Budownictwo - WODR Poznań
Chcąc wprowadzić jakiekolwiek zmiany w budynku mieszkalnym, powinniśmy wiedzieć – co jest remontem, a co przebudową. Proste prace remontowe, takie jak malowanie ścian, płytkowanie ścian pomieszczeń czy wymiana powierzchni podłóg, nie wymagają zawiadomienia – zgłoszenia robót w starostwie powiatowym w wydziale budownictwa i architektury. Chcąc jednak podczas robót remontowych głębiej ingerować w roboty – rozbiórka ścian, powiększenie powierzchni okien, budowa zjazdu/podjazdu na działkę siedliskową, powinniśmy zadbać o pozwolenie na budowę. W przypadku rozbiórki ścian musimy ustalić, czy jest to ściana konstrukcyjna o minimalnej grubości 25 centymetrów, na której oparty jest strop, czy może jest to ściana działowa grubości 6 i 12 cm, którą bez przeszkód można modyfikować i usuwać, gdybyśmy z dwóch osobnych małych pomieszczeń chcieli zrobić przykładowo…
28 czerwca 2015 roku wprowadzono nowelizację przepisów prawa budowlanego. Ustawa dopuszcza procedurę zgłoszenia budowy (robót) dla większej liczby obiektów, upraszczając tym samym proces inwestycyjny. Dla inwestorów oznacza to możliwość wyboru rodzaju formalności, na podstawie której będzie realizowana budowa. Na podstawie zgłoszenia robót na działce siedliskowej można wznosić następujące obiekty budowlane: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolnostojące budynki gospodarcze, altany, przydomowe oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna ich liczba na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; samoczynne przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych o przepustowości do 7,5 m3 na dobę oraz zamknięte szamba o objętości do 10 m3 na ścieki bytowe; ogrodzenia boczne działek siedliskowych…
O 40% mniej standardowej stawki w przypadku samowolnej wycinki drzew rosnących na terenach wiejskich oraz do 130% więcej w przypadku drzew rosnących w pasie drogowym i na terenach zabytkowej nieruchomości czy terenach uzdrowiskowych – takie zmiany będą niebawem obowiązywać zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie samowolnego usunięcia drzew i krzewów. Na podstawie rodzaju drzewa i grubości pnia samowolka będzie jeszcze przemnażana przez odpowiedni współczynnik różnicujący rodzaj lokalizacji, dając ostateczną opłatę – karę za samowolne wycięcie – usunięcie krzewu lub drzewa. I tak w przypadku: terenów uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów wpisanych do rejestru zabytków lub pasów drogowych dróg publicznych, współczynnik ten będzie wynosił 1,3; terenów zieleni – 1,0, pozostałych terenów miast – 0,7; pozostałych terenów…
Sposób wykonania instalacji elektrycznej, średnice kabli, materiał z jakiego są wykonane (aluminium czy miedź), mają bardzo duże znaczenie w późniejszym funkcjonowaniu budynku, jeżeli chodzi o bezawaryjność działania elektryki w całym obiekcie. W zależności od potrzeb dobieramy przewody i osprzęt podtynkowy, specjalny lub natynkowy. Osprzęt instalacji elektrycznej. Są to puszki, gniazda wtyczkowe i łączniki, wyłączniki, przyciski dzwonkowe. Puszki rozgałęźne prądu produkuje się w różnych kształtach: okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym. Zależnie od sposobu wykonania instalacji stosuje się puszki: podtynkowe bez pokrywki, gdy w puszce będzie umieszczony łącznik albo gniazdo wtyczkowe, podtynkowe z pokrywką, gdy jest to puszka przelotowa lub rozgałęźna, natynkowe nieuszczelniane lub szczelne z dławikami; podobnie gniazda i łączniki natynkowe mogą mieć obudowę nieuszczelnianą lub…
Klimatyzatory są to urządzenia schładzające wewnętrzne kubatury budynków mieszkalnych, chłodni, przechowalni w okresie nadmiernych upałów występujących wiosną i latem. W jaki sposób klimatyzatory chłodzą kubaturę obiektów? Każdy klimatyzator składa się z czterech podstawowych elementów: parownika – wymiennika ciepła odbierającego ciepło z pomieszczenia, sprężarki, skraplacza – wymiennika ciepła oddającego ciepło do otoczenia zaworu rozprężnego – elementu służącego do zmniejszania ciśnienia czynnika chłodniczego. W parowniku czynnik chłodniczy odparowuje, odbierając ciepło z powietrza w pomieszczeniu, w postaci gazowej przepływa do sprężarki. Tam w wyniku sprężania wzrasta jego ciśnienie od minus 60 stopni do minus 110 stopni Celsjusza. Gorący gaz kierowany jest do skraplacza, w którym ochładza się i skrapla, oddając ciepło do otoczenia. Powstała w wyniku skraplania ciecz przepływa do zaworu rozprężnego, gdzie następuje zmniejszenie jego…
Lokalizacja i wymiary kotłowni – kotłownia powinna być usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię musi spełniać określone warunki. Wysokość kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 metra bieżącego. W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej – może się ona uszkodzić na skutek dużego zapylenia kotłowni przy rozruchu kotła, a niesprawna może być przyczyną cofania czadu (tlenku węgla) do pomieszczeń mieszkalnych. Składowanie paliwa – miejsce do składowania opału powinno znajdować się w sąsiedztwie kotłowni. Magazyn węgla – miału warto usytuować tak, żeby łatwo tam było dostarczać paliwo. Tak jak kotłownia musi mieć wysokość minimum 2,2 mb, ale wolna przestrzeń między warstwą paliwa a stropem nie…
Na ścianach fundamentowych opiera się konstrukcja wszystkich ścian konstrukcyjnych obiektów, dlatego materiały użyte do ich budowy muszą być bardzo wytrzymałe na ściskanie. Powinny być też mrozoodporne, ponieważ ściany z nich zbudowane są narażone na działanie niskich temperatur zewnętrznych, i powinny mieć małą nasiąkliwość, bo na zagłębioną w gruncie ścianę działa wilgoć. Warto o tym pamiętać, gdyż nie wszystkie materiały budowlane spełniają te wymagania. Ściany fundamentowe to element konstrukcyjny podpiwniczonych i niepodpiwniczonych obiektów, który łączy ławy fundamentowe ze ścianami pierwszej kondygnacji budynków. Ich zadaniem jest przenoszenie na fundament ciężaru ścian, stropów, dachu oraz wszystkich obciążeń działających na obiekt, a spowodowanych przez śnieg, wiatr czy obciążenia wynikające z jego użytkowania. Ściany monolityczne – mogą być…
Odpowiednio wczesne wykrycie ulatniającego się gazu lub czadu (tlenku węgla) może zapobiec wielu nieszczęściom. Dlatego warto mieć w domach urządzenie, które ostrzeże nas przed zagrożeniem. Z gazem zawsze trzeba obchodzić się ostrożnie. W pomieszczeniach, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, musi sprawnie działać wentylacja samoczynna i wentylacja spalinowa. Przewody muszą być szczelne i wytwarzać ciąg kominowy. Co najmniej trzykrotnie w ciągu roku należy przeprowadzić przegląd instalacji gazowej, przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w naszym domu, warto również zainstalować detektory gazów. Detektor umożliwia ciągłą kontrolę stężenia niebezpiecznych substancji w pomieszczeniach –  gazu ziemnego płynnego oraz tlenku węgla. W domach można zamontować pojedyńcze detektory lub cały system wykrywania i wyłączania…
17 września 2014

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Przygotowane przez
W sierpniu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów prawa budowlanego autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju. Zakłada on między innymi ułatwienia w budowie domków jednorodzinnych, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania zgody na użytkowanie obiektów. Projekt nowelizacji ustawy zakłada: •  Zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu mieszkalnego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie przekracza granicy działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest obiektem uciążliwym dla sąsiadów. W takim przypadku konieczne będzie tylko zgłoszenie robót z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. Starosta Powiatu będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy. •  Projekt znosi…