07 sierpnia 2019

Analiza gleby

Przygotowane przez
Dlaczego warto badać analizę gleby w gospodarstwie? W celu poprawy podniesienia opłacalności produkcji roślinnej rolnicy szukają różnych rozwiązań. Jednak nie zawsze takie możliwości wykorzystują. Przykładem tego może być zmniejszenie kosztu zakupu nawozów mineralnych. Ważnym czynnikiem decydującym o wzroście produkcji roślinnej jest racjonalne stosowanie nawozów mineralnych. Trzeba podkreślić, że nawożenie dotyczy nie tylko problemu wzrostu plonu, ale także utrzymanie żyzności gleby, czyli jej struktury, w tym dobrych parametrów fizycznych umożliwiających jak najlepsze magazynowanie wody, a także utrzymanie aktywności biologicznej. Pamiętać należy, że zgodnie z prawem Liebiga: „wysokość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości”. Jak więc rolnik może poprawić opłacalność produkcji roślinnej? Może to zrobić…
Wdrażanie nowych technologii pozwalających na utrzymanie opłacalności produkcji w gospodarstwie musi łączyć się ze spełnieniem wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności. Dawki stosowanych nawozów, środków ochrony roślin, ilości wysianych nasion powinny uwzględnić zmienność i różnorodność warunków panujących w środowisku. Zróżnicowanie tych warunków nie powinno prowadzić do przedawkowania lub niedoboru nawożenia lub zbyt dużych ilości wysiewu nasion. Rolnictwo precyzyjne Rolnictwo precyzyjne to technologie dostosowujące poszczególne elementy agrotechniki do istniejących warunków na poszczególnych polach. Jest systemem zmiennego dawkowania, stosowanym w rozsiewaczach nawozu, opryskiwaczach i siewnikach. Jednym z elementów rolnictwa precyzyjnego jest precyzyjne nawożenie. Jest to stosowanie nawozów w dawkach dokładnie dopasowanych do potrzeb nawożenia, tj.: zmienne dawkowanie w zależności od zasobności gleby i fazy rozwojowej rośliny, obliczanie faktycznie uzyskanych…
Instrukcja pobierania próbek glebowych (do oceny stanu zakwaszenia i zasobności gleb w makroelementy) Sporządzić dokładny szkic sytuacyjny pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.   Próbki można pobierać w ciągu całego okresu wegetacyjnego od wiosny do późnej jesieni.   Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.   Próbek nie pobierać z obrzeży pola, w rowach, bruzdach, zagłębieniach lub ostrych wzniesieniach.   Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha.   Próbka ogólna powinna reprezentować obszar pola o zbliżonych warunkach przyrodniczych (ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (uprawa).   Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy. Dopuszcza się przygotowanie…
Zasobność gleby to sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów. Analiza chemiczna próbki gleby badanej w laboratorium daje pogląd na zawartość w glebie składników pokarmowych i jest podstawą racjonalnego nawożenia. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie dawkowanie niesie za sobą spore problemy w uprawie. Zbyt niskie dawki nawozów powodują obniżenie plonu i bilans ujemny pierwiastków w glebie – doprowadza to do wyjałowienia, degradacji gleby. Z kolei zbyt wysokie dawki przyczyniają się do spadku jakości plonu, a także do niekorzystnych zjawisk, np. dochodzi do kumulacji szkodliwych azotanów. Ponadto nieodpowiednie nawożenie może doprowadzić do uwstecznienia w glebie jakiegoś pierwiastka, który stanie się niedostępny dla roślin. Nie można zapominać, że nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi we właściwych dawkach, terminach i częstotliwości to także…
06 października 2016

Wapnować, nie wapnować?

Przygotowane przez
Warunki klimatyczno-glebowe i możliwości produkcyjne obecnych odmian ziemniaka pozwalają na otrzymanie plonów w granicach 30-40 ton bulw z hektara. Uzyskiwane w praktyce plony rzadko przekraczają 25 t/ha i świadczą o błędach popełnionych w uprawie. Jednym ze sposobów podniesienia plonów ziemniaka jest zapewnienie im odpowiedniego odczynu gleby. Dla gleb lekkich wynosi on 5,5 pH, a dla średnich i ciężkich do 6,5 pH. Ponieważ około 70% naszych gleb ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny, konieczne jest wapnowanie. Niechęć rolników do stosowania wapna pod ziemniaki wynika z obawy przed wystąpieniem parcha. Zastosowanie umiarkowanych dawek i dostosowanie formy nawozów do gleby podnosi plony i nie powoduje uszkodzeń naskórka. Na gleby lekkie stosujemy węglanowe formy wapna w dawce 1,5-2 t CaO na 1 ha, na pozostałe gleby – dostępne formy wapna w ilości 2,5-3 t CaO na 1 ha. Dobre wymieszanie nawozów…
Doradcy z szesnastu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zbierają dane dotyczące stanu rynku nawozów mineralnych z terenu województw. Zawierają one ceny podstawowych nawozów, tj. minimalną, maksymalną i średnią dla regionu oraz cenę maksymalną z analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo podawane są informacje o stanie zaopatrzenia w nawozy, które precyzują, czy ilość nawozów w punktach sprzedaży jest wystarczająca. Jeżeli są niedobory poszczególnych nawozów, określa się, jak długo trwa niedobór i z czego taki stan wynika. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od wielu lat współpracuje z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie zbierania danych o cenach i zaopatrzeniu w nawozy mineralne. Na ich podstawie w Centrum powstają cykliczne opracowania – Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów, które udostępniane są na stronie…
30 maja 2014

Metody na żyzną glebę

Przygotowane przez
Próchnica określa w dużym stopniu żyzność gleb; to cenne źródło składników pokarmowych, makro-i mikroelementów. Na 1 ha ziemi znajduje się od kilku do kilkunastu ton humusu. Są sposoby, aby pomimo eksploatacji gleb nie doprowadzić do ich wyjałowienia. Stosując tradycyjne metody uzyska się gleby żyzne, bogate w składniki i mikroorganizmy o odpowiedniej aktywności biologicznej. Jest kilka zabiegów ,które wykonuje się w trosce o glebę. Możliwie najczęstsze nawożenie organiczne z wykorzystaniem obornika. Także stosowanie poplonów i przyorywanie resztek pożniwnych. Ważne jest nawożenie NPK, bowiem im lepiej rośliny są nawożone, tym więcej zostawiają resztek pożniwnych. W miarę możliwości należy wprowadzić zróżnicowany płodozmian. Istotne…
18 marca 2014

Azot w duecie z.........

Przygotowane przez
Efektywność odżywiania roślin azotem warunkuje obecność innych składników mineralnych. Jednym z najważniejszych kontrolerów jego wchłaniania i dalszych przemian biochemicznych jest siarka. Specyficzna rola siarki wynika z funkcji, jaką odgrywa ona w metabolizmie roślinnym. Jest nieodzowna do syntezy szeregu istotnych związków organicznych - takich jak m.in. cysteina, cystyna, metionina, glutation, ferredoksyna, koenzym A, tiamina, biotyna - jak i nieorganicznych. Niedobór siarki w środowisku glebowym powoduje niewłaściwy rozwój roślin oraz obniżenie jakości biologicznej plonu. Od lat 90. XX wieku obserwowany jest stopniowy spadek zawartości siarki w glebach. Wynika on z malejącej emisji związków siarki do atmosfery przez przemysł, jak również zmniejszonego zużycia…
29 października 2013

Nawieź jesienią pod jare

Przygotowane przez
Jesienne nawożenie pod rośliny jare często odkładane jest na okres wiosenny i zazwyczaj wynika z obawy o wymycie składników z gleby lub ze względów ekonomicznych. Zboża jare mają znaczący udział w strukturze zasiewów roślin zbożowych uprawianych w Polsce. Ta grupa zajmuje 43% całkowitej powierzchni uprawianych zbóż. Cechuje je krótko okres wegetacji. Dlatego też wykazują dużą wrażliwość na czynniki środowiskowe. W tym krótkim czasie szczególne znaczenie mają warunki pogodowe  (temperatura i opady ), które wpływają na plon i jakość ziarna. Wrażliwe na niedobór wody. Zboża jare w odróżnieniu od ozimych charakteryzują się znacznie niższym poziomem plonowania. Ma to bezpośredni związek z…