Działalność


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na obszarze województwa wielkopolskiego. Działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z dn. 5.08.2016 r. poz. 1176), która znowelizowała ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. nr 251, poz. 2507 ze zm.) oraz statutu nadawanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 42 z dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, który kontroluje i ocenia działalność Ośrodka oraz pracę jej dyrektora i Rady Społecznej.

WODR w Poznaniu kierowany jest przez dyrektora przy pomocy dwóch zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego stanowi, że jednostki doradztwa rolniczego realizują działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.