Temat demonstracji: Uprawy rolne i demonstracyjne w oparciu o integrowaną ochronę roślin w gospodarstwie demonstracyjnym w Sielinku. Zadanie operacyjne: Zasady integrowanej ochrony roślin. Zadanie z ustawy: „pkt: 2.7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska”. W 2018 roku prowadzono demonstrację polową na polach demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu położonych w gospodarstwie demonstracyjnym Sielinko, gmina Opalenica. Głównym celem demonstracji było prowadzenie upraw na kolekcjach odmian oraz polach produkcyjnych w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Drugim celem było upowszechnienie prowadzonej demonstracji do zwiedzania przez doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawicieli firm agrochemicznych i nasiennych oraz producentów rolnych. W ramach kolekcji odmian roślin uprawnych do upowszechnienia wprowadzono uprawę 218 odmian łącznie, w tym 44 odmiany z Listy Zalecanych Odmian:…
Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu Curlew 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy Galera 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy Kratos A chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy Obelix 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy Symetra 325 SC azoksystrobina – 200 g, izopirazam – 125 g fungicyd Propulse 250 SE fluopyram – 125 g, protiokonazol – 125 g fungicyd Magnello 350 EC tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g fungicyd Maxior tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g fungicyd Reldan 225 EC chloropiryfos metylowy – 225 g insektycyd…
Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu Bandur 600 SC aklonifen – 600 g chwastobójczy Racer 250 EC flurochloridon – 250 g chwastobójczy Vernal 250 EC flurochloridon – 250 g chwastobójczy Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g chwastobójczy Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne Trivko fluazyfop-P butylu – 125 g chwastobójczy – jednoliścienne Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu – 150 g chwastobójczy – jednoliścienne Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy – jednoliścienne Agil-S 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy…
14 stycznia 2019

Fusarium w uprawie pszenicy

Przygotowane przez
W walce o zdrowe ziarno i skuteczną walkę z fuzariozą ważne jest rozpoznanie, z czym walczyć i co zastosować. W programach ochrony oznaczone są dwie choroby: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz fuzarioza kłosów zbóż. Fusariosum jest nazwą chorób, za które odpowiedzialne są różne gatunki Fusarium. Za jakość i zdrowotność zboża oraz tworzenie mykotoksyn odpowiadają właśnie grzyby z rodzaju Fusarium. Z badań wynika, że region Wielkopolski ze względu na jedne z najniższych opadów w kraju ma niski w stosunku do innych rejonów czynnik ryzyka porażenia Fusarium. Zagrożenie porażeniem Fusarium wzrasta w okresie dużych i częstych deszczów, po zastosowaniu jako przedplonu kukurydzy, gdy występują regularne opady w okresie kwitnienia pszenicy, silne wyleganie, mokre żniwa i przedłużający się zbiór, wysoka wilgotność i temperatura powyżej…
W roku 2018 nastąpiły zmiany dotyczące między innymi terminów i możliwości zasiewów poplonów. W związku z tym na łamach strony internetowej WODR pragniemy przypomnieć Państwu o tych zmianach. Istnieją dwie możliwości realizacji wymogu w zakresie międzyplonu ścierniskowego: stały termin wysiewu i utrzymania: wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku, utrzymanie na polu co najmniej do 15 października; indywidualne podejście: wysiew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia, utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Przy indywidualnym podejściu należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 27 sierpnia, złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania. Realizacja międzyplonu ozimego: wysiew od 1 lipca…
W celu ograniczenia chemizacji rolnictwa i degradacji środowiska naturalnego z dniem 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej wprowadzono integrowaną ochronę roślin. Zasady integrowanej ochrony roślin powinny być stosowane przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Głównym założeniem jest stosowanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych ochrony roślin, które polegają na zapobieganiu występowania organizmów szkodliwych, przede wszystkim poprzez odpowiednią agrotechnikę, metody biologiczne i fizyczne. Jeżeli te metody okażą się nieskuteczne, w przypadku zagrożenia plonu i opłacalności produkcji, należy zastosować chemiczną regulację populacji agrofagów. Optymalne nawożenie jest ważnym elementem agrotechniki roślin. Według danych statystycznych aż w 40-50% decyduje o wysokości plonu i zapewnia roślinie harmonijny wzrost. Pozostałą część stanowią: dobór odmian, zmianowanie, ochrona roślin, siew,…
Integrowana ochrona roślin obowiązuje rolników od 1 stycznia 2014 roku. Jest połączeniem wszystkich metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, tj. chwastami, chorobami, szkodnikami, minimalizującymi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W pierwszej kolejności należy zastosować metody niechemiczne. Jednak w przypadku znacznego zagrożenia plonu i opłacalności produkcji integrowana ochrona pozwala na włączenie chemicznej regulacji populacji agrofagów. Do metod niechemicznych zaliczamy: metodę agrotechniczną, gdzie podstawowe znaczenie mają działania profilaktyczne, do których należą: prawidłowy płodozmian, dbałość o żyzność gleby, zdrowy materiał siewny, dobór odmian odpornych lub tolerancyjnych, prawidłowy termin i normy wysiewu, odpowiedni dobór stanowiska; metodę mechaniczną polegającą na stosowaniu różnego rodzaju barier izolujących roślinę od agrofaga, np. opaski lepowe, pułapki chwytne, stosowanie przynęt, a także bezpośrednie niszczenie chwastów…
15 stycznia 2016

Uprawa traw na nasiona w pigułce

Przygotowane przez
Wymagania glebowe Uprawa traw na nasiona możliwa jest na glebach żyznych, niezbyt kwaśnych (pH 5,6-6,6), o głębokiej warstwie ornej. Powinny być one zdrenowane i niezalewane. W uprawie traw wymagana jest 2, 3-letnia przerwa. Stanowisko pod uprawę powinno być wolne od uciążliwych chwastów jednoliściennych typu: perz właściwy, stokłosa miękka, owies głuchy. Najlepsze stanowiska uzyskuje się po roślinach okopowych i strączkowych, a dobre – po zbożach pod warunkiem, że gleba ma dobrą strukturę i stosowana jest właściwa agrotechnika. Absolutnie nie nadają się pola, np. po uprawie kukurydzy i wszędzie tam, gdzie zastosowano herbicydy długo zalegające w glebie. Wymagana izolacja Od innych upraw nasiennych wymagana jest izolacja przestrzenna. Dla materiału siewnego kategorii elitarny: •  plantacje do 2 ha – 200 metrów, •  ​plantacje powyżej…
Z uwagi na wycofanie zapraw owadobójczych zawierających neonikotynoidy już w okresie jesieni może wystąpić zwiększona presja niektórych szkodników rzepaku ozimego. W celu zdiagnozowania zagrożeń przez szkodniki na plantacjach rzepaku bezpośrednio po wschodach rzepaku do pierwszych mrozów zaleca się wystawianie żółtych naczyń, które pozwolą uściślić liczebność wystąpienia szkodników, takich jak pchełka ziemna i rzepakowa, śmietka kapuściana oraz chowacz galasówek. Żółte naczynia napełniamy wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, co uniemożliwi wydostaniu się owadów z tegoż naczynia. Kilka cm od powierzchni naczynie powinno posiadać małe otwory, które umożliwią spływanie nadmiaru wody w przypadku opadów atmosferycznych. Naczynia wystawiamy około 20 m od obrzeża pola w głąb plantacji rzepaku od strony lasów lub innych zadrzewień.…