Poniżej publikujemy komunikat Głównego Lekarza Weterynarii skierowany do rolników utrzymujących świnie. Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania wyżej wymienionego wymogu po 31 października 2021 r. będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021 r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie. Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania…
Niestety ognisko afrykańskiego pomoru świń od kilku dni przesunęło się w Polsce na zachód od rzeki Wisły, która do tej pory była naturalną barierą dla ASF. Choroba zbliża się do największych hodowli świń w Wielkopolsce. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 14 listopada 2019 r. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w powiecie wschowskim w województwie lubuskim. Aktualnie lekarze weterynarii stwierdzili obecność wirusa ASF u 20 martwych dzików (pierwsze dwa przypadki wykryto prawie tydzień temu), które znaleźli i dostarczyli do badania m.in. myśliwi z dziewięciu miejsc w wyznaczonej przez wojewodę lubuskiego strefie skażonej i buforowej, w powiatach nowosolskim, wschowskim i zielonogórskim. Główny Lekarz Weterynarii przekazał także informację, że 26 listopada 2019 r.…
27 czerwca 2019

Co z ASF?

Przygotowane przez
Afrykański pomór świń (ang. african swine fever, ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba świń domowych oraz dzików o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV). Jej cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość i bardzo wysoka śmiertelność. Choroba wywodzi się z Afryki, gdzie występuje powszechnie w wielu krajach. Po raz pierwszy była obserwowana w Kenii w 1910 roku u świń, które miały kontakt z dzikimi afrykańskimi świniami. W lutym 2014 roku wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Powszechnie przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich…
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt, przy czym ich śmiertelność sięga nawet 100%. Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) nawet przez 3-6 miesięcy. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ludzi, ich zdrowia lub życia. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe. Najczęstszym sposobem zakażenia jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze skażonym sprzętem i narzędziami zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również…
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o zasadach postępowania mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń u dzików poprzez wyrzucanie odpadków żywnościowych do środowiska.
Poniżej udostępniamy do pobrania broszurę przygotowaną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pt. „Potencjalne kierunki produkcji w gospodarstwach zaprzestających chowu trzody chlewnej ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF)”. Materiał ten został opracowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. broszura (plik DOCX) broszura (plik PDF)
Kontrole to efekt przepisów, które nakładają na rolników obowiązek spełniania zaostrzonych zasad bioasekuracji w związku z chorobą afrykańskiego pomoru świń. Stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 13 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 360) i zaczęło obowiązywać 28.02.2018 r. Dla przypomnienia tekst rozporządzenia poniżej: „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia: 1) nakazuje się: karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych…
Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Polsce w 2014 r. Pierwszy przypadek u padłego dzika stwierdzono w połowie lutego 2014 r., natomiast pierwsze ognisko u świń stwierdzono 05.08.2014 r. Początkowo wirus ASF rozprzestrzeniał się jedynie lokalnie na Podlasiu w strefie przygranicznej z Białorusią, skąd przywędrował. W  2016 roku, a zwłaszcza w 2017, wystąpiła duża dynamika rozprzestrzeniania się wirusa ASF w kierunku zachodnim Polski. Na początku 2018 r. wirus choroby pojawił się u dzików w okolicach Warszawy. Jak głosi komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiła konieczność wprowadzenia nowelizacji wcześniejszych rozporządzeń w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w tym zasad bioasekuracji. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zostało…
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki…