W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z dnia 03.06.2016 poz. 777) wprowadzono zmianę ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 września 2017 r. (Dz.U z dnia 20.09.2017 poz. 1761). Było: § 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, jednostki certyfikujące są obowiązane w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń zastosować następujące minimalne środki: 1) upomnienie; 2) ostrzeżenie; 3) zawieszenie certyfikatu. Po zmianie jest: § 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących…
19 sierpnia 2016

Rada Rolnictwa Ekologicznego

Przygotowane przez
Rozpoczęła działalność nowa Rada Rolnictwa Ekologicznego. W jej skład weszło 30 osób. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 4 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada Rolnictwa Ekologicznego została powołana w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. Do Rady weszli przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych. Rada została powołana jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej przewodniczącym został dr Józef Tyburski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do głównych zadań Rady należeć będzie: opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym…
W związku z wejściem w życie 27 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 799), odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Warunkiem stosowania ww. odstępstwa w gospodarstwie, w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250 z 18.09.2008, s. 1 ze zm.). Gospodarstwo ekologiczne, w którym ma być…
Na posiedzeniu w Luksemburgu unijni ministrowie rolnictwa osiągnęli porozumienie w sprawie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Mają one uprościć ten system produkcji oraz przyczynić się do wzrostu tego sektora, którego produkcja w ostatnim 10-leciu w UE zwiększyła się czterokrotnie. Uzgodnione wspólne stanowisko krajów członkowskich ma być punktem wyjścia do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Jeśli dojdzie do porozumienia z PE, nowe przepisy mają wejść w życie w 2018 r. Porozumienie to daje możliwość szybkiego przystąpienia do negocjacji z PE, rozpoczęcia trilogów (rozmów trójstronnych prezydencji UE, Parlamentu i Komisji) we wrześniu i zakończenia prac pod koniec tego roku. Jestem całkiem zadowolony z rezultatu, został zachowany cel – utrzymanie integralności sektora produkcji organicznej, odznaczającego się wzrostem 9% rocznie –- powiedział komisarz na konferencji prasowej…
Zasadniczym celem ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2015 r. poz. 55) jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących i organów administracji publicznej oraz usprawnienie systemu nadzoru nad rolnictwem ekologicznym. Dnia 28 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowela ta wprowadza ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Wprowadza upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia ustanawiającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Obowiązkowi informacyjnemu nie będą podlegać np. zmiany nieistotne z punktu…
Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez producentów ekologicznych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad prowadzenia rejestrów przez rolników ekologicznych. Każdy z producentów ekologicznych jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania…
5 grudnia 2014 r. na 81 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. 15 grudnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień i uproszczeń dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. W nowych regulacjach wprowadzono możliwości przyznania zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zastosowanie horyzontalnie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej – zamiast obecnej procedury wydawania zgód poprzez decyzje WIJHARS. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa (dotyczy to wybranych odstępstw, np. odstępstwa dotyczącego trzymania bydła na uwięzi). Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.…
Dnia 21 października 2014 roku Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk wręczyła powołania do Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, organu pomocniczego Ministra. Powołania otrzymały osoby związane i zasłużone dla polskiego rolnictwa ekologicznego oraz przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, działających w sferze rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym i sprzedaży bezpośredniej oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie, wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej oraz upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą. W skład nowo powstałej rady wchodzi 36 osób: 1. Pan dr hab. Józef Tyburski, prof. UW-M 19. Pan Paweł…
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.) nakłada na producentów ekologicznych obowiązek dokonywania zapisów dotyczących prowadzonej produkcji ekologicznej, w tym obowiązek prowadzenia rejestrów i ewidencji, określonych m.in. w art. 66, 72 lit. d i 76 ww. rozporządzenia Komisji. Zakres tych artykułów stawia przed ekologicznymi producentami rolnymi wysokie wymagania, co do poziomu szczegółowości informacji, które mają oni obowiązkowo odnotowywać w systematycznie prowadzonych rejestrach i ewidencjach. Zapisy w nich zawarte powinny w kompletny sposób ilustrować przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek. W celu usprawnienia funkcjonowania systemu…