17 września 2014

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Przygotowane przez

W sierpniu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów prawa budowlanego autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju. Zakłada on między innymi ułatwienia w budowie domków jednorodzinnych, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania zgody na użytkowanie obiektów.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada:

•  Zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu mieszkalnego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie przekracza granicy działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest obiektem uciążliwym dla sąsiadów. W takim przypadku konieczne będzie tylko zgłoszenie robót z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. Starosta Powiatu będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

•  Projekt znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których uzgodnienia nadal będą wymagane).

•  Zlikwidowany będzie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Aktualnie inwestor ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Powyższy fakt musiał zgłosić Inspektoratowi Nadzoru Budowlanemu.

•  Projekt nowelizacji rozszerza katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. I tak wśród nich znalazły się między innymi: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże samochodowe do pięciu stanowisk, obiekty magazynowe, takie jak chłodnie, hangary, myjnie taboru kolejowego, place składowe, postojowe, parkingi oraz stawy rybne. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

•  Skrócony będzie czas na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie ” – brak sprzeciwu administracji z 21 dni do 14 dni w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia robót.

•  Wprowadzona będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej na działce siedliskowej. Powyższe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej.

•  W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę organ administracji będzie zobowiązany do wezwania inwestora i pouczenia go, by w terminie 14 dni uzupełnił braki, po czym organ odwrotnie wyda pozwolenie na budowę. W praktyce nowelizacja przepisów przyśpieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę i zezwalających na użytkowanie obiektów.

Zgodnie z projektem nowelizacja przepisów prawa budowlanego ma wejść w listopadzie bieżącego roku i będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw.


Specj. ds. budownictwa i mechanizacji – B.KOT

Czytany 4203 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.