10 kwietnia 2015

Legowiska dla krów mlecznych

Przygotowane przez
Poza czynnikami ściśle związanymi z żywieniem oraz właściwym zarządzaniem stadem krów mlecznych ważnym elementem decydującym o efektywnej produkcji mleka jest stworzenie odpowiednich warunków ich utrzymania. Niezależnie od systemu: alkierzowego oraz bardzo popularnego głównie w nowym budownictwie wolnostanowiskowego, krowy bezwzględnie powinny posiadać samodzielne stanowisko z elastycznym legowiskiem, które przeznaczone jest do wypoczynku. Odpoczywając zwierzęta bardzo dużo czasu spędzają w pozycji leżącej w ciągu doby, dlatego szczególnie w oborach krów mlecznych legowisko powinno być wygodne oraz odpowiednio zadbane. Prawidłowo zaprojektowane stanowiska pozytywnie wpływają na komfort leżenia, dobry stan zdrowia oraz czystość stada. Dobre stanowisko to takie, na których zwierzęta przebywają dowolnie długo, nie mają możliwości zabrudzenia się oraz są bez otarć i urazów mechanicznych.…
Najważniejszym kryterium jakości tusz wołowych jest stosunek mięsa do tłuszczu i kości. W dalszej kolejności o jakości tuszy decyduje udział wyrębów wartościowych oraz cechy jakościowe mięsa i tłuszczu, a więc ich barwa, wodochłonność, kruchość, struktura. Wymienione cechy uzależnione są od wielu czynników, między innymi od właściwości genetycznych, wieku i płci zwierząt oraz poziomu żywienia. Żywienie stanowi najważniejszy czynnik w opasie bydła, który w dużym stopniu decyduje o efektywności, kosztach produkcji, ale również o jakości pozyskiwanej wołowiny w gospodarstwach utrzymujących bydło. Uzyskanie dobrych efektów jest możliwe poprzez właściwe pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt na różnych etapach produkcji. Opas można prowadzić w różny sposób, ale praktyka i ekonomika przemawiają za systemem opasu półintensywnym lub intensywnym, szczególnie buhajków, które przyrastają najszybciej. Intensywne…
09 lipca 2013

Bydło w rolnictwie ekologicznym

Przygotowane przez
Organizacja gospodarstw ekologicznych produkujących żywiec wołowy lub mleko wskazana jest przede wszystkim w rejonach o dużym udziale trwałych użytków zielonych. Taka produkcja pozwala zachować ekologiczne funkcje użytków zielonych w odpowiednim stanie, jednocześnie przyczyniając się do poprawy opłacalności produkcji zwierzęcej na tych terenach. Produkcja metodami ekologicznymi ma ogromne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego - sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, właściwemu zagospodarowaniu nawozów naturalnych i organicznych, poprawie żyzności gleby oraz pielęgnacji krajobrazu rolniczego. Gospodarstwa ekologiczne, w których utrzymywane jest bydło, rządzą się odrębnymi prawami w porównaniu do konwencjonalnych form chowu i hodowli bydła. Definiują to następujące  akty prawne: - Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z…
Konsumpcja mięsa wołowego w Polsce od wielu lat systematycznie się zmniejsza. Powody są różne, jednak wśród najczęstszych wymienia się brak tradycji, wysoką cenę, ale także niską jakość mięsa wołowego. To co większość potencjalnych konsumentów może kupić w sklepach, szczególnie tych mniejszych, jest zwykle wołowiną tej nieco gorszej jakości,  ponieważ większość produkowanej wołowiny w naszym kraju pochodzi od tej samej populacji krów, od której pozyskiwane jest mleko. To sprawia, że mięso wołowe charakteryzuje się niższymi cechami jakościowymi w porównaniu do mięsa otrzymywanego od bydła ras mięsnych lub pochodzących z krzyżowania bydła mlecznego buhajami ras mięsnych. Rozszerzenie w kraju hodowli i chowu…
16 czerwca 2010

Strączkowe w żywieniu bydła

Przygotowane przez
Nasiona roślin strączkowych są poza zbożami  jedynymi składnikami paszy, które mogą być przez rolników pozyskiwane we własnych gospodarstwach. Różnią się składem chemicznym od ziarna zbóż.