Rolnik gospodarowanie zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego rozpoczyna od momentu dokonania na urzędowym formularzu zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego w wybranej przez siebie jednostce certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 nakłada na jednostki certyfikujące obowiązek szacowania ryzyka zanieczyszczenia produktów ekologicznych – zarówno ryzyka pomieszania bądź podmiany produktami konwencjonalnymi, jak i zastosowania środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym. Konieczne jest zatem wykazanie w „Zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” wszystkich gruntów, którymi włada rolnik. Rolnik, który prowadzi równolegle produkcję ekologiczną i konwencjonalną, jest zaliczany do grupy podwyższonego ryzyka, a zgodnie z art. 73 Rozporządzenia Rady (WE) nr 889/2008 produkcja konwencjonalna podlega także kontroli. Urzędowym zadaniem jednostek certyfikujących jest kontrola w obszarze prawa żywnościowego, a potwierdzenie powierzchni upraw ekologicznych…
Informujemy, że w 2018 roku możliwe jest przeprowadzenie procesu certyfikacji, w tym wydanie certyfikatu w zakresie produkcji ekologicznej, na podstawie kontroli wstępnej do dnia 20.03.2018 r. Termin ten obowiązuje producentów zamierzających złożyć wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Podczas spotkania zorganizowanego przez Główny Inspektorat JHARS z jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym omawiany był temat dotyczący trybu postępowania jednostek certyfikujących w przypadku zgłoszenia w 2018 r. producentów ekologicznych, którzy chcą skorzystać z pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.). Podczas tego spotkania przedstawiciele urzędu nadzoru nie wnieśli zastrzeżeń odnośnie możliwości wydawania certyfikatów (przed 20.03.2018 r.)…
Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi reguluje Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz Rozporządzenie Komisji WE nr 889/2008 z 5 września 2008 r. Proces przestawiania gospodarstwa jest różny. Dla upraw rocznych wynosi 24 miesiące. Jest to okres poprzedzający wysiew roślin, z których plon będzie już uznany jako ekologiczny (dotyczy to także zbioru pasz z trwałych użytków zielonych). Uprawy wieloletnie, jak sady, chmielniki, winnice czy uprawy jagodowe, podlegają procesowi przestawiania przez 36 miesięcy poprzedzających zbiór uznawany za ekologiczny. W wyżej wymienionych okresach gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli pełnej (tzw. rocznej) przeprowadzonej przez pracowników Biura Certyfikacji w zakresie realizacji programu przestawiania gospodarstwa na prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi.…
System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną. Inspekcja Handlowa, która współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007. Inspekcja Weterynaryjna, która współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 834/2007. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją…
Od 01.01.2014 obowiązują tylko nowe formularze wniosków – wydanie 3 z dnia 06.12.2013! W nowej ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) przyjęto, że zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 udziela wojewódzki inspektor JHARS lub Główny Inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego…
na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej: www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne→zgłoszenie działalności. W sekcji IV – nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V – nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej. Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej http://www.ijhar-s.gov.pl/, a także jest dostępny na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne→Kontrola i certyfikacja→Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce. Zgłoszenie działalności do nowej wybranej jednostki certyfikującej należy dokonać niezwłocznie, tak by  do dnia 8 października 2013 r. znaleźć się już pod kontrolą nowej…
Lista jednostek certyfikujących akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Polską Normą PN-EN 45011 „Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”