu „Czyste powietrze” odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 12.00. Jego tematyka obejmie dwa zagadnienia: wymagania dotyczące kart produktów oraz etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także uchwały antysmogowe w Polsce w kontekście programu „Czyste Powietrze”.

Kolejne webinaria, w sumie kilkanaście, zaplanowano aż do lipca. Będzie się można na nie rejestrować na stronie NFOŚiGW. Obowiązuje kolejność i limit (500) zgłoszeń. Ci, którzy nie zdążą się zapisać na poszczególne spotkania, będą mogli je obejrzeć – również bezpłatnie – w nieco późniejszym terminie na kanale YouTube NFOŚiGW.

​Artykuł przygotowano na podstawie informacji ze strony dotyczącej programu „Czyste powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.

Uwaga! Ze względu na obecne ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Fundacja WWF Polska ogłosiła odwołanie konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2020”.

Fundacja WWF Polska ogłosiła kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”.

Celem konkursu jest inspirowanie rolników z całego zlewiska Bałtyku do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji.

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

W minionych edycjach konkursu Polska zawsze wypadała bardzo dobrze na tle całego regionu. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu stanowiły wizytówkę dla całego kraju na temat realizowanych działań na rzecz ograniczania spływu substancji biogennych z gospodarstw rolnych do wód.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Formularz zgłoszeniowy, informacje o konkursie oraz o laureatach z poprzednich edycji można znaleźć na stronie www.wwf.pl/rolnikroku oraz poniżej.

Do pobrania:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami), wpisowi do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa nie podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1 art. 51, tj.:

 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”. Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnieni są m.in. rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha prowadzą ewidencję pełną lub uproszczoną.

Ewidencję uproszczoną za pomocą karty przekazania odpadów prowadzą, gdy:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; w przypadku przekroczenia powyższych wartości należy prowadzić ewidencję pełną (tj. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów) wraz z obowiązkiem sprawozdawczości.

Należy pamiętać, że rolnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej. Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.