Produkcja Zwierzęca - WODR Poznań
Od 8 stycznia 2020 r. zostały zaktualizowane zasady dotyczące konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. W związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z koniczności, zmieniono zasadę dotyczącą wymogu przedubojowego przeprowadzania badań. Dotychczas, badanie to mógł przeprowadzać lekarz weterynarii, natomiast teraz przedubojowe badanie musi przeprowadzić urzędowy lekarz weterynarii. Oznacza to, że podczas dostarczania tuszy i narządów wewnętrznych do rzeźni, oprócz oświadczenia rolnika, którego zwierzę zostało poddane ubojowi, powinno być dostarczone świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii. Zmiana przepisów została wprowadzona poprzez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2019/624 dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu…
W związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 lutego 2019 r. przez przedstawicieli DG SANTE, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego, zostały opracowane wzory następujących oświadczeń: oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF); oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF). Oświadczenia te są również umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, do rzeźni muszą być dostarczone obydwa wyżej wymienione oświadczenia wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. DG SANTE jest odpowiedzialna za realizację unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz za monitorowanie wdrażania…
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup lub też przydarzy się inny uraz, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi, czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności czy też uśmiercone. Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi…
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń. Wprowadzono również obowiązek sporządzania raz do roku, najpóźniej w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. Rozmawiając z rolnikami często spotykam się z problemem terminowego dopełnienia obowiązku zgłoszeń do systemu identyfikacji i rejestracji…
Inspekcja Weterynaryjna – Główny Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości hodowców trzody chlewnej oraz innych zwierząt gospodarskich, że istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy oddający padłe zwierzęta do utylizacji nie ponoszą kosztów, ponieważ zakłady prowadzące taką działalność korzystają z systemu dopłat z budżetu państwa. Wykaz zakładów utylizacyjnych w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt. (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 mówią, że padła trzoda chlewna stanowi materiał kat. 2 i jako zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne mają być przekazane do zakładów…
Podczas upałów pamiętajmy o właściwym traktowaniu zwierząt i zapewnieniu im stałego dostępu do wody. Ustawa o ochronie zwierząt wymaga: Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Ponadto: Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Za naruszenie powyższych zakazów lub nakazów grozi kara aresztu albo grzywny. Pamiętajmy o naszych towarzyszach i dbajmy o nich. Zwierzęta domowe odwdzięczą się nam swoją miłością, zaś zwierzęta gospodarskie większymi przyrostami, wydajnością i dzięki temu osiągniemy…
W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” pszczelarze mogą uczestniczyć w 2015 roku w następujących działaniach:   udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup pszczół, wdrażanie programów badawczych.   Warunki uczestnictwa w programie Pszczelarz obowiązkowo musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub być wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarz musi być członkiem organizacji pszczelarskiej. Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. Realizacja projektu Projekt WRPP realizuje ARR w Warszawie. Uczestnicy projektu (organizacje pszczelarskie) najpierw składają poszczególne projekty do ARR, później podpisują umowy na każde zadanie, a następnie…
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnia opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pobrania tutaj  
ZNACZENIE  WODY  W PRODUKCJI  BYDŁA. . Znaczenie wody w produkcji zwierząt jest nie mniejsze niż paszy. Swobodny dostęp do odpowiedniej ilości czystej wody to warunek zdrowia zwierząt i ich wysokiej wydajności.Konieczne jest przy tym nie tylko zachowanie odpowiedniej proporcji składników energetycznych i białkowych, lecz także zapewnienie właściwej, półpłynnej struktury fizycznej treści żwacza. Czynnikiem stymulującym łaknienie, a więc pobieranie paszy, i zapewniającym wymienione optimum strukturalne, tak ważne u przeżuwaczy, jest woda. Nie jest ona wprawdzie składnikiem pokarmowym, lecz jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i przemian biochemicznych zachodzących w każdym organizmie. W codziennej praktyce pojenie bydła (zwierząt) bywa bardzo często…