Choroby cywilizacyjne nazywane obecnie także przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, do których należą m.in. cukrzyca, otyłość, miażdżyca, nowotwory i alergie wywoływane są przez nieprawidłowy sposób odżywiania, niezdrowy styl życia i zanieczyszczenie żywności oraz środowiska. Przy zapobieganiu bądź leczeniu chorób cywilizacyjnych warunkiem koniecznym jest nie tylko przestrzeganie prawidłowej diety (sposób odżywiania i styl życia), ale także konsumpcja żywności charakteryzującej się jak najwyższą jakością. Z większości badań porównawczych przeprowadzonych dla żywności ekologicznej i konwencjonalnej wynika, że żywność ekologiczna z uwagi na swój skład ma korzystniejsze właściwości prozdrowotne niż żywność z produkcji masowej, tzw. konwencjonalnej. Od żywności charakteryzującej się wysoką wartością biologiczną oczekuje się, że będzie ona zawierała odpowiednią ilość składników odżywczych przy jak najniższej…
Grupka rolników z Wielkopolski, gospodarujących metodami ekologicznymi, odwiedziła rolników ekologicznych z sąsiedniego województwa – kujawsko-pomorskiego. Wyjazd zorganizował specjalista branżowy działu Ekologii i Ochrony Środowiska WODR w Poznaniu. W programie szkoleniowym szczególną uwagę zwrócono na aspekty prawidłowej agrotechniki oraz zasady zarządzania gospodarstwem ekologicznym. Wyjazd studyjny objął wizyty w dwóch gospodarstwach ekologicznych oraz poznanie walorów przyrodniczych parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Wizytowane gospodarstwo Pana Radosława Gawineckiego zajmuje powierzchnię 20 hektarów użytków rolnych i od 1993 roku wytwarza produkty certyfikowane. W 2008 roku gospodarstwo zostało wpisane na krajową listę demonstracyjnych gospodarstw ekologicznych w Polsce. Gospodarstwo jest bardzo dobrym przykładem gospodarstwa wielokierunkowego. W gospodarstwie od 18 lat jest prowadzona uprawa bezorkowa – uprawa gleby odbywa się poprzez stosowanie grubera, brony talerzowej…
Europejska konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych odbyła się w Poznaniu. 150 uczestników z 19 krajów dyskutowało w Poznaniu o ekologicznej hodowli roślin i ekologicznym materiale siewnym. Konferencję  otworzył rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorz Skrzypczak. Bernard Jansen, dyrektor organizacji będącej głównym organiztorem - Międzynarodowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego Europy Środkowej i Wschodniej podkreślił, że chodzi o więcej niż tylko o udostępnienie materiału siewnego na potrzeby rolnictwa ekologicznego. Zaznaczył, że przy hodowli materiału siewnego chodzi przede wszystkim o naszą przyszłość. W większości jesteśmy tym, co jemy, a jemy to, co zasiejemy. Dlatego różnorodność materiału siewnego…
06 marca 2014

Wiosenne wypalanie traw

Przygotowane przez
Problem wypalania traw powtarza się co roku, szczególnie w porze wiosennej, zanim jeszcze wegetacja rozpocznie się na dobre. Ogień, który płonie na łąkach i nieużytkach nie tylko zabija wszystko co spotka na swojej drodze, ale też łatwo może wymknąć się spod kontroli i spowodować wiele szkód.  Wypalanie traw wzbudza wiele emocji spowodowanych tym, że tego rodzaju praktyki stosowane są od wieków. Najpierw chodziło o wypalenie kawałka lasu pod uprawę, potem o płodozmian. Uważane było za zabieg przygotowujący pole do zasiewu, ponieważ dzięki temu można było spulchnić glebę, w łatwy sposób pozyskać nawóz z popiołu oraz pozbyć się uciążliwych chwastów.Ogień, spośród…
W gospodarstwach ekologicznych,by spełnić podstawowe kryterium rolnictwa ekologicznego,do siewu powinien być stosowany roślinny materiał rozmnożeniowy pochodzący z produkcji ekologicznej. W związku z powyższym  została utworzona i udostępniona rolnikom ekologicznym baza danych, w której są zarejestrowane nasiona wyprodukowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej. Jednostką organizacyjną prowadzącą wykaz dostawców nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi, jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. W zamieszczonym na stronie www.piorin.gov.pl(zakładka – Rolnictwo ekologiczne - wykaz materiału ekologicznego) wykazie znajdują się gatunki, odmiany oraz ilości dostępnego materiału rozmnożeniowego.Wykaz ten jest  aktualizowany na podstawie zgłoszeń dostawców 10 dnia każdego miesiąca. Rolnicy…
Płodozmian - system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa. Właściwe następstwo roślin, przy poprawnej agrotechnice stabilizuje plony roślin uprawnych i pozytywnie wpływa na: biologiczną aktywność gleby; zawartość substancji organicznej w glebie; własności fizyczne gleby (głównie jej strukturę i zdolność do wiązania wody); właściwe ukształtowanie się łanu roślin uprawnych sprzyjające regulacji zachwaszczenia i dobrej ich zdrowotności; poziom zawartości składników pokarmowych. Prawidłowo prowadzony płodozmian zwykle powoduje zwiększenie udziału w glebie pożytecznych organizmów: dżdżownic, pożytecznych nicieni i stawonogów,…
Z dniem 6 grudnia 2013 r. wejdą w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, udzielanej przez wojewódzkich inspektorów JHARS w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz.1, ze zm.). W związku z modyfikacją wewnętrznego systemu informatycznego IJHARS, zawierającego dane o producentach ekologicznych certyfikowanych przez upoważnione jednostki certyfikujące, zaistniała konieczność zmiany…
Piknik Ekoagroturystyczny jest imprezą o charakterze regionalnym i ma na celu propagowanie zagadnień dotyczących rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, a także promocję produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Ekologia i agroturystyka to pojęcia, które towarzyszą nam od wielu już lat, są bardzo modne i medialne. Wydawać by się więc mogło, że na ten temat wszystko lub prawie wszystko już wiemy. Tymczasem jednak tak nie jest. Potrzebna jest rzetelna wiedza o tych zagadnieniach bo ta, którą w większości dysponujemy jest niewystarczająca. Stąd potrzeba kontynuacji organizowania Pikniku Ekoagroturystycznego. W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 5 września w gospodarstwie agroturystycznym „Wojciechówka” Państwa Beaty i Wojciecha…
W rolnictwie ekologicznym do siewu rolnik winien  stosować przede wszystkim materiał siewny wyprodukowany metodami ekologicznymi oraz spełniający wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w ustawie o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi oraz wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi. Aktualny wykaz dostępnego ekologicznego materiału siewnego  i wykaz dostawców jest zamieszczony na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  pod adresem www.piorin.gov.pl (Zakładka rolnictwo ekologiczne).Wykaz ten jest …